Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
CHP Sivas İl Başkanlığı b
İşçi Emeklisi Yılmaz Coşkun’un idaresindeki CHP Sivas İl Başkanlığı
Koronavirüsü atlatanlarda ha
Kovid-19’la ilgili son durumu değerlendiren Prof. Dr. Alper Şener, koronavir
Uğur Şahin, dolar milyarderl
Koronavirüs aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in k
Tablo korkutuyor...
Sağlık Bakanlığı, 11 Nisan 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabl
Sivas'ta organize suç örgüt
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19
Erdoðan: Bu emekli amiraller ne yazýk ki talimatý kendi baþkomutanlarý Kýlýçdaroðlu’ndan alýyor

Erdoðan: Bu emekli amiraller ne yazýk ki talimatý kendi baþkomutanlarý Kýlýçdaroðlu’ndan alýyor

  Bu haber 07 Nisan 2021, Carsamba 14:34:58 eklenmitir.
Erdoðan: Bu emekli amiraller ne yazýk ki talimatý kendi baþkomutanlarý Kýlýçdaroðlu’ndan alýyor "Þu anda emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi var"

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Cumhurbaþkaný ve AKP Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, 103 emekli amiralin bildirisinin "buram buram" darbe imasý koktuðunu belirtti. Erdoðan, emekli amirallerin merkezinde CHP'nin olduðunu söyleyerek, "Bu emekli amiraller ne yazýk ki talimatý kendi baþkomutanlarý Kýlýçdaroðlu’ndan alýyor" dedi.

Erdoðan, partisinin grup toplantýsýnda 1 saat 45 dakika konuþtu. Partisinin 19 yýllýk icraatlarýný sýralayan Erdoðan Kanal Ýstanbul projesinin temelini de yaz aylarýnda atacaklarýný açýkladý. Erdoðan projeye iliþkin olarak, "Kanal Ýstanbul bölge için yeni bir nefes borusu olacaktýr. Ýstesiniz de istemezseniz de Kanal Ýstanbul’a baþlýyoruz, yapacaðýz, milletimizin emrine amade edeceðiz. Buyrun þimdi size Kanal Ýstanbul." ifadesini kullandý. 

 

"Türkiye’nin 19 yýl önceki halini yaþý 35-40’ýn altýndaki vatandaþlarýmýz pek hatýrlamaz"

Erdoðan, "Yeni anayasa hazýrlýklarý sürecinde de Meclis'e önemli görevler düþecek. Türkiye’nin 19 yýl önceki halini yaþý 35-40’ýn altýndaki vatandaþlarýmýz pek hatýrlamaz. Hükûmete geldiðimizde demokrasiden kalkýnmaya kadar her alanda yokluk, yoksulluk, yasaklar ve zulüm arenasý haline getirilmiþ bir ülke devraldýk. Bunun için eski Türkiye ile bugünkü Türkiye’nin mukayesesini milletle paylaþmamýz gerek.  AK Parti iktidara geldiðinde CHP Genel Baþkaný heralde 50’li  yaþlarýndaydý. Gittiði  yollar, gördüðü binalar ayný mý? Ülkenin vizyonu ayný mý? Bir günden bir güne, ‘Tamam pek çok eksik ve hatta yanlýþ var ama memlekete þöyle iyi bir þey yapýldý’ dediðini duymadýk.  CHP ve þürekâsý yarýsý yalan yarýsý yanlýþ bir sürü iddia ortaya atýyorlar. Kendisi Ýzmir milletvekili. Ýzmir’e bir bak ya bu iktidar ne yaptý?" diye konuþtu.

"Darbecinin emeklisinin muvazzafýnýn olmayacaðýný bilmeyecek kadar bunlar cahil"

Erdoðan þu deðerlendirmeleri yaptý.  

"Bir grup emekli amiralin buram buram darbe imasý kokan açýklamalarýný ekonomiyle ilgilendirerek, gündem saptýrma olarak aklamaya çalýþacak kadar þirazesinden koptu. Darbecinin emeklisinin muvazzafýnýn olmayacaðýný bilmeyecek kadar bunlar cahil. Yoksa sinsilik mi? Bizi, herkesi terörist herkesi darbeci ilan etmekle suçluyorlar. Tabii kendileri teröristlerle al takke ver külah iliþkisi içinde olduklarý için terörist dememizden rahatsýz oluyorlar.

Çýkmýþ bunlardan bir tanesi Suriye’nin sýnýrýnda yerleþik durumlar olabilir diyecek kadar þirazesini kaybetmiþ.  Yine kendileri tüm hayatlarý boyunca iktidarý darbe ve vesayet gölgesinde aradýklarý için darbeciye darbeci dememizden huzursuzluk duyuyorlar. Güya kendilerince bir taþla iki kuþ vurmaya çalýþýyorlar.  Ülkemizi güven ve istikrar yerine kaos iklimine yönlendirmeye çalýþýyor.

"Þu anda emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi var"

Türkiye daha 15 Temmuz acýsýnýn yaralarýný saramamýþken bir grup emekli askerin aslý astarý olmayan meseleler üzerinden milli iradeyi, ülkenin seçilmiþ yönetimini tehdit etmelerini küçümseyen darbecinin ta kendisidir.  Þu anda emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi var. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar var, araþtýrmalar devam ediyor. 

Hadi 15 Temmuz'da tanklarýn arasýndan sývýþýp, milletin verdiði mücadeleyi televizyondan seyretmiþ olabilirsin; ama bundan sonra yemezler, bundan sonra hesabýný çok aðýr vereceksiniz. 

Siz kaçacaksýnýz biz kovalayacaðýz. Darbe heveslilerini bu derece hararetli bir þekilde savunmanýza asla millet müsaade etmez, biz de.  Demek ki mesele korkaklýk, geçmiþten utanmak deðilmiþ. Oturduðu koltuða mide bulandýrýcý kaset kumpasýyla getirilen bu zata diyet olarak darbecilerin sözcülüðü vazifesinin teblið edildiði anlaþýlýyor.Aksi takdirde akýl sahibi hiçbir siyasetçi doðrudan kendi varlýðýný  hedef alan, antidemokratik bir giriþim karþýsýnda böyle bir tavýr içine giremez. Kendi iktidarýný milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti en az teröristler, darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz.

Erdoðan'dan Kýlýçdaroðlu'na: Saðlýk Bakaný'nýn atýlacak týrnaðý olsan ne âlâ, deðilsin

Kýlýçdaroðlu dün hýzýný alamayýp iþi salgýnla mücadele en önemli referans kaynaðýmýz olan, Saðlýk Bakanlýðý Bilim Kurulu’na saldýrmaya kadar vardýrdý. Vah zavallý. Biz salgýnla mücadeleyi siyaset üstü, 84 milyonun tamamýnýn saðlýðýný ilgilendiren milli bir mesele olarak görüyoruz. Bilim Kurulu’na bugüne kadar verdikleri hizmetler için kendilerine teþekkür ediyorum. Bilim Kurulu baþta olmak üzere saðlýkta ölen nice kardeþlerimiz oldu. Bunlarla ilgili Bay Kemal senin derdin oldu mu? Kýlýçdaroðlu’nun bir dakikalýk þov uðruna bunca emeði silip atmasýnýn bilimin konuþulmasý, gereken yerde bilimi ayaklar altýna almasýnýn takdirini saðlýk çalýþanlarý ve milletimize býrakýyorum.

Bununla da kalmayýp tabii saðlýk Bakanýmýza da bindiriyor. Atýlacak týrnaðý olsan ne âlâ deðilsin. O kadar zavallýsýn. Sizin örnek gösterecek bir hizmetiniz, dikili bir aðacýnýz dahi yok.

"CHP Genel Baþkaný batmýþ bir Türkiye fotoðrafý çizmeye çalýþýyor"

Ýstanbul'da ne yaptýysak þimdi onlarý sahiplenmeye çalýþýyorlar.  CHP Genel Baþkaný da çoðu kurgu olduðu belli, batmýþ bir Türkiye fotoðrafý çizmeye çalýþýyor.

Bunlar Türkiye iþgal edilse keyifle kadeh kaldýracak kadar kendi ülkelerinden nefret eder hale gelmiþtir. Türkiye iflas etse kalkýp göbek atacak kadar kendi halkýndan nefret eder hale gelmiþtir. Bunlar ülkede çýkacak her türlü kaosu dört gözle bekler hale gelmiþtir.

Bunlar insanlar hastaneye gidemedikleri için sokakta kývranarak ölse, destek alamadýklar için evlerine sefalete mahkûm olsa yaþasýn bize iktidar yolu açýlýyor diye birbirlerini tebrik edecek hale gelmiþtir.

"Ecevit döneminde o daktilolar neden atýldý acaba?"

Ecevit döneminde o daktilolar neden atýldý acaba? Bunun muhasebesini yap. Sana yakýþýr. Ýþsizler ordusu niye vardý acaba? Kendi kendilerini gaza getirerek yalanlar ve çarpýtmalar üzerine kurulu bir Türkiye fotoðrafý çizmek için yýrtýnýyorlar. Türkiye böyle bir siyaset anlayýþýný, böyle bir rekabeti hak etmiyor.

Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaþýmýzýn derdine bugün de yarýn da yine biz derman olacaðýz. Geleceðine tereddütle bakan her vatandaþýmýzýn sýkýntýsýna biz çözüm bulacaðýz. Bu ülkede ekmek teknesini çevirmekte zorlanan esnafýmýzýn önünü biz açacaðýz. Bu ülkede tek bir insanýmýzýn kendini sahipsiz hissetmemesi için sosyal destek mekanizmalarýný biz iþleteceðiz. Biz bunlarý sadece vaat olarak deðil, söylediðimiz her sözün arkasýnda 19 yýl müktesebat var.

"Yalanýn en etkili panzehiri hakikattir"

Yalanýn en etkili panzehiri hakikattir. Ýftiranýn en etkili panzehiri de hukuktur. Bu anlayýþla, þimdi sizlerin huzurunda milletimize, ülkemizi son 19 yýlda nereden nereye getirdiðimizi, özetle de olsa tekrar hatýrlatmak istiyorum. Bu defa, güncel tartýþmalara daha iyi ýþýk tutmasý bakýmýndan, makroekonomiyle baþlayarak hizmetlerimizi anlatacaðým.

Türkiye ekonomisi 2002 yýlý öncesi dönemde; yüksek kamu açýðý, yüksek enflasyon, zayýf bankacýlýk sektörü, kýrýlgan sanayi altyapýsý ve yenilikçi faaliyetlerden mahrum bir reel sektöre sahipti. Ülkemize hakim olan bu dinamikler, siyasi dalgalanmalarla birleþerek, istikrarsýz ve saðlýksýz ekonomik bir yapýyý besleyip büyütüyordu. Türkiye’nin asýrlýk kalkýnma gayretleri, iþte bu sebeple derin yaralar alýyor, bir türlü istediðimiz atýlýmlarý gösteremiyorduk.

"Türkiye ekonomisi, þoklara karþý önemli ölçüde dayanýklýlýk kazanmýþtýr"

Bugün geldiðimiz noktadaysa, en kýsa sürede çözmekte kararlý olduðumuz kimi sýkýntýlarýmýza raðmen, karþýmýzda bambaþka bir resim vardýr. Her þeyden önce Türkiye ekonomisi, þoklara karþý önemli ölçüde dayanýklýlýk kazanmýþtýr, güç kazanmýþtýr. Küresel çapta meydana gelen krizleri dahi, daha az hasarla ve daha kýsa sürede atlatma kabiliyetine kavuþmuþtur. Güçlü sanayi altyapýmýz ve yenilik yapma kabiliyetimizle pek çok geliþmekte olan ülkeyi geride býraktýk, geliþmiþ ülkelerle rekabete baþladýk.

"Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düþürmekte kararlýyýz"

Göreve geldiðimizde Türkiye ekonomisi, satýn alma gücü paritesine göre dünyada 18’inci sýradayken, artýk 13’üncü sýrada bulunuyor. Milli gelirimizi, döviz kurundaki ekonomik temeli olmayan dalgalanmalara raðmen, 238 milyar dolardan 3 katlýk bir artýþla 717 milyar dolara yükselttik. Saðlanan ekonomik istikrar ve iyileþen yatýrým ortamý sayesinde, özel sektör sabit sermaye yatýrýmlarýnýn milli gelirimize oraný yüzde 14,8’den yüzde 22,6’ya yükseldi. Tüketici enflasyonunu, 2002 yýlýndaki yüzde 29,7 seviyesinden yüzde 6,2’e geriletmiþtik. Son dönemde bir miktar artýþ gösteren enflasyonu, yeniden tek haneli rakamlara düþürmekte kararlýyýz.

Disiplinli maliye politikalarýndan taviz vermeyerek, bütçenin kalitesini önemli ölçüde iyileþtirdik. Merkezi yönetim bütçe açýðýnýn milli gelire oranýný, 2002’deki yüzde 11,1 seviyesinden, 2020 yýlýnda, hem de salgýna raðmen yüzde 3,4’e gerilettik. Bu oran, dünya genelinde geçen sene yüzde 11,8 olarak gerçekleþti.

Faiz açýklamasý

Ayný þekilde, 2002’de bütçemizden faiz ödemelerine ayrýlan pay yüzde 43,2 iken, bu oraný da geçen sene yüzde 11,1’e düþürdük. Bir baþka ifadeyle, 2002 yýlýnda toplanan her 100 liralýk verginin 87 lirasý faize giderken, 2020 yýlýnda bu rakam 16 liraya indi. Ýnþallah faizleri de tek haneli rakamlara indirerek, bu rakamý çok daha azaltacaðýz. Bütçede saðladýðýmýz mali disiplin, borçlanma rakamlarýna da yansýdý. Avrupa Birliði tanýmlý brüt genel yönetim borç stokumuzun milli gelirimize oraný yüzde 71,5 iken, yüzde 39,5 seviyesine geriledi.

Bankacýlýk sektörü

Bankacýlýk sektörüne de özel bir parantez açmak istiyorum. 2002 yýlýnda bankacýlýk sektörü, reel sektörü desteklemek bir yana, saðlýksýz yapýsýyla ekonominin üzerinde ciddi bir yüke dönüþmüþtü. Bugünse bankacýlýk sektörümüz, finansmana eriþimin kesintisiz devamýný saðlayarak, büyüme ve kalkýnmamýzý destekleyen bir konumda bulunuyor. Sektörün 2002 yýlý sonunda yüzde 17,5 seviyesinde olan takipteki alacak oraný, bu yýlýn Þubat ayý itibarýyla yüzde 4 seviyesindedir. Ayný dönemler arasýnda sektörün özkaynaklarý 23,3 milyar liradan 780 milyar liraya yükselmiþtir. Bankacýlýk sektörünün döviz pozisyon açýðý olmadýðý gibi, yaklaþýk 6 milyar dolar fazlasý mevcuttur.

Uyguladýðýmýz ürün ve pazar çeþitlendirme politikalarý sayesinde, küresel deðer zincirlerine önemli ölçüde entegre olduk. Böylece ihracatýmýz, 2002 yýlýndaki 36 milyar dolar seviyesinden 170 milyar dolar seviyesine çýktý. 1 milyar dolarýn üzerinde ihracat yaptýðýmýz ürün sayýsýný 9’dan 39’a, ihracatçý sayýmýzý yaklaþýk 3 kat artýþla 90 bine yükselttik. Ýhracatýmýz bu yýlýn ocak ayýnda yüzde 2,5; þubat ayýnda yüzde 9,5’luk; mart ayýnda yüzde 16,3’lük artýþ göstererek yükseliþ eðilimini sürdürüyor. Mart ayý, yaklaþýk 19 milyar dolarlýk ihracat rakamýyla, tüm zamanlarýn rekorunu kýrdýðýmýz bir dönem oldu. Bu yýlýn ilk çeyreðinde ihracatýn ithalatý karþýlama oraný da yüzde 82’ye ulaþarak, cari açýðýmýzýn azaltýlmasýna önemli bir katkýda bulundu.

"Kýlýçdaroðlu kürsüde rakam vererek esnaf ve zanaatkâlarýný kýþkýrtmaya çalýþtý"

Dün Kýlýçdaroðlu kürsüde rakam vererek esnaf ve zanaatkâlarý kýþkýrtmaya çalýþtý. Geçtiðimiz yýl 99 bin 588 esnafýmýzýn iþini terk ettiðini söyledi Kýlýçdaroðlu. Hakikati ifade etmiyor. Ayný dönemde 365 bin 533 esnaf tescil yaptýrmýþ yani iþe baþlama bildiriminde bulunmuþtur. Ya Kýlýçdaroðlu ne zaman doðruyu konuþacaksýn ya?

"Kýlýçdaroðlu'nu yalancý ve provokatör ilan etmekten baþka çaremiz kalmýyor"

Esnafýmýzýn derdinini dile getirmek baþka bir þeydir, rakamlarý eðip bükerek kýþkýrtýcýlýk yapmak baþka þeydir. Þayet bu zat her iki rakamý birlikte telaffuz etmiþ olsa saygý duyardým. Birini söyleyip diðerini gizleyince kendisini yalancý ve provokatör ilan etmekten baþka çaremiz kalmýyor.

Makro ekonomik göstergelerde geldiðimiz nokta önemli bir baþarýya iþaret ediyor. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Bir süre önce açýkladýðýmýz ekonomi reform paketi makro göstergelerden yapýsal politikalara varýncaya kadar baþarý hikâyesini daha yükseðe çýkartacak unsurlar içeriyor. Sanayiciden esnafa, öðrenciden emekliye yönelik somut politikalarý hayata geçireceðiz.

Kasým 2002 seçimlerinin ardýndan ülkenin yönetimini devraldýðýmýzda, milletimize Türkiye’yi eðitim, saðlýk, adalet ve güvenlik üzerinde kalkýndýracaðýmýzýn sözünü vermiþtik.

Hamdolsun, bu baþlýklarla birlikte her alanda ülkemizi muasýr medeniyet seviyesinin üzerine çýkartacak icraatlar gerçekleþtirdik. Eðitime ayrýlan bütçeyi, 20 kattan fazla artýrarak, yükseköðrenimle birlikte 212 milyar liraya yükselttik.

Okullarýmýzdaki derslik sayýsýný 2002 yýlýndan bugüne 343 binden 600 bine çýkardýk. Yine okullarýmýzdaki laboratuvar sayýsýný 22 binden 55 bine; kütüphane sayýsýný 14 binden 29 bine; dijital kütüphane sayýsýný 3 binin üzerine; spor salonu sayýsýný ise 2 bin 791’den 11 bin 749’a ulaþtýrdýk. Son 18 yýlda toplam 693 bin öðretmenimizin atamasýný gerçekleþtirerek, bu alandaki eksikleri önemli ölçüde tamamladýk. Eðitimi, bilimsel bir anlayýþla 4+4+4 þeklinde kademelere bölerek, zorunlu eðitimi 12 yýla çýkardýk. Üniversiteye giriþteki okul katký puanlarýný, yýllardýr bir istismar aracý olarak kullanýlan üniversite harçlarýný kaldýrdýk, üniversiteye giriþteki katsayý farklýlýklarýný giderdik. Maarif Vakfýmýz kanalýyla bugün 43 ülkede 338 okul, 1 üniversite, 1 eðitim merkezi ve 41 yurtla eðitim-öðretim veriyoruz.

"Akademik personel sayýmýzda Almanya'dan filan çok öndeyiz"

Hükûmete geldiðimizde 76 olan üniversite sayýmýz bugün 207’ye, akademik personel sayýmýz 70 binden 178 binin üzerine ve 1,5 milyon olan üniversite öðrencisi sayýmýz da 8 milyonun üzerine çýktý. Bugün dünyanýn birçok farklý ülkesinden 200 bin öðrenci ülkemiz üniversitelerinde öðrenim görüyor. Gençlik merkezlerimizin sayýsýný 9’dan 364’e çýkartarak, ülkemizin her köþesinde bu hizmetin verilebilmesini saðladýk. Yükseköðrenim yurt yatak kapasitemizi 182 binden 700 bine ulaþtýrdýk. Kredi veya burs ödemelerinin aylýk tutarýný, lisans öðrencilerinde 45 liradan 650 liraya, yüksek lisans öðrencilerinde 1.300 liraya, doktora öðrencilerinde 1.950 liraya çýkardýk.

Akademik personel sayýmýz, Almanya'dan filan çok öndeyiz, 1.5 milyon olan üniversite öðrenci sayýmýz da 8 milyonun üzerine çýkmýþtýr.

"45 günde Atatürk Havalimaný'ndaki acil durum hastanesini yaptýk"

Saðlýkta hastane yatak sayýmýzý 253 binin üzerine çýkardýk. Saðlýk çalýþaný sayýmýzý 1 milyon 177 bine yükselttik.  Bunlar ne yapar Adana’da pazar yerini hastane diye, sahra da demiyorlar. Senin ona asla ve asla gücün yetmez. O bizim þanýmýzdandýr. Biz 45 günde Atatürk Havalimaný'ndaki acil durum hastanesini yaptýk. Ayný þekilde Sancaktepe'de yaptýk. Bunlarýn içinde oda sayýsý ve ameliyatler.. Her birinde 18 ameliyathane var. 

Biz dünyaya örnek olduk. Anacýðým hastalandýðý zaman, sabah namazýndan sonra Okmeydaný SSK’dan numara alýrdým. Ayný hastanede dava arkadaþýmýn doðum esnasýnda ölen eþi ve çocuðunu rehin alýndý. Bunlarý bu ülkede yaþadýk, Bay Kemal senin SSK Müdürü olduðun dönemdi. Dava arkadaþlarým bunlarý tek tek anlatmalý. 

Saðlýkta, hastane yatak sayýmýzý 164 binden 253 binin üzerine, nitelikli yatak sayýmýzý 19 binden 162 bine, saðlýk çalýþaný sayýmýzý 378 binden 1 milyon 177 bine yükselttik. Ambulans baþýna düþen nüfus sayýmýz 107 binlerden 14 binlere indi. Hastanelerimizde 2002 yýlýnda 58 olan MR sayýsý bugün 940’a, 323 olan bilgisayarlý tomografi sayýsý 1.251’e ulaþtý. Artýk saðlýk hizmetlerini ihtiyacý olan vatandaþlarýmýzýn ayaðýna götürüyor, toplam 1 milyon 770 bin insanýmýza evde saðlýk hizmeti veriyoruz. Saðlýkta çýtayý geliþmiþ ülkelerin bile üzerine çýkartarak, toplamda 22 bin 604 yatak kapasiteli 17 þehir hastanemizi milletimizin hizmetine sunduk. Halen 9 þehir hastanemizin inþasý, 3’ünün ihalesi, 3’ünün de proje çalýþmalarý sürüyor. Sadece salgýn döneminde 16 bin 159 yataklý saðlýk tesisinin inþaatýný tamamlayýp, milletimizin hizmetine verdik. Yerli ventilatörü geliþtirip seri üretime geçerek, kendi ihtiyacýmýzý karþýlama yanýnda 20 ülkeye de ihraç ettik. Salgýn öncesinde test yapabilen laboratuvar sayýmýz 73 iken, salgýn döneminde bu sayýyý 461’e çýkardýk.

"Neyin ne olduðunu beðenmediðin Saðlýk Bakanýmýz sana anlatýr"

Eser ortada, gider þehir hastanelerini gezersin. Neyin ne olduðunu beðenmediðin Saðlýk Bakanýmýz sana anlatýr. Git, gez gör. 

Sporda; atletizm pisti sayýmýzý 12’den 56’ya, yarý veya tam olimpik havuz sayýmýzý 46’dan 278’e, toplam spor tesisi sayýmýzý ise 1.575’den 3 bin 907’e çýkardýk. Bugüne kadar 32 stadyumun yapýmýný tamamladýk, 10 tanesinin inþasý, 4 tanesinin de proje ve ihale çalýþmalarý devam ediyor. Faal sporcu sayýmýz 206 binden 3 milyon 623 bine, spor kulübü sayýmýz 6 binden 19 bine ulaþtý. Sosyal hizmetlerde, 2002 yýlýnda 2 milyar lira olan sosyal yardým tutarý, geçtiðimiz yýl 69 milyar lira olarak gerçekleþti.

"Vatandaþlarýmýzýn hukuki güvencesini yükselttik"

Adalet sisteminin daha iyi hizmet verebilmesi için yargýda insan kaynaklarý kapasitesini güçlendirdik. Ýktidara geldiðimizde 9 bin 349 olan hâkim-savcý sayýsý bugün 21 bin 630’a ve toplam adalet personel sayýmýz da 61 binden 168 binin üzerine çýktý. Son 18 yýlda toplam 275 adalet hizmet binasý inþa ederek, hem yargý mensuplarýmýzýn çalýþma þartlarýný düzelttik, hem vatandaþlarýmýzýn hizmet alma standartlarýný iyileþtirdik. Mahkeme kararlarýndaki hatalarý asgariye indirmek ve temyiz sürecindeki yýðýlmayý önlemek için 15 yerde Bölge Adliye Mahkemesi, 8 yerde Bölge Ýdare Mahkemesi kurduk. Böylece Yargýtay ve Danýþtay’ýn iþ yükünü azaltýrken, uyuþmazlýklarýn daha hýzlý ve etkin çözümüne imkân saðlayarak vatandaþlarýmýzýn hukuki güvencesini yükselttik.

Ýçiþlerinde; yerel yönetim mevzuatlarýnda yaptýðýmýz düzenlemelerle, mahalli idare sistemimizi güçlendirdik. Mahalli idarelerimizi daha demokratik, þeffaf, katýlýmcý ve hesap verebilir bir yapýya kavuþturarak, vatandaþlarýmýza daha iyi hizmet verebilmelerini temin ettik. Muhtar maaþlarýný 97 liradan 2 bin 445 liraya çýkartmak ve SGK primlerini ödemek suretiyle mali haklarýný güçlendirdik. Ýçiþleri Bakanlýðýmýz bünyesinde kurduðumuz Muhtar Bilgi Sistemiyle, muhtarlarýmýzýn taleplerinin merkezi olarak takibine imkân saðladýk. Geçmiþte muhtarlarýn mühürlerini toplatarak tüm muhtarlýklarýn kapýsýna kilit vurmaya kalkanlarýn, bugün yaptýklarý muhtar edebiyatýnýn ne kadar sahte olduðunu ise söylemeye bile gerek duymuyorum.

Emniyet Genel Müdürlüðümüzle, Jandarma Genel Komutanlýðýmýzla, Sahil Güvenlik Komutanlýðýmýzla, vatandaþlarýmýzýn ülke topraklarýnýn her karýþýnda huzur ve güven içinde yaþamasýný temin ediyoruz. Bu vesileyle, gece-gündüz demeden görevlerini fedakârca yürüten kahraman güvenlik güçlerimizin her birine þükranlarýmý sunuyorum.

"Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle darbecilerinden temizlenen TSK’nýn yanýndayýz"

Milli savunmada; sýnýr ötesi harekâtlarýmýzla, DEAÞ ve PKK-YPG gibi terör örgütlerini çökerterek, ülkemizi güneyden kuþatmayý hedef alan terör koridorunu paramparça ettik. Sýnýrlarýmýzda huzuru, güveni ve dirliði hâkim kýlmak için tüm gücümüzle mücadelemizi sürdürüyoruz. Buradan Genelkurmay Baþkanýndan erine kadar, karasýyla, deniziyle, havasýyla, özel kuvvetleriyle ve diðer tüm birimleriyle, kahraman ordumuzun tüm mensuplarýna sevgilerimi, saygýlarýmý, þükranlarýmý gönderiyorum. Mavi vatanýný korumak için aylardýr denizlerde bayraðýmýzý dalgalandýran, hak ve menfaatlerimize göz dikenlere göz açtýrmayan denizcilerimizi ayrýca selamlýyorum.

Kahraman ordumuzun tüm mensuplarýna sevgilerimi saygýlarýmý iletiyorum. Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle darbecilerinden temizlenen TSK’nýn yanýndayýz.

Rabbime, bana böyle bir ordunun 'baþkomutaný' sýfatýný bahþettiði için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum.

"Emekli amiraller ne yazýk ki talimatý kendi baþkomutanlarý Kýlýçdaroðlu’ndan alýyor"

Tabii bu emekli amiraller dýþýnda. Bu emekli amiraller ne yazýk ki talimatý kendi baþkomutanlarý Kýlýçdaroðlu’ndan alýyor. Zaten orada onun imzasý var. 15 Temmuz kaçtýn Bakýrköy’e gittin ama þimdi kaçacaksýn kovalayacaðýz.

Ulaþým yatýrýmlarý

Ulaþtýrma en çok yatýrým yaptýðýmýz alanlarýn baþýnda geliyor. Ýktidara geldiðimiz günden bugüne ulaþtýrma projelerine toplam 932 milyar lira tutarýnda yatýrým yaptýk. Bölünmüþ yol uzunluðumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometreye, otoyol uzunluðumuzu 1.714 kilometreden 3 bin 523 kilometreye çýkardýk.

Karayolu tünel sayýmýz 83’den 438 adete, karayolu tünel uzunluðumuz 50 kilometreden 595 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluðumuz 311 kilometreden 701 kilometreye yükselttik. Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim, Nissibi köprüleriyle, Avrasya, Ilgaz, Erkenek, Cankurtaran, Sabuncubeli, Ovit, tünelleriyle birlikte nice dev eserleri inþa ederek milletimizin istifadesine sunduk. Yine Ýstanbul-Bursa-Ýzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Menemen-Aliaða-Çandarlý Otoyolu, Ankara- Niðde Otoyolu ülkemize kazandýrdýðýmýz eserler arasýndadýr. Bir baþka gurur abidesi projemiz olan Çanakkale 1915 Boðaz Köprüsünün de yer aldýðý Kýnalý-Tekirdað Çanakkale-Savaþtepe Otoyolu’nun yapýmý devam ediyor.

Demiryollarýnda, toplam 1.213 kilometre uzunluðunda hýzlý tren aðý inþa ettik. Mevcut altyapýmýzýn tamamýna yakýnýný ifade eden 11 bin 590 kilometre uzunluðundaki demiryollarýmýzý baþtan sona yeniledik. Ýzmir’de Ýzban’ý, Ankara’da Baþkentray’ý, Ýstanbul’da Gebze-Halkalý Banliyö Hattýný, çeþitli þehirlerimizde pek çok metro projesini tamamlayýp hizmete sunduk. Havalimaný sayýmýzý 26’dan 30 ilaveyle 56’ya çýkardýk. Dünyanýn en büyükleri arasýnda yer alan Ýstanbul Havalimanýnýn yýllýk 90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabýný hizmete açtýk. Yurt dýþý uçuþ noktamýzý 60’dan 329’a, uçulan ülke sayýsýný 50’den 126’ya çýkardýk. Salgýn sonrasý, hava taþýmacýlýðý alanýndaki ataklarýmýzý, inþallah hýzlandýrarak sürdüreceðiz.

Denizcilikte, tersane sayýmýzý 37’den 83’e, yat baðlama kapasitemizi 8 bin 500’den 18 bin 545’e yükselttik. Filyos ve Rize-Ýyidere Limaný ile Haliç, Tekirdað ve Datça Yat Limanlarýnýn yapýmlarý sürüyor.

Ýnternet altyapýsýný adeta sýfýrdan kurarak, 2002 yýlýnda 3 bin olan geniþ bant abone sayýsýný 85 milyona ve 23,3 milyon olan mobil telefon abone sayýsýný 84 milyona çýkardýk. Yaklaþýk 54 milyona ulaþan e-devlet kullanýcýsýyla, pek çok kamu hizmetini internet üzerinden etkin bir þekilde veriyoruz.

Çevreyi korumak için, daha önce sadece 145 olan atýksu arýtma tesisi sayýsýný 8 kat artýþla 1.170’e, yüzde 35 olan atýksu arýtma hizmeti verilen belediye nüfusu oranýný ise yüzde 89’a çýkardýk. TOKÝ kanalýyla, yatýrým deðeri toplam 180 milyar lira olan bir milyonu aþkýn konut ürettik. Yakýnda inþallah, bir milyonuncu konutumuzun anahtar teslim törenini gerçekleþtireceðiz. Geçtiðimiz 9 yýlda ülkemizde 2,5 milyon konutun dönüþümünü tamamladýk, hâlihazýrda 300 bin binadaki dönüþüm çalýþmalarý sürüyor. Þu anda 44 ilimizde 79 tarihi kent merkezimizi yeniliyor, 30’dan fazla sanayi alanýmýzý þehir dýþýna taþýyor, il merkezlerimize þehir otoparklarý yapýyoruz. Ülke genelinde 45 ayrý projede 7 bin tarým köy konutunun yapýmýný tamamladýk. Halen 78 ilimizde 52 milyon metrekarelik alanda 291 millet bahçesi kurarak, þehirlerimize nefes aldýrýyoruz. Bugüne kadar 57 millet bahçesini tamamladýk, bunlardan 35’ini hizmete aldýk, 22’sinin açýlýþýný da yakýnda yapacaðýz.

"209 milyon aðacýmýzý kurtardýk"

Sýfýr Atýk Projesi ile sadece 3 yýlda, 315 milyon kilovatsaat enerji, 345 milyon metreküp su ve 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik. Geri dönüþtürdüðümüz 17 milyon ton kullanýlabilir atýkla ekonomimize 17 milyar lira katký saðladýk, tam 209 milyon aðacýmýzý kurtardýk.

Tarýmsal hasýlamýzý 37 milyar liradan 333 milyar liraya ulaþtýrdýk. Tarým ürünleri ihracatýmýzý 2002 yýlýndaki 3,7 milyar dolar seviyesinden 19 milyar dolar sýnýrýna getirdik. Sadece bu yýl, çiftçimize 24 milyar liralýk destek vereceðiz. Son 18 yýlda çiftçilerimize 160 milyar liraya yakýn tarýmsal destek ödemesi yaptýk. Bizden önce toplam 450 bin hektar alanda arazi toplulaþtýrmasý yapýlmýþken, biz 8,2 milyon hektar alanda toplulaþtýrma çalýþmalarý gerçekleþtirdik. Ovalarýmýzý koruma altýna alarak, tarým faaliyetlerinin geleceðini güvenceye baðladýk. Orman varlýðýmýzý 20,8 milyon hektardan 22,9 milyon hektara, korunan alan sayýmýzý 175’ten 616’ya, tabiat parký sayýmýzý 16’dan 250’ye yükselttik.

Ayný þekilde baraj sayýmýzý 276’dan 600 ilaveyle 876’ya, HES sayýmýzý 97’den 590 ilaveyle 687’ye, içmesuyu tesisi sayýmýzý 84’den 262 ilaveyle 346’ya, sulama tesisi sayýmýzý 1.764’den 1.457 ilaveyle 3 bin 221’e ulaþtýrdýk. Son 18 yýlda inþa ettiðimiz 262 adet yeni tesisle 45 milyon kiþinin içme suyu ihtiyacýný uzun vadeli olarak karþýladýk. Daha önce 31 adet olan meteoroloji gözlem sistemi sayýsýný 2 bin 47’ye yükselterek, bu alanda da önemli bir atýlým gerçekleþtirdik.

"Her kriz alanýnda kalýcý çözüm bulunmasý için hem sahada hem de masada aktif þekilde çalýþýyoruz"

Dýþiþlerinde; dünyanýn dört bir yanýndaki varlýðýmýzý artýrmak, ay yýldýzlý bayraðýmýzý her yerde dalgalandýrmak için temsilcilik aðýmýzý geniþleterek, 163’ten 251’e çýkardýk. Suriye’den Libya’ya, Doðu Akdeniz’den Ege’ye, Kýbrýs’tan Kabarað’a kadar her kriz alanýnda kalýcý çözüm bulunmasý için hem sahada hem de masada aktif þekilde çalýþýyoruz. Komþumuz Suriye’nin, toprak bütünlüðü ve milli birliði temelinde bir barýþ, güven, istikrar iklimine kavuþmasý için her türlü gayreti göstermeyi sürdürüyoruz.

Libya ile imzaladýðýmýz güvenlik ve askeri iþbirliði ile deniz yetki alanlarý mutabakatlarýyla, her iki ülkenin Akdeniz'deki doðal kaynaklar üzerinde var olan haklarýný garanti altýna aldýk. Azerbaycan topraklarýnýn bir kýsmý ile Daðlýk Karabað’da 30 yýldýr süren iþgali sona erdirmek için mücadele eden kardeþlerimizin yanýnda yer alarak, kazandýklarý zafere destek olduk.

Avrupa Birliði, Amerika Birleþik Devletleri, Rusya, Ýran, Orta Asya ülkeleri, Arap dünyasý gibi yakýn iliþki içinde olduðumuz yerler baþta olmak üzere, herkesle hak ve adalet zemininde iliþkilerimizi geliþtirme kararlýlýðý içindeyiz.

Sanayide, üretimde çarklarýnýn kesintisiz çalýþmasý için her türlü gayreti gösteriyoruz. Salgýn döneminde, giriþimcilerimizin ve emekçilerimizin gayretleriyle, belirsizliði hýzla atlatarak üretimini artýran nadir ülkelerden biri olduk. Bu baþarýnýn etkisi imalat sanayi istihdamýnda da ortaya çýkmaya baþladý. Toplam imalat sanayi istihdamý, Ocak 2021 itibarýyla, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre 346 bin ilaveyle yüzde 9,2 oranýnda artýþ gösterdi. Yatýrým tarafýnda ise 2020 yýlýnda düzenlediðimiz teþvik belgesi adedi, bir önceki yýla göre yüzde 86 artýþla 10 bin 505’e çýktý. Bu yatýrýmlarla öngörülen sabit yatýrým tutarý 238 milyar lira, istihdam da 305 bin kiþidir.

"Ülkemizde hâlâ devletin fabrika yapmasýný bekleyenler var"

Ülkemizde hâlâ devletin fabrika yapmasýný bekleyenler var. Hâlbuki günümüzde devletler, fabrikalarýn üzerine inþa edileceði altyapýyý hazýrlar, finansman ihtiyacý duyanlara kaynak desteðinde bulunur, ürünleri pazara ulaþtýracak yollarý inþa eder. Kýsaca devlet yatýrým ortamýný hazýrlar, giriþimci de yatýrýmýný yapar. Geçtiðimiz yýl, 12 yeni organize sanayi bölgesine tüzel kiþilik kazandýrarak, ülkemizdeki OSB sayýsýný 325’e çýkardýk. Artýk ülkemizde organize sanayi bölgesi olmayan þehir kalmamýþtýr. Salgýn döneminde sadece organize sanayi bölgelerinde 1.093 yeni fabrikanýn faaliyete geçmesiyle buralardaki istihdam 98 bin kiþi artmýþtýr. Bu yýl ise sanayi üretiminden elektrik tüketimine kadar her alanda çok daha güzel geliþmelerin iþaretlerini görmeye baþladýk. Yatýrým iþtahýndaki artýþ da Mart ayýnda düzenlediðimiz ve tüm zamanlarýn rekoru olan 1.257 adet yatýrýma teþvik belgesiyle devam ediyor. Üretim tarafýndaki bu baþarýnýn, salgýn tedbirlerinin sürdüðü ve turizm sektörünün büyük oranda kapalý olduðu bir dönemde gerçekleþtiðini özellikle belirtmek istiyorum. Türk sanayinin böyle zorlu bir dönemde ortaya koyduðu bu performans yabancý yatýrýmcýlarýn da dikkatini cezbediyor. Birçok uluslararasý þirket diðer ülkelerdeki üretimlerine ara verirken, Türkiye’de vardiya artýrdý.

Ford-Otosan’ýn 2 milyar avroluk ilave yatýrým kararý, teknoloji devleri ÞAYOMÝ ve OPPO’nun akýllý telefon üretimi yatýrýmlarý bu dönemde gerçekleþti. Dünyada ilk olan ve 10 dakikada market ürünleri teslimat modeli fikri ile kurulan GETÝR’in 2,6 milyar dolarlýk deðerlemeye ulaþmasý da giriþimcilerimizin iftihar tablosuna örnektir.

"Savunma sanayindeki baþarýlarýmýz da hýz kesmeden sürüyor"

Savunma sanayindeki baþarýlarýmýz da hýz kesmeden sürüyor. Bu alanda 2002 yýlýnda bütçesi 5,5 milyar olan 62 proje yürütülürken, bugün bu sayý 75 milyar dolarlýk bütçeye sahip 750 projeyi geride býraktý. SÝHA’larýmýzdan zýrhlý araçlarýmýza, güdümlü mühimmatlarýmýzdan roketlerimize kadar her alanda gýptayla takip edilen ürünlere sahibiz. Ýnþallah savunma sanayinde, kendi yeni nesil savaþ uçaðýmýzýn geliþtirilmesi ve üretimi baþta olmak üzere, çok daha büyük baþarýlar bizi bekliyor.

Enerjide, toplam kurulu gücümüzü 31 bin 846 megavattan 96 bin 271 megavata yükselttik. TANAP ve TürkAkým gibi önemli bölgesel enerji projelerini tamamladýk. Karadeniz’deki Sakarya Havzasýnda, Fatih Sondaj Gemimiz ile kazýlan Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp doðal gaz rezervi keþfettik. Akkuyu Nükleer Santrali'mizin inþasý devam ediyor, inþallah ilk reaktörde üretim 2023'te baþlýyor.

 

"Kanal Ýstanbul’la ilgili hazýrlýklarýmýzý büyük ölçüde tamamladýk"

Kanal Ýstanbul’la ilgili hazýrlýklarýmýzý büyük ölçüde tamamladýk. Projenin ÇED raporu 56 kurum ve kuruluþun, 200’den fazla bilim insaný, medyanýn ve vatandaþlarýmýzýn katkýlarýyla tamamlandý.

Kanalýn iki yakasýnda kurulacak toplam 500 bin nüfuslu þehir ayný zamanda Ýstanbul’un depreme hazýrlýk sürecini de  hýzlandýracaktýr. Bu proje ulaþým aðlarýyla da bütünlük arz edecektir. Dünya ticaretinin yüzde 90’ýnýn  deniz yoluyla gerçekleþtirilmesi, Boðazlar’ýn en önemli deniz ticaret yollarýndan biri niteliðini taþýmasý Kanal Ýstanbul projesinin önemini artýrýyor. Karadeniz’de hem biz hem de kýyýsý olan diðer ülke yeni ve büyük limanlar yapýyor. Bu durum Boðaz trafiðinin artacaðýna iþaret ediyor.

Hale bak tehdit ediyor,  ‘Kim ki Kanal Ýstanbul projesine giren bütün müteahhitlerin elinden alýrýz, kendilerini de kenara koyarýz’ Böyle bir þey olabilir mi? Bu nasýl bir çürümüþlük? Ýstanbul Boðazý’ndan 40 bin gemi geçiyor.

"Ýstesiniz de istemezseniz de Kanal Ýstanbul’a baþlýyoruz, yapacaðýz"

Kanal Ýstanbul bölge için yeni bir nefes borusu olacaktýr. Ýstesiniz de istemezseniz de Kanal Ýstanbul’a baþlýyoruz, yapacaðýz, milletimizin emrine amade edeceðiz. Buyrun þimdi size Kanal Ýstanbul. Ýnþallah bu önemli projenin etaplar halinde yapýlacak ihalesine çýkýyoruz. Yaz aylarýnda da inþallah temelini atýyoruz. Epeyce gecikmeyle de olsa inþasýna baþlayacaðýmýz Kanal Ýstanbul’un ülkemize, milletimize hayýrlý olmasýný diliyorum."ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.