Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
CHP Sivas İl Başkanlığı b
İşçi Emeklisi Yılmaz Coşkun’un idaresindeki CHP Sivas İl Başkanlığı
Koronavirüsü atlatanlarda ha
Kovid-19’la ilgili son durumu değerlendiren Prof. Dr. Alper Şener, koronavir
Uğur Şahin, dolar milyarderl
Koronavirüs aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in k
Tablo korkutuyor...
Sağlık Bakanlığı, 11 Nisan 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabl
Sivas'ta organize suç örgüt
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19
Özdað’dan Açýklama;” Amiraller Bildirisi’ne Gösterilen Tepkiye En Çok FETÖ ve Yunanlar Sevindi.”

Özdað’dan Açýklama;” Amiraller Bildirisi’ne Gösterilen Tepkiye En Çok FETÖ ve Yunanlar Sevindi.”

  Bu haber 06 Nisan 2021, SALI 17:20:59 eklenmitir.
Özdað’dan Açýklama;” Amiraller Bildirisi’ne Gösterilen Tepkiye En Çok FETÖ ve Yunanlar Sevindi.” Yeni parti kurma çalýþmalarýný sürdüren Ýstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdað, basýn mensuplarýna bir deðerlendirme yaptý. Özdað açýklamasýnda þu hususlarýn altýný çizdi:

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Bir süredir AKP iktidarý Montrö Boðazlar Sözleþmesi’nden Türkiye’nin  çekilmesi gerektiði iddiasýný deðiþik aracýlar kullanarak Türkiye’nin gündemine taþýmaktadýr. Bu açýklamalara yönelik ilk kapsamlý tepki Ocak 2020’de emekli büyükelçilerden gelmiþ ve 126 emekli büyükelçi Türkiye’nin Montrö Boðazlar Sözleþmesi’nden çekilmesinin vahim sonuçlar ortaya çýkaracaðýný açýklamýþlardýr.

TBMM Baþkaný Mustafa Þentop’un 25 Mart 2021 tarihinde, Cumhurbaþkaný Erdoðan’ýn istediði takdirde Montrö Boðazlar Sözleþmesi’ni tek taraflý olarak iptal edebileceðine dair Anayasa’yý ihlal eden ve Baþkaný olduðu TBMM’nin hukukuna tecavüz eden açýklamasý sonrasýnda, Türk kamuoyunda tartýþma yeniden baþlamýþtýr. Þentop’un açýklamasý, AKP’ye yandaþ kiþilerin bir süredir baþlatmýþ olduðu Türkiye’nin Montrö Boðazlar Sözleþmesi’nden çekilmesi gerektiði tartýþmasýný alevlendirmiþtir.

Montrö Boðazlar Sözleþmesi’nin feshedileceðine dair Þentop’un açýklamasý toplumun ve siyasetin deðiþik kanatlarýndan tepki almýþtýr. Hamza Dað gibi AKP temsilcileri dahi Türkiye’nin gündeminde Montrö Boðazlar Sözleþmesi’nden çekilmek gibi bir adým olmadýðýný ifade etmiþlerdir.

Özdað’dan Açýklama;

Bugün infaz edilen amirallerin çok büyük bir bölümünün Mavi Vatan politikasýný büyük bir sevinçle ve kararlýlýkla destekledikleri de yazýlý ve görsel basýnda yapýlacak kýsa bir tarama ile görülecektir. Amiraller uzmanlýk alanlarý olan Mavi Vatan politikasýný desteklerken ses çýkarmayan iktidar ve yandaþlarýnýn, þimdi bir diðer uzmanlýk alaný olan Montrö Boðazlar Sözleþmesi konusunda endiþelerini dile getirince siyasi lince tabi tutmalarý kabul edilebilir deðildir.

Özdað’dan Açýklama;

 

Yaþamlarýný Türkiye’nin güvenliðinin saðlanmasý uðruna harcamýþ, AKP’nin desteklediði FETÖ’nün kumpaslarý ile özgürlüklerini kaybetmiþ, haysiyetlerine saldýrýlmýþ amirallerin, içinde anayasa ve yasalarýmýza aykýrý en ufak bir suç unsuru bulunmayan bir bildiri yayýnlamalarý üzerinden siyasal lince uðramalarý kabul edilemez.

Ergenekon-Balyoz-Casusluk döneminde sabah 06.00’da yapýlan ev baskýnlarýný hatýrlatýr bir þekilde evlerinde göz altýna alýnan amirallere yönelik bu saldýrý ve baskýlarýn Yunanlarý ve FETÖ mensuplarýný çok sevindirdiðini sosyal medyada çýkan haberler ve yorumlardan anlýyoruz.

Öte yandan ülkesi milyonlarca Suriyelinin örtülü istilasý altýna giren, ülkesini iþgal ederek kentlerinin kimliðini deðiþtiren Suriyelilerin masraflarýný cebinden öderken bir yandan da ekonomik kriz, enflasyon, iþsizlik pençesinde kývranan Türk halký, bu tür psikolojik operasyonlar ile gündeminin deðiþtirilmesine izin vermeyecektir.

Bildiri sonrasýnda sarý muhalefetin aldýðý tavýr da göstermektedir ki, Türkiye’nin iktidar sorunu kadar sarý muhalefet sorunu da vardýr. Bu sarý muhalefetin siyasi ve fikri belkemiði olmadýðý bir kez daha ortaya çýkmýþtýr. Sarý muhalefet, Türkiye’nin acil ve aðýr sorunlarý karþýsýnda çözüm önerileri getirecek yerde, günlerini sözde teþkilat zevzekliði ile geçirdiklerini bir kez daha ortaya koymuþtur.

Sonuç olarak her þeye raðmen Amiraller Bildirisi’nin ortaya iki önemli fayda çýkardýðý görülmektedir. Birincisi, bildiriye cevap vermek için konuþan AKP Genel Baþkaný Erdoðan Montrö Boðazlar Sözleþmesi’nden çekilmek gibi bir niyet ve hazýrlýklarýnýn olmadýðýný açýklamýþtýr. Böylece Türk kamuoyu bu çok önemli stratejik konu hakkýnda bilgi sahibi olmuþtur. Ayrýca Erdoðan, üniformanýn üzerine giydiði cübbe ve takke ile fotoðraf çektiren amiral hakkýnda da soruþturma açýldýðýný açýklamýþtýr.

Sonuç olarak Amiraller Bildirisi Türk kamuoyunun iki önemli konuda duyduðu endiþelerin giderilmesini saðlamýþtýr.

ÜMÝT ÖZDAÐ;” Lojmanlarýnýzý ve korumalarýnýzý terk ederek gelin, Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçisi bir partide birlikte mücadele edelim.”

Bu vesileyle emekli amirallere, emekli generallere, emekli subay ve ast subaylara bir çaðrýda bulunmak isterim;” Türkiye’nin güvenliði, ekonomik refahý, demokrasisi için siyasal bir mücadele vermek amacý ile lojmanlarýnýzý ve korumalarýnýzý terk ederek, gelin Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçisi bir partide birlikte mücadele edelim. Ýþçiyle, iþverenle, akademisyenle, çiftçiyle,  esnafla ve Türk gençliðiyle; özetle bütün Türk milleti ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ni Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikri önderliðinde geleceðe taþýyalým. “

Edinilen bilgilere göre, Sivas teþkilatlanma çalýþmalarýnýn hýz kesmeden devam ettiði öðrenilirken, sosyal medya hesaplarý paylaþýldý.

Instagram:  sivasayyildizhareketi

Twitter: AyyildizhrktsvsETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.