Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
Sivas Numune Hastanesi kantin
Sivas Numune Hastanesi kantin ihalesi kime verilecek?
Fatih Altaylidan bomba istifa
Fatih Altaylidan bomba istifa iddiasi
Motorine bu gece yeni bir zam
Motorine bu gece yeni bir zam bekleniyor
BENDE YALÇIN TOPÇU’YU ALLAHA HAVALE EDÝYORUM…

BENDE YALÇIN TOPÇU’YU ALLAHA HAVALE EDÝYORUM…

  Bu haber 08 Eylul 2010, Carsamba 11:27:01 eklenmitir.
BENDE YALÇIN TOPÇU’YU ALLAHA HAVALE EDÝYORUM… Sayýn Yalçýn Top’çu, Sayýn Devlet Bahçeli’ye ve arkadaþlarýna “HAYIR” cephesine -yer aldýklarý için “12 Eylül evvelinde yaþanmýþ olan zulümden pay almýþ biri olarak Mahkeme-i Kübra’da hakkýmýzý sizden alacaðýz” demekte ve Allaha havale ettiðini söylemektedir.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Devlet Bahçeli’ye kýzmaya çalýþarak, kendisini haklý mý çýkarmaya çalýþýyor? Buna kimse inanmaz. Yalçýn Topçu ve arkadaþlarýnýn neden “Evet” dediðini, “Evet” diyorsa da bu kadar kendini heba edercesine ortalýða düþmesini anlamak mümkün deðildir.

 

Kaldý ki, 12 Eylül’ü yapanlarýn yargýlanmasý ve ceza almalarý mümkün deðildir, Ülkemizde kanun deðiþiklikleri geriye yürümez, ayrýca zaman aþýmý denen bir durum söz konusudur. Aynen bu Anayasa deðiþikliðini yapanlar gibi Yalçýn Topçu da ülkücülerin saf olduðunu zannetmekte ve zekâlarý ile alay etmektedir.

 

 Bu Referandumda Saadet Partisi de “Evet” demektedir, AKP ile ayný gelenekten gelmelerine raðmen, Yalçýn Topçu’nun yaptýðý gibi, AKP’ nin Gençlik Kollarý teþkilatý rolüne soyunmuþ deðillerdir.

 

Yalçýn Topçu, acaba 24 saat kesintisiz demokrasi için mi, iddia ettiði gibi 12 Eylül maðduru olduðu için mi, yoksa herkesin bildiði gibi ve kendisinden açýklamasýný istediðimiz, (bir türlü açýklayamayacaðý) nedenlerden dolayýmý, varýný yoðunu ortaya koymaktadýr?

 

Ben de; Muhsin Baþkan’ýn bir dava arkadaþý olarak, kendi siyasi ikbali için, BBP’ yi birtakým tezgâhlara alet ettiði için, Ülkücü tavýr sergilemediði için, kraldan çok kralcý olduðu için, her sýkýþtýðýnda Muhsin Baþkanýn arkadaþý olduðunu söyleyerek istismar yapýp timsah gözyaþlarý döktüðü için hakkýmý helal etmiyorum. Kendi partisinde, kendisi gibi düþünmeyen insanlara çamur ve iftiralar attýrdýðý için, Yalçýn Topçu’ya, hakkýmý helal etmiyorum. Yalçýn Topçu’yu ve arkadaþlarýný Allaha havale ediyorum.

 

Yalçýn Topçu’ya ve arkadaþlarýna soruyorum, kendi ifadeleri ile “Muhsin Baþkanýn þahadet sürecinde, devletin itibarý Keþ Daðlarýnýn altýnda kalmýþtýr” diyordu, acaba bu konuda hükümet partisi olan AKP’ ye hakkýný helal ediyor mu dur? Genel Baþkanlýðýný yaptýðý camiasýna bir açýklama yapmayý düþünür mü? BBP’ de ki Ülkücüler, Yalçýn Bey’ den bu sorularýn cevabýný bekliyor. Yoksa gereðini yaptý da devletin itibarý kurtuldu da partilileri mi bilmiyor, ya da yýllarýn klasiði gibi kesin bir bildiði var ve zamaný geldiðinde mi partililerine söyleyecek?

 

Geçtiðimiz günlerde makam ve ikbal peþinde dolanarak, Bir TV kanalýnda arkadaþý ve Genel Baþkan Yardýmcýsý olan bir zat “Muhalif olanlar” ý Ergenekoncu olarak suçlarken hangi dava adamlýðý vasfý ile ve nereden aldýðý cesaret ile böyle konuþmuþtur?

 

Kendisine muhalif olanlarýn toplamýþ olduðu kurultay imzalarýný teslim etmek için gelenleri partiye aldýrmayarak kaç saat kesintisiz demokrasiye hizmet etmiþtir?

 

Bu kirli pazarlýklarýn ve kirli üslubun sorumlularý, gerçekte “Ülkücü” olanlarý asla temsil edemezler.  “Milli-Gayri Milli” ayrýþmasýnýn su yüzüne çýktýðý þu günlerde Milli tavrýn ortaya konulmasý gerekmektedir.

 

Ülkücülük her þeyi bir tarafa býrakarak, illa da milletvekili olmak deðildir, Ülkücülerin iktidar mücadelesi; ülkenin birliði, bütünlüðü ve “Milli Devlet” ülküsünün gerçekleþmesi uðrunadýr. Günümüzde, her zamankinden daha fazla ülkemizi tehlikenin eþiðinde görüyorsak bunun sorumlularý ile Ülkücülerin yan yana yürümesi mümkün deðildir.

 

Bundan sonra Sayýn Yalçýn Topçuya önerim þudur: Baþbakan ile beraber Türkiye’yi dolaþsýn, böylesi daha þýk olmaz mý? Miting meydanlarýnda, Baþbakandan önce sunumu yapar, kalabalýðý ateþler, meydanýný heyecanlandýrýr, hazýr hale getirir, Baþbakan da çýkar konuþur. Bakalým AKP’ liler beðenecekler mi? Bu Sayýn Yalçýn Top’çunun geleceði açýsýndan oldukça önemlidir.

 

Buradan Büyük Birlik Partisi’ne gönül veren arkadaþlarýma bir çaðrýda bulunmak istiyorum. Bu kirli oyunlara kimse kanmasýn Milletin geleceði için 12 Eylülde yapýlacak Referandumda “Hayýr” oyu versinler.

 

Allah Yüce Milletimizin “Yar” ve yardýmcýsý” olsun.

 

Bekir Genç BBP Üst Kurul Delegesi

 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Mustafa ERDOÐAN
Önüm arma saðým solum FETÖCÜ!
FETÖCÜLER, FETÖ ile mücadele edenleri tasfiye ediyor. Sanayi Bakanýna 8/8/2018 tarih ve 47147922-903.02.01/1300 sayýlý ONAY imzalatarak Bakanýn gözünün önünde hem Bakana, hem çalýþanlara operasyon çekip 45 kiþiyi MERKEZDEN sürdürdüler!HÝÇ KÝMSE FÖTE ÝLE MÜCADELE EDÝLÝYOR YANILGISINA KAPILMASIN!
LeenaSess
anlamadim
nasil yani
HareHaisa
Leg Lengthening Medical procedures Isn't The best option
The Pitfalls When it relies on surgical procedure you can find always dangers which can be included also. Using this type of type you will be taking a look at extremely extended recovery intervals where you will not have the opportunity to complete considerably in any respect. This will likely not tone like a risk but this is just the start if all of it goes nicely.The treatment entails breaking your legs and adding steel plates between having a gap which is loaded once your bones increase increasing your peak. Straight away you'll be able to tell this really is likely to get a very agonizing technique, to not point out side-effects this kind of as nerve damage, limps, twisted bones and a lot of a lot more!Will you be nevertheless considering going by way of this technique? The Shoe lifts If you're nonetheless intrigued then let me inform you now that it is going to be quite tough to uncover an real competent surgeon and when you need to do uncover a single they can be going to charge you a lot as well as even worse you may not have confidence in them, especially when it arrives to your method such as this.Have you been confident you want to endure this because you need to increase taller? Height Insoles http://www.hodhodoman.co.cc/vb/showthread.php?p=989&posted=1
þþ
þþt
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESÝ DEKANI HÜSEYÝN AKKAYA AK PARTÝDEN MÝLLET VEKÝLÝ ADAY ADAYI OLDUÐUNU ÝLAN EDÝP GÖREVÝNDEN ÝSTÝFA ETTÝ!!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.