Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
Sivas Numune Hastanesi kantin
Sivas Numune Hastanesi kantin ihalesi kime verilecek?
Fatih Altaylidan bomba istifa
Fatih Altaylidan bomba istifa iddiasi
Motorine bu gece yeni bir zam
Motorine bu gece yeni bir zam bekleniyor
Sivas’ta Öðretim Üyelerine neler oluyor?

Sivas’ta Öðretim Üyelerine neler oluyor?

  Bu haber 19 Ekim 2010, SALI 02:47:46 eklenmitir.
Sivas’ta Öðretim Üyelerine neler oluyor?

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Ýlk ve Tek imza Sivas’tan Cumhuriyet Üniversitesinden sadece Prof.Dr. Orhan Doðan’a ait!

Bu Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde geçmiþte kendisini Atatürkçü, Aydýn, Sosyal Demokrat, Ýlerici olarak gören, lanse eden Öðretim Üyeleri, Elemanlarý nerde?  KATILIMLARI BEKLENÝYOR…

Kabullenmiyoruz!

Bilim insanlarýndan "Kabullenmiyoruz!" Bildirisi :

YÖK'ün Ýstanbul Üniversitesi üzerinden baþlattýðý son müdahale ile türban bir kez daha, AKP gericiliðinin üniversitelere yönelik dönüþtürme operasyonunun koçbaþý olarak kullanýma sokulmuþ durumda. Özgürlükçülük adýna türban özgürlüðü dillendirilirken, YÖK genelgesiyle üniversitelerde yasal olarak daimi sivil polis varlýðý, öðrencilerin parmak izi veri tabanýnýn oluþturulmasý, tanýtým standý açmak da dâhil olmak üzere her türlü siyasi faaliyetin yasaklanmasý isteniyor. "Parasýz eðitim" sözünü aðzýna alan öðrenciler yaka paça gözaltýna alýnýp yýllarca hapis istemiyle hâkim önüne çýkartýlýyor. Özcesi, gericiliðin saldýrýsýnýn listesi uzun ve hýzla uzamaya devam ediyor.

Bugün sessiz kalmak, yarýn olacak her þeyi kabullenmek haline gelmiþ durumda.

Üniversite Konseyleri Derneði, bir kez daha bu saldýrýnýn karþýsýnda durma kararlýlýðýna sahip ve yaþananlarýn kabul edilemez olduðunu düþünen tüm akademisyenleri tavýr almaya çaðýrýyor. Bu doðrultuda bir baþlangýç olarak aþaðýda ilginize sunuyor olduðumuz imza metnini kaleme aldýk. Akademinin AKP'ye ve onun temsil ettiði karanlýða teslim olmayacaðýna, insanlýðýn aydýnlanmasýndan yana tüm bilim insanlarýnýn AKP'ye karþý güçlü bir HAYIR cevabý vereceðine güveniyoruz.

Üniversite Konseyleri Derneði

ÝMZA VERMEK ÝÇÝN TIKLAYINIZ

KABULLENMÝYORUZ!

Üniversitede türbaný bir kez daha, bu sefer “özgürlük simgesi” olarak yerleþkelerimize, dersliðimize kadar sokmaya çalýþýyorlar. Bu hukuksuzluða direnenleri, büyük bir pervasýzlýkla “baskýcýlýkla” suçluyorlar, isim isim afiþe ediyorlar. Böylesine bir dayatma sürerken özgürlükten bahsediyorlar.

Biz bu ülkenin aydýnlanmasýný, ilerlemesini, baðýmsýzlýðýný savunan bilim insanlarý olarak özgürlüðün ancak baský ve esaret karþýsýnda tanýmlanabileceðini iyi biliyoruz.

Üniversitelerdeki türban dayatmasýný ve bunun özgürleþme olduðunu kabullenmiyoruz!

Kabullenmiyoruz! Bugün türbana özgürlük diyenlerin, ilerici aydýnlarýmýzýn ve bilim insanlarýmýzýn baský görmesini, tutuklanmasýný, Sivas’ta yakýlmasýný, faili meçhullerde katledilmesini umursamadýklarýný, hatta “provoke ettiler” diye onayladýklarýný, kaybettiðimiz deðerli pek çok akademisyenimize hakaretlere devam ettiklerini görüyoruz.

Kabullenmiyoruz! Bir defa daha iktidar eliyle dinsel dogmalarýn ve emperyalizmin ýlýmlý Ýslam projesinin hâkim hale getirilmeye çalýþýldýðýný görüyoruz. Türbana özgürlük diyenlerin ülkemizin özgürlüðünü yani baðýmsýzlýðýmýzý umursamadýðýný biliyoruz.

Kabullenmiyoruz! Özgürlükten bahsedenlerin, türban özgürlüðünü kollayan sözde özgürlükçü YÖK’ün kararýyla üniversitede sivil polisin cirit atacak olmasýný, hatta öðrencilerden parmak izi alýnmasýný ve parasýz eðitim gibi haklý ancak istenmeyen görüþlere sahip öðrencilerin görüþlerini açýklamalarýnýn yasaklanacak olmasýný umursamadýklarýný görüyoruz.

Kýsacasý, üniversitede türbaný deðil, kadýnýn, ülkemizin, emeðin ve aklýn özgürleþmesini tartýþmak istiyoruz.

Kabullenmiyoruz!

Tüm inançlardan öðrencilerimizi sýrf cemaatler, siyasi iktidar, parlamento muhalefeti ve Vaþington istedi diye Ortaçað karanlýðýna terk etmeyeceðimizi, kýlýk kýyafetin ötesinde gerçek, temelli bir özgürleþme ve aydýnlanma mücadelesini baþlatacaðýmýzý ilan ediyoruz!

 

Prof. Dr. 

GÜLÜMSER ARGON 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Hakan Abacýoðlu 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Nurettin Abacýoðlu 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ufuk Abbasoðlu 

Gazi Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Beþir Acabey 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Esmeray Acartürk 

Çukurova Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Mahmut Acýmýþ 

 

Prof. Dr. 

Emel Ada 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Oðuz Ahmet Adanýr 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Zeynep Ahunbay 

ÝTÜ 

Yard. Doç. Dr. 

Murat Akad 

Ýstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Fatma Akar 

Gazi Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Sevgi Akaydýn 

Gazi Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Hasan Akbulut 

Kocaeli Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Recep Akdur 

Ankara Üniversitesi 

Uzman 

Nalan Akgün 

Yüzüncüyýl Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Nuri Akkaþ 

ODTÜ 

Doç. Dr. 

Esra Akkol 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Gazanfer Aksakoðlu 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Yeþim Aksan 

Mersin Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Özlem Aksu Kurtoðlu 

Bilkent Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ender Aktulga 

Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Emrah Akyar 

Anadolu Üniversitesi 

Prof. Dr. 

T. Engin Akyürek 

Ýstanbul Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Tibet Akyürek 

Kocaeli Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Tibet Akyürek 

Ýnönü Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Hayrettin Akyýldýz 

Pamukkale Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Þener Akýncý 

Marmara Üniversitesi 

Öðr. Gör. Dr. 

Þule Filiz Akþit 

Ýstanbul Teknik Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Saadet Alkýþ 

Akdeniz Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Selman Almýþ 

Sinop Üniversitesi 

Öðr. Gör. Dr. 

Orkun Alp 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Þafak Alpay 

ODTÜ 

Öðr. Gör. Dr. 

Ruhan Alpaydýn 

Bilgi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Emel Alphan 

Ýstanbul Bilim Üniversitesi 

Uzm. 

Oya Altungöz 

Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Doç. Dr. 

Oðuz Altungöz 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ünal Altýnbaþ 

Ege Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Derya Altýnmakas 

Ýstanbul Kültür Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Mustafa Altýntaþ 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Musatafa Altýnýþýk 

Adnan Menderes Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Eser Anlaðan 

Orta Doðu Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Selçuk Apak 

Ýstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Memnune Apak 

Ýstanbul Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Zeki Apaydýn 

Ondokuz Mayýs Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Cenk Aral 

Namýk Kemal Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Mustafa Ark 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Güven Arsebük 

Ýstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Cüneyt Arslan 

ÝTÜ 

Prof. Dr. 

Nuray Arý 

Ankara Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Özlem Asap 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Zeki Aslan 

Ýstanbul Kültür Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Neþe Atabey 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Erendiz Atasü 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Bülent Atilla 

Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Oktay Avcý 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Þebnem Avcý 

Trakya Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Vildan Avkan-Oðuz 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Bülent Ayanlar 

Arel Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Özgür Aydýn 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Sezer Aygün 

Orta Doðu Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Kamuran Ayhan 

Ankara Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Gökhan Aytekin 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Osman Açýkgöz 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Serdal Bahçe 

Ankara Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Aydan Balamir 

Orta Doðu Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Mustafa Kemal Balcý 

Akdeniz Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Hale Balseven 

Akdeniz Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Elif Bamyacý 

DIGER 

Prof. Dr. 

Mehmet Emin Barýþ 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ertan Batislam 

Kýrýkkale Üniversitesi 

Dr. 

Özlem Bayat 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Mehmet Bayhan 

Yeni Yüzyýl Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Zeki Bayram 

Düzce Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Songül Bayram Delibaþ 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Sultan Baytaþ 

Gazi Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Alper Baþbay 

Ege Üniversitesi 

Öðr. Gör. Dr. 

Bilgen Baþgut 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Metin Baþtuð 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ataol Behramoðlu 

Beykent Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ataol Behramoðlu 

Beykent Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Ýlker Belek 

Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Haluk Berk 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Aysel Berkan 

Gazi Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Ahmet Beyaz 

ODTÜ 

Öðr. Gör. 

Ender Bilge 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ýlknur Bilkay Görken 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Alp Birol 

Galatasaray Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Yüksel Birsoy 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Isik Bokesoy 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Korkut Boratav 

Ankara Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Ebru Boyar 

Orta Doðu Teknik Üniversitesi 

Dr. 

Sonay Boyraz 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Süleyman Bozdemir 

Çukurova Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Atilla Bozkurt 

Hacettepe Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Zeynep Bozkurt 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Nurcan Buduneli 

Ege Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Ýsmal Buldan 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Hamza Bulut 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Sema Burgaz 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Yavuz Burgaz 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Yavuz Burgaz 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Zeliha Buyukbingol 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ece Böber 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Dursun Büyüktaþ 

Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. 

REZAN BÝRSOY 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Benay Can Eke 

Ankara Üniversitesi 

Okutman 

Sýdýka Cebeci 

Kocaeli Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Fýrat Cengiz 

Yüzüncüyýl Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Vural Ceyhun 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Nalan Cinemre 

Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Buket Cinemre 

Akdeniz Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Murat Civaner 

Uludað Üniversitesi 

Dr. 

Ozgur Cobanoglu 

DIGER 

Prof. Dr. 

Sevim Dalkara 

Hacettepe Üniversitesi 

Öðr. Gör. Dr. 

Ayfer Dayý 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Necati Dedeoðlu 

Akdeniz Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Cemsinan Deliduman 

Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Necdet Demir 

Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Durmuþ Ali Demir 

Ýzmir Yüksek Tek. Enst. 

Yard. Doç. Dr. 

Eylem Demir 

Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Sezgin Demir 

Adnan Menderes Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ali Demir 

Ondokuz Mayýs Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Yücel Demiral 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Cihan Demirci 

Ýstanbul Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Melek Diker Yücel 

ODTÜ 

Doç. Dr. 

Ahmet Alpay Dikmen 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Gül Dilger 

Marmara Üniversitesi 

Okutman 

Özgür Dinçer 

Kocaeli Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Alper Dizdar 

Ýstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Mahmut Nedim Doral 

Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Orhan Doðan 

Cumhuriyet Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ayþe Doðan 

Çukurova Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Deniz S. Doðruer 

Gazi Üniversitesi 

Okutman 

Açelya Doðrulu 

Bahçeþehir Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Gülten Dursun 

Kocaeli Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ali A. Dönmez 

Hacettepe Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Ferda Dönmez 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

S. Ender Düzcan 

Pamukkale Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Füsun Düzcan 

Pamukkale Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Nihat Zekai ERDOÐAN 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ahmet Ecevit 

Orta Doðu Teknik Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Fehmi Ekmekçi 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Zahide Elar 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Mehmet Elbistan 

Ondokuz Mayýs Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Yavuz Emeklier 

Ankara Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Fevzi Engin 

Adýyaman Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Gülcan Eraktan 

Ankara Üniversitesi 

Öðr. Gör. Dr. 

Adviye Erbay 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Hayriye Erbaþ 

Ankara Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Tansel Erbil 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Uzm. 

Erinç Erdal 

Orta Doðu Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Cahit Erdem 

Çukurova Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Sadettin Erdem 

Anadolu Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Seçkin Erden 

Ege Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Muzaffer Erdoðan 

Namýk Kemal Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Yaþar Erdoðdu 

Kocaeli Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Seyhan Erdoðdu 

Ankara Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Kamuran Semra Eren Ayýk 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ýclal Ergenç 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Özer Ergenç 

Bilkent Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Fatma Ergun 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Gül Ergör 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Alp Ergör 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Uzman Dr. 

Serdal Ergül 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Doç. Dr. 

H. Can Erkin 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Füsun Eroðlu 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Hasan Erol Eroðlu 

Isparta Devlet Hastanesi 

Prof. Dr. 

Gülriz Ersöz 

Ankara Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Nusret Ertaþ 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ekin Ertem 

Ege Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Mustafa Bülent Ertuðrul 

Adnan Menderes Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Nilay Etiler 

Kocaeli Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Birsen Eygi Erdoðan 

Marmara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ercan Eyüboðlu 

Maltepe Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Haydar Eþ 

Hacettepe Üniversitesi 

Öðr. Gör. Dr. 

Nilgün Fehim Kennedy 

Bilkent Üniversitesi 

Okutman Dr. 

Ayþe Gül Franke 

Ýstanbul Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Ömer Gemici 

Balýkesir Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Umut Germeç 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Dr. 

Ulaþ Baþar Gezgin 

DIGER 

Prof. Dr. 

Ferhan Girgin Saðýn 

Ege Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Mediha Göbenli 

Maltepe Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Deniz Gökengin 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ali Gökmen 

ODTÜ 

Prof. Dr. 

Ýnci Gökmen 

ODTÜ 

Doç. Dr. 

Mehmet Göktepe 

Hacettepe Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Mehtap Gökçe 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Haluk Gökçora 

Ankara Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Çiðdem Göle 

Ankara Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Aymelek Gönenç 

Gazi Üniversitesi 

 

Nihal Gördes 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Nezhun Gören 

Yýldýz Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. 

M. Zafer Gören 

Marmara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Fikret Görün 

Orta Doðu Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. 

F.Dilek Gözütok 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Yalçýn Abdullah Göðüþ 

Orta Doðu Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ayla Gülekon 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Birgül Ayman Güler 

Ankara Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Zeynep Güler 

Ýstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ömür Gülmen 

Ege Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Mustafa Gümüþ 

Ege Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Mustafa Gümüþ 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ýzge Günal 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Öðr. Gör. Dr. 

Semiha Günal 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Türkan Günay 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Nilgün Günden Göðer 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Metin Güneri 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

ALÝ Günerli 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ýhsan Güneþ 

Anadolu Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Tunga Güngör 

Boðaziçi Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Burak Gürbüz 

Galatasaray Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Emre Gürcanlý 

ÝTÜ 

Doç. Dr. 

Osman Gürel 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ayla Gürel Sayýn 

DIGER 

Prof. Dr. 

Oktay Gürkan 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Meltem Gürsel 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Mustafa Güvençar 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Bahar Güçiz Doðan 

Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Sonay Güçray 

Çukurova Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Orhan Hacýohasanoðlu 

ÝTÜ 

Öðr. Gör. 

Bengi Hakgüder 

Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Prof. Dr. 

Onur Hamzaoðlu 

Kocaeli Üniversitesi 

Uzm. 

Filiz Hamzaoðlu 

Kocaeli Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Nesrin Hasýrcý 

ODTÜ 

Prof. Dr. 

Vasýf Hasýrcý 

ODTÜ 

Prof. Dr. 

Hasan Havýtçýoðlu 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Serpil Hazar 

Ege Üniversitesi 

 

Ender Helvacýoðlu 

Bilim ve Gelecek Dergisi 

Prof. Dr. 

Gülümser Heper 

Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Nesrin Hisli Þahin 

Beykent Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Bülent Hoca 

Okan Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Gürkan Hýzal 

ÝTÜ 

Dr. 

Tayfun Ince 

DIGER 

Prof. Dr. 

Alpaslan Iþýklý 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Canan Kalaycýoðlu 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Velittin Kalýnkara 

Pamukkale Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Kayhan Kantarlý 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Sedat Ýnci Kapanoðlu 

Ýstanbul Teknik Üniversitesi 

Dr. 

Eda Kara 

DIGER 

Prof. Dr. 

Ali Osman Karababa 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Bensu Karahalil 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ali Esat Karakaya 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Asuman Karakaya 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Taha Karaman 

Akdeniz Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Burcu Karaman 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Öðr. Gör. Dr. 

Suay Karaman 

GazÝ Üniversitesi 

Prof. Dr. 

S. Oðuz Karamýzrak 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

S. Oðuz Karamýzrak 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Osman Karaoðlan 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Bülent Karasözen 

Orta Doðu Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Sabire Karaçalý 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ufuk Katkýcý 

Adnan Menderes Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Nevzat Kavcar 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Korhan Kaya 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Muhteþem Kaynak 

Gazi Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Fatma Kaynak Onurdað 

Gazi Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Hanife Keskin 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Çaðatay Keskinok 

ODTÜ 

Prof. Dr. 

Nural Kiper 

Hacettepe Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Uður Koca 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Kemal Kocabaþ 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ayfer Kocabaþ 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ayfer Kocabaþ 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Gülseren Kocaman 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Aziz Konukman 

Gazi Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Zeynep Kopan 

Beykent Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Cem Kopuz 

Ondokuz Mayýs Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Meryem Koray 

Yýldýz Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ece Korkut 

Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Nilüfer Koçak 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Semra Koçtürk 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Çetin Koçyiðit 

Kafkas Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Nejat Kun 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Bilsay Kuruç 

Ankara Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Ayþegül Kuruç 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Fatma Kutay 

Ege Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Murat Köksal 

Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Güray König 

Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ahmet Haþim Köse 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Nusret Köse 

Osmangazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Hasan Küçükbay 

Ýnönü Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

F.Zehra Küçükbay 

Ýnönü Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Nurgün Küçükboyacý 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Cihat Küçükhüseyin 

Ýstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Zuhal Küçükyavuz 

Orta Doðu Teknik Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Bülent Kýlýç 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Þeref Kýlýç 

Mustafa Kemal Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Bülent Kýran 

Ege Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Fevzi Kýrkým 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Levent Kýrýlmaz 

Ege Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Ferma Lekesizalýn 

Arel Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Kuvvet Lordoðlu 

Marmara Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Bora Maviþ 

Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Mehmet Melli 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Mehmet Melli 

Ankara Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

M. Nisa Mencet 

Akdeniz Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Ýbrahim Hakan Mert 

Uludað Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Ýrfan Mukul 

Sinop Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Berna Musal 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Nergis Mütevellioðlu 

Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Erhan Nalçacý 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Serpil Nebioglu 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Necla Niþli 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Özdemir Nutku 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Gülgün Oktay 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Zuhal Okuyan 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Rýfat Okçabol 

Boðaziçi Üniversitesi 

Uzman Dr. 

Gülseren Pasin 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Uzman Dr. 

Pýnar Payzýn 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Figen Sevgican Pedersen 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Mürþit Pekin 

Marmara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Rennan Pekünlü 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Elif Peþtereli 

Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Özkan Piþkin 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Kamran Polat 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Þakire Pöðün 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Rahmi Pýnar 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Halit Pýnar 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Mehmet Akif Sabaner 

Trakya Üniversitesi 

Uzm. 

Ayyüz Sabuncu 

Ýstanbul Teknik Üniversitesi 

Uzm. 

Ayyüz Sabuncu 

Ýstanbul Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ahmet Saltýk 

Ankara Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Gülnaz Saraçoðlu 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Ruhi Sarpkaya 

Adnan Menderes Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Fulya Sarvan 

Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Çoþkun Sarý 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Ýsmail Sarý 

Pamukkale Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Makbule Sarýkaya 

Ýnönü Üniversitesi 

Uzman Dr. 

Abdülkerim Seber 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Gülperi Sert 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ayhan Sezer 

Mersin Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Ferda Soyer 

Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 

Öðr. Gör. Dr. 

Ahmet Soysal 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Sinan Sönmez 

Atýlým Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Selma Süer Gökmen 

Trakya Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Türkan Süren 

Ege Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Sevgi Takka 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Müge Tamar 

Ege Üniversitesi 

Uzm. 

Funda Tamer 

Hacettepe Üniversitesi 

Okutman 

Oðuz Tanýndý 

Ýstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Hasan Tatari 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Hülya Taþ 

Ankara Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Özgür Taþkýn 

Ondokuz Mayýs Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Demet Tekin 

 

Yard. Doç. Dr. 

Zeynep Þafak Teksin 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Müjgan Tez 

Marmara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Taner Timur 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ýlhan Tomanbay 

Hacettepe Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Ýsmail Topkaya 

Adnan Menderes Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Yurdal Topsever 

Ýzmir Ekonomi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Gülaçtý Topçu 

ÝTÜ 

Prof. Dr. 

Nejat Topçuoðlu 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Meral Torun 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ümit Tunca 

ÝTÜ 

Prof. Dr. 

Mehmet Tunca 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Ruhi Tuncer 

Galatasaray Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Engin Turan 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Gürsevil Turan 

ODTÜ 

Doç. Dr. 

Nilüfer Turan 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

H. Ýlhan Tutalar 

Dicle Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Armaðan Tuðrul 

Trakya Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Okan Töre 

Uludað Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Mehtap Türkay 

Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Gülhan Türkay Hoþtürk 

Ýstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ayhan Ulubelen 

Ýstanbul Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Mecit O. Uludað 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

A. Nazým Uluocak 

Çukurova Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Þinasi Umur 

Ondokuz Mayýs Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Hilmi Uysal 

Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Abdullah Uz 

Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Gülsün Leyla Uzun 

Ankara Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Özge Uzun 

Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Murat Cenap Uçar 

 

Prof. Dr. 

Reyhan Uçku 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Reyhan Uçku 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Öðr. Gör. Dr. 

Serpil Velipaþaoðlu 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Fatoþ Yalman Vural 

ODTÜ 

Prof. Dr. 

Mükremin Yaman 

Atatürk Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Jale Yanýk 

Ege Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Nur Yapar 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Nazmi Yaraþ 

Akdeniz Üniversitesi 

Öðr. Gör. Dr. 

Ceren Yardýmcý 

Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Attila Yazar 

Çukurova Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Nermin Yazýcý 

Baþkent Ünversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Nermin Yazýcý 

Baþkent Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Erinç Yeldan 

Bilkent Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Gülderen Yentür 

Gazi Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Hakan Yetkiner 

Ýzmir Ekonomi Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Gözde Yirmibeþoðlu 

Akdeniz Üniversitesi 

Öðr. Gör. Dr. 

Ayþegül Yurt 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Önder Yüksel 

Orta Doðu Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Gülseli Yýldýrým 

Ankara Üniversitesi 

Dr. 

Vural Yýldýrým 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Erhan Yýldýrým 

Çukurova Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Kürþat Yýldýz 

Kocaeli Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Akýn Yýldýz 

Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Emine Yýlmaz 

Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Engin Yýlmaz 

Hacettepe Üniversitesi 

Okutman Dr. 

Tuba Yýlmaz 

 

Öðr. Gör. 

Aslý Yýlmaz 

Orta Doðu Teknik Üniversitesi 

Dr. 

Yýldýz Yýlmaz 

Samuel Lunenfeld Research Institute 

Prof. Dr. 

Nezahat Zaloðlu 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ünal Zenginobuz 

Boðaziçi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ali Murat Zergeroðlu 

Ankara Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Þahin Çadýrcý 

Harran Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Ayça Çakmak Pehlivanlý 

Ýstanbul Kültür Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Oruç Çakmaklý 

ÝTÜ 

Yard. Doç. Dr. 

Sabahattin Çam 

Çukurova Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Halet Çambel 

Ýstanbul Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Ayþe Deniz Çardak 

Adnan Menderes Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Çiðdem Çaðlayan 

Kocaeli Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Sýdýka Hülya Çelebi 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Semih Çelenk 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Birten Çelik 

Orta Doðu Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Hüseyin Çelik 

Hacettepe Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Hacer Çelik Ateþ 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Çiler Çelik Özenci 

Akdeniz Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Cengiz Çelikoðlu 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Tülay Çellek 

Yýldýz Teknik Üniversitesi 

Dr. 

Aykut Çobadak 

Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ýsmet Çok 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Canan Çoker 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Filiz Çulha Zabçý 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Melih Ertan Çýnar 

Ege Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Meriç Çýrpar 

Kýrýkkale Üniversitesi 

Öðr. Gör. Dr. 

Nevzat Evrim Önal 

Beykoz Lojistik MYO 

Prof. Dr. 

Ýzzettin Önder 

Ýstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Sinan Öngen 

Ýstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Tülin Öngen 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Yaman Örs 

Ankara Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Ýpek Östan 

Celal Bayar Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Esin Özatalay 

Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Cengizhan Özbay 

Dicle Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Mehmet Tevfik Özcan 

Ýstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Gülay Özcengiz 

Orta Doðu Teknik Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Özge Özdamar 

Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Çoþkun Özdemir 

Ýstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Serap Özdemir 

Pamukkale Üniversitesi 

Uzm. 

Ataman Özdemir 

Orta Doðu Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Osman Özden 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Mehmet Özdoðanm 

Ýstanbul Üniversitesi 

Uzman Dr. 

Erdeniz Özel 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Nihat Özen 

Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. 

A. Merter Özenci 

Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Orhan Özer 

Anadolu Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Yasemen Özer 

Yýldýz Teknik Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Hale Özer Genç 

Beykent Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Neþe Özgen 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Mustafa Hikmet Özhan 

Ege Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Yeþim Özkan 

Gazi Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Özlem Özkan 

Kocaeli Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Semiha Özkan 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Yýlmaz Özkan 

Atýlým Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Lütfi Özkan 

Uludað Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ayhan Özkul 

Ankara Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Tevfik Özlüdemir 

ÝTÜ 

Öðr. Gör. Dr. 

Burçak Özoðlu 

Orta Doðu Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Sermin Öztekin 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Gülser Öztunalý Kayýr 

Akdeniz Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Turan Öztürk 

ÝTÜ 

Yard. Doç. Dr. 

Bilge Öztürk 

Galatasaray Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Metin Özuðurlu 

Ankara Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Berrin Özçelik 

Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Tülay Özüerman 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Belgin Ünal 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Hacer Ünlü 

Hacettepe Üniversitesi 

Okutman Dr. 

Ayþegül Ünlüsoy 

Ýstanbul Üniversitesi 

Öðr. Gör. Dr. 

Mehmet Ünlüsoy 

Orta Doðu Teknik Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Bayram Ünver 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Levent Üstünes 

Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ahmet Üçer 

Orta Doðu Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Ýlhan Ýkeda 

Yeditepe Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Ýnci Özgür Ýlhan 

Ankara Üniversitesi 

Dr. 

Tuba Ýnal Çekiç 

Yýldýz Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Zehra Ýpþiroðlu 

Duisburg-Essen Universitesi 

Uzm. Dr. 

Sevgin Özlem Ýþeri 

Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Çetin Ýþlegen 

Ege Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Selçuk Ýþsever 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Yeþim Ediz Þahin 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Özge Þahin 

Dokuz Eylül Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Yüksel Þahin 

Adnan Menderes Üniversitesi 

Yard. Doç. Dr. 

Mehmet Þahin 

Ýzmir Ekonomi Üniversitesi 

Dr. 

Serdar Þahinkaya 

Ankara Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Serap Þahinoðlu 

Ankara Üniversitesi 

Öðr. Gör. 

Mehmet Gürsan Þenalp 

Atýlým Üniversitesi 

Uzm. Dr. 

Bozkurt Þenler 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Mehmet Emin Þenocak 

Hacettepe Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Fikret Þenses 

ODTÜ 

Prof. Dr. 

Ümit Kemal Þentürk 

Akdeniz Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Vesile Þentürk 

Ankara Üniversitesi 

Prof. Dr. 

Bolkan Þimþek 

Gazi Üniversitesi 

Doç. Dr. 

Ýsmail Þiriner 

Kocaeli Üniversitesi 

 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Zeynep
Orhan hoca saðol
Kaypak ve korkak bir milletin ne elinde bisey vardir nede kaybedecek biseyi. Tümü karaktersiz istisna bir kiþisi hariç bu üniversiteyi yok etsen azdir. Hani özgür dusunceydi, hani uneversiteler bizimdi bizim kalacakti nerde? Korkaklar topluluðu birde insan yetirtiriyorsunuz sözde önce kazandiginizi doðru kazanmayi bilin.
Maça Ýhsan
Fikirleri ilðilendirmez
Demekki satekarlarmýþ Veya artýk O Atatürkçülük Demode Oldu Rantý Kapan ðitti þimdide artýklarý Kaldý Bir Zamanlarýn orhan Doðaný Vayyy Çok Acýyorum Bu Hallere Düþecek Ýnsanmýydýn neyini Destekleyeceðim Üniversitede Ne Yaptý Siyasetten Baþka Hastamý Muayane etti Ne Yaptý Hashahanede Ayrým Yapanlarýn içindede Orhan Doðan Bey VARDI ne firleri Varki Hocamýn Hayret ya Konuþmalarýndan bile Anlaþýlmýyor
GERCEKLER
HERÞEY HÝKAYEDEN ÝBARETMÝÞ
EVET SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝNDE AYDIN ATATÜRKCÜ,SOSYAL DEMOKRAT ÝLERÝCÝ SANDIGIMIZ DAHA DOÐRUSU KENDÝLERÝNÝ ÖYLE SANAN KÝÞÝLER! ÞÝMDÝ NEREDELER DÝYORSUNUZ GARÝPTÝR AMA BUNLAR HÝÇ OLMAMIÞLARKÝ GERÇEKTE BUNLAR OLSALARYDI ÞÝMDÝ AZDAOLSA SESLERÝ ÇIKARDI MALESEF HERÞEY HÝKAYEDEN ÝBARETMÝÞ....
serahsi
helal olsun
doðru söyleyn kimse helal olsun sað sol demokrat farketmez aðzýna saðlýk hocam

HELAL OLSUN.....
Ben ülkücüyüm.... ama orhan doðan hocamý destekliyor ve saygýlar sunuyorum.... orhan doðan gibi fikirler tükendikçe zahir bakýcý gibi haybeden iþlerle uðraþanlar çoðalýyor... saygýlrýmla
xvxv
anlayan anlar
+seni çok seviyorum sütoðlan -peki ya babamý?? +en çok onu severdim zaten
gültekin
akademisyenlik.....
akademisyenlik kiþilik ve karakter ister....pasif ve silik kiþilik tarzý davranýþlar akademisyenlik vasfýna uymaz.benim iþim görülsün, keyfim kaçmasýn, herkese ayný davranayým da herkes bana ne kadar iyi desin tarzý bir tutum hem insan hem de akademisyen vasfýna ters.
Esra
ORHAN HOCAM DESTEKLÝYORUZ SÝZÝ
Sayýn Prof. Dr. Orhan DOÐAN hocam destekliyoruz sizi.Ayrýca tebrikler.
Vatandaþ
Tebrikler
Sayýn hocamý tanýrým fikirlerimiz uyuþmaz ama cesareti ve ilkelerine saygým sonsuz.Kendisini sergiledigi dik duruþu nedeniyle tebrik ediyorum.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.