Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
CHP Sivas İl Başkanlığı b
İşçi Emeklisi Yılmaz Coşkun’un idaresindeki CHP Sivas İl Başkanlığı
Koronavirüsü atlatanlarda ha
Kovid-19’la ilgili son durumu değerlendiren Prof. Dr. Alper Şener, koronavir
Uğur Şahin, dolar milyarderl
Koronavirüs aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in k
Tablo korkutuyor...
Sağlık Bakanlığı, 11 Nisan 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabl
Sivas'ta organize suç örgüt
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19
Yüz yüze eðitimde koronaya yakalananlarýn sayýsý belli oldu

Yüz yüze eðitimde koronaya yakalananlarýn sayýsý belli oldu

  Bu haber 06 Nisan 2021, SALI 17:30:31 eklenmitir.
Yüz yüze eðitimde koronaya yakalananlarýn sayýsý belli oldu Türkiye'nin dört bir yanýndaki okullardan Covid-19 pozitif haberleri geliyor. Eðitim emekçileri birçok þehirde seslerini duyurmak için açýklamalar yaptý. Eðitim Sen Manisa Þubesi 200 öðretmen ve 700 öðrencinin karantinada olduðunu duyurdu. Öðretmenler yüz yüze eðitime ara verilmesini ve aþý istiyor.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Son günlerde týrmanýþa geçen vaka sayýlarýyla birlikte okullarda da tehlike çanlarý çaldý. Eðitim emekçileri birçok þehirde yaptýklarý açýklamalarla seslerini duyurmaya çalýþtý.

Eðitim-Sen Manisa Þube Baþkaný Ýsmail Þener, öðretmenler ile birlikte Manisa Ýl Milli Eðitim binasýnýn önünde yaptýðý basýn açýklamasýnda, il genelinde 200 öðretmen, 700 öðrencinin karantinada olduðunu ve 6 okulun daha karantinaya alýndýðýný dile getirdi. Þube Baþkaný Þener, sayýnýn Nisan ayý sonuna kadar artabileceðini belirterek, MEB'in bir an önce öðretmenlerin aþýlamasýna hýz vermesi gerektiðini söyledi.

Bursa’da vaka artýþý yüzde 358 oranýnda arttý. Okullarda da durum hiç iç açýcý deðil. Kentte sadece dün 84 öðretmenin Covid-19 testi pozitif çýktý.

“BÝR GÜNDE 84 ÖÐRETMEN POZÝTÝF ÇIKTI” 

Eðitim Ýþ Bursa Þubesi Baþkaný Yeliz Toy, “Eðitim kurumlarýnda her geçen gün vaka sayýlarý hýzla artmaktadýr. Bugün ilimizde Covid-19 pozitif olduðunu bildiren öðretmen sayýmýz 84” dedi.

“TEST YAPILMAMIÞ YADA SONUCUNU ALAMIMIÞ ÖÐRETMENLERÝMÝZ VAR”

“Halen çok sayýda arkadaþýmýz test yaptýrmamýþ ya da test sonucunu almamýþtýr” diyen Yeliz Toy þunlarý söyledi ;

“Oysa ilimizde aþýlanan eðitim çalýþaný oraný yalnýzca yüzde 4’tür. Bunun yanýn sýra çok sayýda öðrencimiz karantinaya alýnmýþ, sýnýflar kapatýlmýþtýr. Hükümet, tehlike çanlarýnýn böylesi sesli çaldýðý bir dönemde salgýný zayýflatmak için kararlar almak bir yana dursun, aþýlama sürecini tamamlamadan yüz yüze eðitimi baþlatarak ateþe körükle gitmiþtir.”

“OKULLARDAN YÜKSELEN SES ZÝL DEÐÝL, SALGININ ALARMIDIR”

Eðitim-Ýþ olarak; MEB’e ve öznelerinin neredeyse hepsi, hiçbir ülkede olmayan “devlet büyüðü” kriteriyle aþýlanan hükümete seslendiklerini belirten Yeliz Toy, “Vakalar yükselmektedir. Virüsün daha bulaþýcý olan varyantlarý hýzla yayýlmaktadýr. Okullardan yükselen ses teneffüs zili deðil, salgýnýn alarm sesidir. Bu sesi duyup, yüz yüze eðitimi aþýlama tamamlandýktan sonraya ertelemezseniz, birçok cana kýymýþ, toplum saðlýðýna ihanet etmiþ olacaksýnýz!” þeklinde konuþtu.

MANÝSA ÞUBESÝ: “VAKA ARTIÞLARI NE ÝKTÝDARIN NE DE MEB'ÝN UMRUNDA”

Eðitim-Sen Manisa Þube Baþkaný Ýsmail Þener, sendikaya üye öðretmenler ve CHP'liler ile birlikte il genelinde okullarda yaþanan vaka artýþýna dikkat çekmek için Manisa Ýl Milli Eðitim binasýnýn önünde basýn açýklamasý yaptý. Basýn açýklamasýna katýlan öðretmenler attýklarý ‘Vakalara Seyirci kalmayacaðýz', ‘Ders Yaparken Ölmek Ýstemiyoruz' sloganlarý kadar ellerindeki ‘Okullar Lebaleb Covid', ‘Aþý Nerede', ‘Bakan Aþý Olunca Öðretmen Korunmaz' yazýlý dövizlerde dikkat çekti.

Eðitim-Sen Manisa Þube Baþkaný Ýsmail Þener açýklamasýnda, Türkiye'deki vaka sayýlarýnda yaþanan artýþa raðmen öðretmenlerin ve öðrencilerin hayatlarýný riske atarak eðitime devam ettiðini dile getirdi. Özellikle son aylarda okullarda yaþanan vaka artýþlarýnýn iktidarýn umurunda olmadýðýna dikkat çeken þube baþkaný Þener þöyle konuþtu:

“Vakalarýn patladýðý bu dönemde okullarýmýzdaki vaka artýþlarý ne MEB'in ne de iktidarýn umurundadýr. Tüm eðitim bileþenleri kaygýyla okula giderken ve hemen her gün bir yerlerde bir okul kapatýlýrken; öðrencilerimize, öðretmenlerimize, hizmetli ve memurlarýmýza pozitif ya da temaslý teþhisi konulurken; tek adam, saðlýk bakaný ve MEB her þeyin yolunda olduðu algýsý yaratarak yüz yüze eðitime katýlýmýn ne kadar yüksek olduðunu açýklamaktadýr. Birçok il ve bölge kýrmýzýya dönerken hiç rahatsýzlýk duymadan yapýlan bu açýklamalar sorumlular ve bakanlýðýn duyarlýktan ne denli uzak olduðunu ortaya koymaktadýr.”

MANÝSA'DAKÝ EÐÝTÝMDE ÜRKÜTEN RAKAMLARI AÇIKLADI

15 Þubat-4 Nisan tarihleri arasýnda Türkiye genelinde 2 bin 558 öðretmenin, 3 bin 379 öðrencinin Covid-19'a yakalandýðýný ve 16 öðretmenin ise virüs sebebiyle hayatýný kaybettiðini hatýrlatan þube baþkaný Þener, Manisa eðitimde ürküten rakamlarý açýkladý.

Manisa'da eðitim camiasýnda Covid-19 vaka sayýlarýnýn her geçen gün artýðýna dikkat çeken þube baþkaný Þener þu ifadeleri kullandý:

“Manisa'da þu anda 13 bin 910 öðretmen görev yapmaktadýr. Þuana kadar aþý olan öðretmen sayýmýz ise 1900 civarýndadýr. Ýþ yeri temsilcilerimiz ve ilçe temsilcilerimizden aldýðýmýz bilgilere göre þuanda ilimizde 200'den fazla öðretmenimiz ve 700 civarýnda öðrencimiz Covid-19 sebebiyle karantinaya alýnýrken, 6 okulumuz ise karantina altýndadýr. Bu veriler ilimiz için ciddi rakamlardýr. Ayrýca her geçen gün bu sayý artmaktadýr. Nisan ayý sonuna kadar bu rakamlarýn daha büyük boyutlara ulaþacaðýna inanýyoruz. MEB yetkilileri ise eðitimdeki giderek büyüyen tehlikenin boyutunu bizden gizlemektedirler.”

“ÖNLEM ALINMAZSA OKULLARDA BOYKOT YAPACAÐIZ”

Eðitim camiasýnda Covid-19 vaka sayýsýnda artýþ yaþanmasýna raðmen MEB'in okullarda halen önlem almadýðýnýn altýný çizen þube baþkaný Þener, bakanlýk ve yerel yöneticilere çaðrýda bulundu.

Þube baþkaný Þener, önlemler alýnmadýðý takdirde okullarda boykotlara baþlayacaklarýný söyleyerek þu ifadelere yer verdi:

“Bir an önce öðretmenlerimizin aþýlarý tamamlanmasý gerekir. Tüm toplumumuzun saðlýðý tehdit altýndayken saðlýk örgütleri ve bilim insanlarý, saðlýk hizmetleri, belediye temizlik hizmetleri ve gýda satýþý dýþýnda, gelir güvenceli 28 günlük tam kapanmayý önermektedirler. Bizde bu öneriyi destekliyoruz. MEB'in bir an önce okullarda gerekli tedbirleri almasý ve vaka artýþlarýnýn önüne geçmesi gerekir. Önlemler alýnmadýðý takdirde okullarýmýzda boykot yapmaya baþlayacaðýz.”ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.