Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx
Saadet Partisi’nden Squid Ga
Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı, Merkez Bankası’nın (MB) yeni faiz
Cumhur İttifakı 'asgari ücr
Cumhur İttifakı, kötü giden ekonomik göstergeler nedeniyle geçim sıkınt
Türkiye’nin gri listeye al
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, FATF raporunda Türkiye'nin 'gri liste'ye al
Gri liste kararı doları uçu
FATF'ın Türkiye'yi kara para aklamayla ve terörle mücadeleyle mücadelede ye
Ayhan, Şeker Pancarı ve Mor
Sivas Valisi Salih Ayhan, içerdiği şeker oranı, kalitesi ve ekim alanı ile
DERVÝÞOÐLU’nun Rektörü ve Yönetimini çileden çýkartan icraatlarý!

DERVÝÞOÐLU’nun Rektörü ve Yönetimini çileden çýkartan icraatlarý!

  Bu haber 19 Eylul 2010, Pazar 23:57:37 eklenmitir.
DERVÝÞOÐLU’nun Rektörü ve Yönetimini çileden çýkartan icraatlarý! Gazetemiz Editörleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde geçtiðimiz günlerde yapýlan yüksek lisans sýnavlarýný mercek altýna aldý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü açmýþ bulunduðu yüksek lisans sýnavlarýný geçtiðimiz günlerde yaptý. Nihayet sonuçlarý açýklandý. Önceki yýllardan farklý olarak sadece kazanan isimlerin ilan edilmesi nedeniyle meydana gelen þüphe üzerine gazeteci olarak sýnavlarda baþarýlý olan isimlere bir göz attýk, bazý soy isimlerin tanýdýk olmasý þüphemizi artýrdý ve bu isimleri araþtýrdýk. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dekan Yardýmcý Doç. Dr. Fatih DERVÝÞOÐLU' nun kýzýnýn da Eðitim Bilimleri, Eðitim Programlarý ve Öðretim bölümünde yüksek lisans sýnavýnda baþarýlý olmasý üzerine durumu kontrol etmek için bir Eðitim Fakültesi çalýþanýna ulaþtýk.

Edindiðimiz bilgiler þüphemizde ne kadar haklý olduðumuzu ortaya koydu. Neden diye soracak olursanýz; Çünkü Eðitim Bilimleri Bölüm Baþkaný Sayýn Canan Koç’ un kendisine yapýlan baskýlara boyun eðerek Gökçe DERVÝÞOÐLU' nun sýnavda baþarýlý olmasýný saðladýðý iddialarýna ulaþýlmýþtýr. (Gökçe DERVÝÞOÐLU 'nun ALES notu ise sadece 76,477 olmakla beraber, ALES 2010 Bahar Sýnavý? oysa sýnava giren bazý öðrencilere ulaþabildik ve çok daha yüksek ALES puanlarýna sahip olduklarýný bildirdiler) diðer jüri üyesi olan ve ilkeli duruþu ile tanýnan Sayýn Suna KÜÇÜK' ün itiraz etmesi nedeniyle ile tüm Fakültede konuþulan bir kavganýn yaþanmasýna neden olduðu, bu kavgadan sonra da Sayýn Canan Koç’un Bölüm Baþkanlýðýndan istifa etmek zorunda kaldýðý duyumlarýna ulaþýlmýþtýr.

Sýnavý kazanan diðer adaylarýn ise alýnan duyumlara göre birisinin Diþ Hekimliði Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Doç. Dr. Hasan Babacan’nýn eþinin olduðu, bir diðerinin ise Eðitim Fakültesinde görevli Yrd.Doç.Dr. Ahmet Turan Orhan’ýn olduðunu öðrendik! Þimdi! Soruyoruz?

Neden sýnav sonuçlarý alýnan puanlarla ve yapýlan deðerlendirmelerin ýþýðýnda açýklanmadý?

Daha Yüksek puan aldýðýný iddia edenlerin þikayetlerinin deðerlendirilmediði ve sýnav sonuçlarýna iliþkin listenin 2 veya 3 kez deðiþtirildiðine dair duyumlar doðrumudur? Daha önceki dönemlerde bu sýnavlar kamera gözetiminde yapýlýyormuydu yapýlmýyormuydu?

Þeffaflýk ilkesine olan baðlýlýk nerede kaldý? Alýnan duyumlarýn doðruluðu kanýtlanýrsa?

Cumhuriyet Üniversitesinin hali ile Eðitim Fakültesi baþta olmak üzere haklarýnda birçok þaibe ve suçlama bulunan diðer birimlerin haklarýnda soruþturma açýlacak mýdýr?

Sorularýmýzý sorduk! Þimdi bir gazeteci olarak merak ediyoruz?

Ulaþtýðýmýz bilgiler ve duyumlar ýþýðýnda Eðitim Fakültesi Dekaný ve Rektör bu iddialar hakkýnda nasýl bir açýklama yapacak.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Kartal Müfreze
Yazýk
Bende Cü eðitim fakültesi mezunuyum diðer üniversitedeki öðretim görevlileri yaptýklarý çalýþmalarla anýlýrken ve iftihar edilirken ve basýnda yaptýklarý çalýþmalar konuþulurken bizim sözde öðretim elemanlarýmýzýn yaptýklarý iltimaslarla anýlmasý gayet üzücü ve eðitim ile Yanyana gelmez olgulardýr.
misafir
yıl olmuş 2016
Bu haber 2010 da eklenmiş yıl olmuş 2016 ve f.dervişoğlu hala profluğunu yapmakta. Aynı adaletsiz tutumuyla hemde. Bu üniversite camiiasında olayların üstü nede güzel örtülüyor. Akademisyenlerin seçilirken ne kadar dikkatsiz davranıldığını bugünlerde o kadar iyi görüyoruz ki. Bu üniversite adı kirlenmesin diye nelerin üstünü örtmedi. Halada üstünü örtmeye devam ediyor.
gggggggg
ilahi adalet
derviþoðlunun adýný gmrdüðüme neden þaþýrmadým acaba? tam 3 sene finalde bütte kaðýt okumadan öðrenci býrakan bir eðitimci. kaðýda bakmak için yanýna gittiðimde de çok bile vermiþim çýk odadan diyecek kadar terbiyeli!!! evet derviþoðlunu sahneye alalým lütfen ve mazeretlerini dinleyelim!!!
eski mezun
iftira atma
bundan 8 yýl önce kendisi bir konuþmasýnda aramýzda geçen konuþma bu baþka akademisyenler için ben onlarýn nasýl yükseldiðini bilirim hep ayný tez konusunu alýp çýkar iliþkileri sonucunda bu günlere gelenler onlar þimdi konuþma sýrasý kimde acaba sayýn derviþoðlu onlara kaç tane makaleleri var derdiniz sizin var muhtemelen bundan sonrada olacak konusu yüksek bir ihtimalle iltimas nasýl yapýlýr olur...
faruk hoca
atamasýný yaptýrmak için...
faruk hoca kendini seçtirmek için cumhurbaþkanlýðý ile arasýna kimleri koymuþ. demek ki faruk beyin kendiside sayýn cumhutbaþkanýndan torpilli...
NEVZAT BEY
KÝMÝN TORPÝLLÝSÝ
DEMEK KÝ BAKANDAN TORPÝLLÝ OLUNCA!... BUNUN ADI TORPÝL DEÐÝL, ATAMA OLUYOR!
cCc hahaha cCc
Torpil
Torpille gelen,torpille alýr..
marx
...:)
tam fatih dervisoðluna yakýsan bir harekettir üniversitede derslere giderken tüyleri kabaran dervisoðlu bakalým ne kýlýf uyduracak bu olanlara tabiki sadece üstünü kapatacaktýr bu köhne zihniyetler bilim yuvasýný sermaye yuvasýna ceviren bu zihniyetler günü geldiginde bu ülkenin gelecegi olanlara nasýl hesap verecekler cok merak ediyorum...
nihal atsýz
ekibini kuran ekibiyle gider
bunlar önceden de olmuþdu þimdide kýlýfýna göre oluyor.sihirli bir el oyunlarýný bozdu.. arasdýrýrsanýz ulaþmak kolay olsa gerek. fakulte bölümleri sendikalara göre bölüþdürülmüþ gibi sanki. isim vermeye gerek yok ayýp da. eleþdiriyorsak gelin hep beraber bu kahpe zihniyet için savaþalým. top sakallý ince býyýklý vs ile direk elenenler oluyor þükür ki bi önceki zihniyetin pis kalýntýlarý cýlýzlaþdý ama hala bu durumdaki oylamayla adil olunamaz. alese dile çalýþýn siz gelin. en zoruma giden de yüzde yetmiþ oy alan zihniyete hakaret edilmesi, ergenekon zihniyetinin alkýþlanmasý, ülkücü de sosyalist de ayný kefede eðitimde diðerler kýsýk, MÝLLÝ SAVUNMA BAKANIMIZA SESLENÝYORUM.Bu siyaset yapan akademisyenleri yök aracýlýðýyla ÝÝBF kaydýrýlmasýný..Bu rektör reislerinn yanýnda belediye baþkanmz gibi süklüm püklüm oturuyo bari gider ayak birþeyler usulzuce yapýlmasa..
DOÐAN
Þahin rumuzluya cevap
ÞAHÝN rumuzlu arkadaþ!!! Mustafa ARIKAN'ýn kýzýnýn adý Ebru olmadýðý gibi hiçbir akrabalýðý da YOK.Önce bunu öðren.Sadece ARIKAN soyadý ONA AÝT DEÐÝL. Ayný senin soyadýndan baþkalarýnda da olduðu gibi...Yalan yanlýþ yorumlar yapma.
vatandaþ
iftira atmak da günah deðil mi
bu kadar iftira olmaz
Neyzen
Ýlginçtir
Dil sýnavý nasýl geçilmiþtir ? Yýllarýný çalýþmaya veren, mesleðine harcadýðý zamanýn on katýný sýnava harcayan insanlar yeterli notu alamazken, her yaptýklarý iþte þaibe olanlar nasýl olur da sýnav Sivas'ta yapýlmaya baþlandýktan sonra patýr patýr doçent olmaya baþlamýþlardýr ? Bu iþin þifresi de ne ola ki ?
abdal
Ýlginç
okuduklarým beni çokk þaþýrttý.. ne derece doðrudur.. Üniversite gibi aydýnlarýn olduðu bir kurumda bu kadar karanlýk iþ olur mu?
serahsi
þaþýrmayýn
bu olanlar hep normal yahu bakýn bunlarý yapanlar hiç utanýyormu demekki anormallik haksýzlýða uðrayanlarda onun için bu uygulamanýn sahipleri gündemden düþmemek için sürekli benzer olaylarý tekrarla gündemde kalmayý baþarýyorlar ne demiþler kork allahtan korkmayandan utan kuldan utanmayandan
kul himmet
NE DESEK BOÞ
DERVÝÞ BEY ÝYÝ BÝR ÝNSAN YALNIZ TEMASTA OLDUÐU KÝÞÝLER BU ÜNÝVERSÝTENÝN EN ATÝPÝK ÝNSANLARI...ÖRNEK MÝ ZATEN BÝLÝNÝYORLAR...ONLAR KENDÝLERÝNÝ BÝLÝRLER...SÖZÜM ONA AÐIR ABÝLERÝMÝZ...
ÞAHÝN
Hu devriþ malý götürmüþ
böylesi þahsiyetsiz adamlarý kapýnýn önüne kayacaksýn bunun okuttuðu öðrenciden ne hayýr gelir ebru arýkanda torpilli babasý üniversitede meslek yüksek okulunda sekreter yalakanýn biri Mustafa Arýkan
asker
ayýptýr, günahtýr...
BEYLER NE OLUR BÝRAZ KENDÝNÝZE GELÝN. BU VURDUMDUYMAZLIK, UMURSAMAZLIK, ALDIRMAZLIKLA NEREYE VARILACAK. BU ÝÞVEREN GÖRÜNTÜSÜNDEN VE TEK KARAR VERÝCÝ SURETÝNDEN SIYRILIP BÝR KENDÝNÝZE GELÝN LÜTFEN. ÜNÝVERSÝTE BÝR ÝÞVEREN PERSONELÝN TÜMÜDE ÝÞCÝ GÖRÜNÜMÜNDE. HÝÇ KÝMSE HUZURLU DEÐÝL. ÝNSANLARA BÝR DOKUN BÝN AH ÝÞÝT. PERSONELÝ, TEKNÝKERÝ, HEMÞÝRESÝ, AKADEMÝSYENÝ, ASÝSTANI...HERKES MUTSUZ. NE OLUR ÝNSANLARI MOTÝVE EDÝN. HUZUR DOLU BÝR ORTAMDA ÇALIÞMA OLANAÐI TANIYIN. KARARLARA KATIN, BEN ÝSTEDÝM OLACAK ÞEKLÝNDE BÝR YAKLAÞIM DOÐRU DEÐÝL. BUGÜN ÜNÝVERSÝTEDE VE BÝR ÇOK BÖLÜMDE HAKÝM OLAN TAVIR BEN ÝSTEDÝM YAP, BEN ÝSTEDÝM OLACAK. BÝR ÇOK ANABÝLÝM DALI BAÞKANI ADETA HÜKÜMRANLIÐINI ÝNSANLARA KABUL ETTÝRME ÇABASINDA. PERSONELÝNE ÝNSANCA HÝÇ BÝR DAVRANIÞ YOK. AZARLAMA, KIZMA, ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERME, TEHDÝT ETME. ÇALIÞAN BÖYLE BÝR DURUMDA NASIL KURUMU BENÝMSER VE MOTÝVE OLARAK ÇALIÞIR. LÜTFEN O ÝNSANLARIN YERÝNE KENDÝNÝZÝ KOYUN. ÝNÞAALLAH HER ÞEY DÜZELÝR.
warrior
insan üzülüyor...
ÜZÜNTÜ VERÝCÝ ÞEYLER BUNLAR. ALLAH MERHAMET VE HAKKANÝYETTEN ÝNSANI MAHRUM ETMÝÞÞSE ÝÞLER KÖÖTÜYE GÝDÝYOR DEMEKTÝR. BÝRAZ ADÝL OLUN YETER. TABÝÝ BUNLARA GÖZ YUMANLARDA ASIL HATA. BENÝM ADAMIM SENÝN ADAMIN SONUCU BU ÝÞLER OLUYOR. YA ADAMI OLMAYAN ONUNDA ALLAHI VAR. ÝNSAN BÝRAZ DÜÞÜNÜR.
öðrenci
kazanmamam için bunu yaptýlar
eðer bana mülakat veya yazlýda sadece 1 puan daha fazla verselerdi, yani 40 deðil 41 verselerdi 3 kiþinin önüne geçip kazanabiliyordum.doðmamýþ çocuðumun hakký haram olsun
c.ü bu yýl mezun olan bir öðrenci
kul hakýndan bahsedenler... bunlar mý?
bn 4 yýl bu üniversitede egitim aldým ve bu yýl mezun oldum. sýnav esnasýnda hocalarýn odasýna gittim mülakatýn yazýlý kýsmýný deðerlendiriyorlardý bnim 3 yýl desrlerime giren sayýn canan hocam yazýlý kaðýtlarýný islerin yazýlý oldýgu alaný kapatmayark okuduðunu gördüm. yani kýsaca isimlere göre puanlama yoluna gidiyorlardý zaten bir günde acýklanmasý gereken sýnav sonuçunun iki gün sonra acýklanmasý sahibe olacagýný sinyallerini vermiþti. arkadaþimin baþvurusu için ordaydým arkadaþim 3.37 diploma notu aleste 71 küsür olmasýna ve en önemli sivasta bölümü 3 le bitirmesine raðmen sýnavda baþarýsýz gösterildi. þimdi soruyorum? kendi yetiþtirdikleri ögrenciyi ve bölümü 3 lükle bitiren bir öðrenci alammakla kendilerini ne duruma koyuyorlar bunlar daha konuþulacak cok þey var aslýnda ama zamaným yok yazmaya. çünki o okulda bn 4 yýlýmý gecirdim sayýn fatif hoca bir dönem boyunca gelmeyen arkadaþlarýmýzý geciriyordu sorduðum da ise kendisi þu cevabý vermiþti. onun ayrýcalýgý var demiþti.þimdi yine soruyorum ayný sýnýfta okuyon öðrencilerim bir birinden farký ve ayrýcalýðý ne? hende bir denem boyunca derse gelmeyen bir öðrencinin her gün desrlerine giren bir öðrenciden ne ayrýcalýgý var...... aman keþke hepsini yazabilsem yazýklar olsun ki fatif hoca,canan hoca gibileri bu ülkede ve en önemlisi üniversite de öðretmenlik yapýyor... ama suç onlarýn degil onlarý buraya getirenler de ...... ama bir gün bizim konuþma hakým olsa herþeyi anlatmaya hazýrým ......
MURAT
REZALET
BEN 83,796 ALES VE 75 DÝPLOMA NOTU ÝLE BAÞVURDUM ARKADAÞLAR BU HAKSIZLIK GÝDERÝLMESÝ ÝÇÝN ELÝMÝZDEN GELENÝ YAPALIM
almiraaa
þeffaf idarecilik mi??? hadi orrdaann....
her yerde her zaman... ayný düzenbazlýk... yapacak biþey yok demekten baþka pek de yapacak biþey söz konusu deðil.... ne yani?? kaç kere bu tarz haberler yapýldý... hangisinde sonuç deðiþti ki? eminim yine yeni yeniden deðiþmeyecek, ve bu hep böyle sürüp gidecek... birkaç üniversite haricinde... "mülakat" sözcüðüne dikkat çekmek istiyorum... ne zaman mülakat sözcüðünü duysak artýk milletçek midemiz bulanmaya baþladý... söz konusu lisansüstü alýmlarýnda da malesef ki mülakat sözcüðünü duymuþtuk.... mülakat=torpil.. bu hep böyle oldu, ben de yüksek lisansa kabul edildim ancak; herkesin ales üds ve okul not ortalamasý açýk bi þekilde tek tek yazýldý. mülakat olmasý güzel biþeydir... insanlarýn mesleki bilgileri kadar kendilerini ifade etme biçimleri de önemlidir... ama lütfen artýk bizi mülakattan soðutmayýn, sayýn derviþoðlu!!!.. ve diðer sayýn...........
ANTÝBUS
BÝRAZ VÝCDAN...
hacý hacýyý mekkede hoca hocayý tekkede deli deliyi dakkada tanýr...ALLAH VÝCDAN, AKIL VE ADALET DUYGUSU VERSÝN...
NE DÝYELÝM
ÜLKEMÝZE
SÝVASIMIZA ÜNÝVERSÝTEMÝZE HAYIRLI UÐURLU OLSUN
aburþu
nasýl derviþ
derviþoðlu olmayan aburþu, türk olmayan türkçü, dilsiz doçent, daha neler neler:)
12 EYLÜL MAÐDURU \"HAYIRCI\"
BU ABURÞU DEÐÝL MÝ?
Dün imamdý þimdi eðitimcimi olmuþ hayýrlý olsun diyelim. Bunlar ne akar ne kokar kardeþim. Ne bekliyordunuz? Memlekete hizmet mi? Bunlarýn eline ileride öðretmen olacaklar kaldýysa bu memleket 50 yýl geriye gider. Allah ýslah etsin ne diyeyim.
AMERÝKALI MEMLEKET SEVDALISI
ALLAH BELALARINI VERSÝN
BU GÝBÝ SAÝBELÝ DURUMLAR GÖSTERÝYOR KÝ ÜNÝVERSÝTEDE TERS GÝDEN DAHA DOGRUSU BU GÝBÝ BELGELERE VE BÝLGÝLERE DAYANAN GÖRSEL OLAYLAR BELGELÝYOR KÝ BU KURUMUN BAÞI VE KICI BULUNMAMAKTADIR. YADA DAVUL BÝRÝDE TOKMAGIDA BASKASINDA. ALLAH MEMLEKETE YARDIMCI OLSUN BU DURUMUN OKYANUS ÖTESÝ ÝLE BAGLANTISI OLSAYDI BENCE BU SEKÝLDE GELÝSMEZ HAKKANIYETLÝ OLURDU.MEMLEKETE SELAMLAR.
HAYIRLI ÝÞLER
Niye garipsiyorsunuz?
Bu Fakültenin dekaný yokmu? Yok bu fakültenin dekanýnýn kim olduðu belli! Rektörde seyretsin dursun. Ülkücü camiada sevilmeyen silikler gelmiþ bir yerlere çöreklenmiþ, þimdide cemaatcilerle iþbirliði içerisinde. Okyanus ötesi sevdalýlar ile iþbirliði içersindeler bu da geleceði þimdiden þekillendiriyor. Beyler efendiler uyanýn artk þimdi dilsiz doçent olanlar yarýnda süresini doldurmadan profesörde olurlar. buda benden bir tüyo olsun bakalým anlayan anlar...

ABURCUBUR
Evet efendiler, bunlar ülkücüyüm diyerek gezen þekil yapan mitinglerde sadece boy gösteren zihniyetin eseridir. Bu gibilere yol verirseniz olacaðý budur.Rektör bey daha yaþayýp göreceðin çok þey var bekle gör.Zararýnýz bu memlekete baþka kimseye deðil. Bunlarýn hesabý mutla sorulacaktýr.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.