Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
Sivas Numune Hastanesi kantin
Sivas Numune Hastanesi kantin ihalesi kime verilecek?
Fatih Altaylidan bomba istifa
Fatih Altaylidan bomba istifa iddiasi
Motorine bu gece yeni bir zam
Motorine bu gece yeni bir zam bekleniyor
HÝLMÝ ATASEVEN ÝSTÝFA ETTÝ...

HÝLMÝ ATASEVEN ÝSTÝFA ETTÝ...

  Bu haber 30 Eylul 2020, Carsamba 22:45:35 eklenmitir.
HÝLMÝ ATASEVEN ÝSTÝFA ETTÝ... Prof. Dr. Hilmi Ataseven Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüðü'ndeki görevinden istifa ettiði belirtildi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Saðlýk Bakanlýðý Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven görevinden ayrýldý.

Prof. Dr. Ataseven'in Sivas Cumhuriyet Üniversitesindeki öðretim üyeliði görevine geri döneceði öðrenildi.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüðüne ise henüz atama yapýlmadý.

 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Kiþilerden medet ummak devri bitti.
Liyakar, istiþare ve sistem dönemi
Bir dönem Sivaslý rektör gelirse her þey düzelir dendi. Sivaslý rektör geldi, ancak durumun öyle olmadýðý anlaþýldý. Týp dýþý rektör dendi, o da tutmadý. Konu Sivaslý veya Sivaslý olmayan rektör meselesi deðil. Liyakata önem vermek, adil ve hakkaniyetli olmak, istiþareye açýk olmak. Eleþtiriliyor ama Alim Yýldýz diðer rektörlere göre daha hazýrlýklý geldi koltuða. Hatalar oldu, olacak elbet. Bu dönemde yapýlmasý gereken SCÜ yi akademik anlamda istenilen yerlere getirmek olmalý. Kimseyi memnun etmek mümkün deðil. Hilmi Ataseven týp kökenli. Hilmi beyin öncelikle yapmasý gereken týp fakültesinin acil sorunlarýnýn çözümünde rektöre yardýmcý olmak, rektörlük ile týp fak. arasýndaki istiþareyi saðlamak olmalý. Uzun yýllardýr sýkýntýlý olan týp fakültesi yan dallarý hýzla giderilmeli, hastalarýn Sivas dýþýna gidiþleri azaltýlmalý, kendi þehirlerinde tedavileri saðlanmalý. Hastanede ciddi anlamda ve uzun yýllardýr devam eden alet edevat eksikliði var. Bunlar hýzla giderilmeli. Amaç Sivasa hizmet ve SCÜ yi ön sýralara taþýmak olmalý. Kurum kültürü oluþturulmalý. Ben, sen deðil biz denilebilmeli. Umarýz bunlar bu 4 yýlda oluþturulur. Yoksa SCÜ Sivas sýnýrlarýna hapsolmuþ yerel bir üniversite olmaktan öteye gidemez.
Ali
Herkes Anladý sonunda
Geç de olsa Sivas'ta herkes anladý galiba Ýlahýyatçý bir Rektörden ancak bu kadar olacaðýný... Hatadan dönmek isteyen bürokrat ve siyasetçiler de Týpçý birisinin artýk Sivastaki bu ayýbý kapatacaðý görüþü ile Hilmi Beyi alelacele Sivas'a getirip rektörlük koltuðuna oturtacaklar gibi duruyor, hayýrlý olacaðýndan herkes emin gibi. En azýndan Hilmi beyi % 78 gibi istemeyen bir Sivas camiasý yoktur...
Ali
Kim bilir ?
Ýlahiyatçý rektör sayýsýndaki artýþ hýzýmýz ile uluslararasý bilimsellikte dibe doðru hýzlanýþýmýz arasýndaki korelasyon hakkýnda bir fikri olan var mý? Ben mi yanlýþ düþünüyorum yoksa ? ( Belki de Ataseven apar topar bu yüzden Sivas'a göderildi) Kim bilir ?
Sami
Sebep þu:
Türkiye’deki 166 üniversitenin akademik performansýnýn sýralandýðý listede Cumhuriyet Üniversitesinin yine yer alamamýþ olmasý toplumda þaþkýnlýk yaratmazken “artýk Sivas ve Üniversitemiz hak ettiði yere gelsin, bunun için çaba sarf eden idareciler tarafýndan üniversitemiz idare edilsin” serzeniþleri de Sivas’ta yüksek sesle dillendirildi.( Büyük Sivas'ýn haberi). Ýþte Hilmi Ataseven bu yüzden getirtildi. Akademisyen kasabý Alim yýldýz'ýn artýk dayanýlmaz noktalara gelen baskýcý rejiminin son bulup; ÜNÝVERSÝTE olmamýz için rektör adayý olarak geldi. 2021 baþýnda rektör olarak atanacak Hilmi bey inþallah bu tür hatalar yapmaz.Akademik camiayý baþ tacý yapýp; olur olmaz soruþturmalarla O'nlarýn þehirden kaçmalarýna neden olmaz.ADALET ve LÝYAKAT yanlýsý olur, Dinimizin de emrettiði gibi...
Ahmet Þahin
Plan þu;
Hilmi Bey Alim Yýldýz sonrasý 2024 rektör adayý idi; ancak Alim Yýldýz ve ekibinin bitmek tükenmek bilmeyen ; artýk ayyuka çýkan eleþtiriler ( görevi kötüye kullanmalar; akla mantýða sýðmayan mobbingler, bazý bölümlere aldýklarý ve þimarttýklarý silahþörlerin yaptýðý ve cümle alemin artýk pes dediði uygulamalar .....)nedeni ile her an bir Pamukkale rektörü vakasýnýn an meselesi olmasýndan dolayý Hilmi Beyin rektörlük koltuðuna sessiz sedasýz þekilde kanalize edilmesi el alýndan planlanýyor. Alim bey her an 'saðlýk sorunlarý nedeniyle görevimden ayrýlýyorum' diyebilir, bekleyip görelim ( gerçi hayýrlý da olur Sivas için , bu da ayrý bir mesele gerçi...


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.