Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
Sivas Numune Hastanesi kantin
Sivas Numune Hastanesi kantin ihalesi kime verilecek?
Fatih Altaylidan bomba istifa
Fatih Altaylidan bomba istifa iddiasi
Motorine bu gece yeni bir zam
Motorine bu gece yeni bir zam bekleniyor
500 BÝN TAÞERONA MÜJDE

500 BÝN TAÞERONA MÜJDE

  Bu haber 30 Agustos 2011, SALI 13:32:52 eklenmitir.
500 BÝN TAÞERONA MÜJDE Yapýlacak düzenlemelerin baþýnda taþeron iþçilere kýdem tazminatý ödenmesi ve taban ücret geliyor.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Yapýlacak düzenlemelerin baþýnda taþeron iþçilere kýdem tazminatý ödenmesi ve taban ücret geliyor.

Hükümet çalýþma hayatýnda ‘taþeron sistemine’ el atýyor. Yapýlacak düzenleme ile yaklaþýk 500 bin taþeron iþçinin sosyal ve özlük haklarýyla ilgili tüm konularda düzenleme gerçekleþtirilecek. Bu düzenlemelerin baþýnda ise kýdem tazminatý hakký, iþ garantisi, asgari ücretin üzerinde ücret alma hakký yer alýyor. 61. Hükümet, ilk icraatlarýný çalýþma ve sosyal güvenlik alanýndaki reformlara ayýrdý. Bu çerçevede, iþsizlikle mücadele için istihdam paketi, kamu görevlilerinin ücretlerinin artýrýlmasý için toplu sözleþme hakký ve kýdem tazminatý fonu oluþturulmasýna yönelik çalýþmalar baþlatýldý. Star Gazetesi'nin haberine göre, bu çalýþmalar sýrasýnda, büyük kýsmý kamu kurumlarýnda çalýþan yaklaþýk 450-500 bin taþeron iþçinin sorunlarýna yönelik de düzenleme yapýlmasý gündeme geldi. Bu nedenle, 15 yýldýr çözülmeyen taþeron iþçilerin sorunlarýyla ilgili kapsamlý yasal düzenleme hazýrlanmasý için çalýþmalara baþlandý.

ORTAK ÇALIÞMA YÜRÜTÜLECEK

Taþeron iþçilerle ilgili yapýlacak düzenleme, iþçi ve iþveren temsilcilerinin ortak çalýþmasý sonucu hazýrlanacak. Bu kapsamda, taþeron þirketlerin ve iþçilerin karþýlaþtýðý sorunlar araþtýrýlýyor. Araþtýrmanýn ardýndan da, taraflarla birlikte ortak metin hazýrlanacak. Yapýlacak düzenlemelerin baþýnda ise taþeron iþçilere kýdem tazminatý ödenmesi geliyor. Mevcut sistemde, taþeron firmalarda çalýþan iþçiler kayýt üzerinde her yýl iþten çýkarýlmýþ gösteriliyor. Böylece, kýdem tazminatý almalarýnýn önüne geçiliyor. Kýdem tazminatýnýn oluþturulmasý ile birlikte, bu sorun büyük ölçüde çözülecek. Taþeron iþçilerin kýdem tazminatlarýný da fon ödeyecek.

SEKTÖRLERE GÖRE TABAN ÜCRET

Taþeron iþçilerle ilgili hazýrlanacak pakette, kýdem tazminatýnýn dýþýnda maaþlar, sosyal haklar konularýnda da düzenleme yapýlacak. Mevcut sistemde taþeron iþçilere aðýrlýklý olarak, asgari ücret düzeyinde ödeme yapýlýyor. Yeni dönemde, her sektör için taban ücret belirlenecek. Örneðin saðlýk sektöründeki, ulaþtýrma sektöründeki ücretler farklý olacak. Yine iþçilerin izinleri de yeniden düzenlenecek. Bunun yanýnda, taþeron iþçilerin ücretlerinin geç ödenmesi veya hiç ödenmemesi gibi durumlara son vermek için de firmalara yönelik yaptýrýmlar uygulanacak. Örneðin, iþçilerin ücretlerini geç ödeyen taþeron firmalarýn ihalelere girmeleri engellenecek.

YAPILACAK DÜZENLEMELER

Firmalara yönelik denetimler artacak Taþeron iþçilerle ilgili yapýlmasý planlanan düzenlemeler þöyle:

- Taþeron iþçiler de kýdem tazminatý alabilecekler. Bu sorun büyük ölçüde, kýdem tazminatý fonu ile çözülecek.

- Taþeron iþçilerin alacaðý ücretler sektörlere göre deðiþecek. Ücretler, kadrolu iþçilerin seviyesine çýkabilecek.

- Taþeron firmalara yönelik denetimler artacak. Taþeron iþçilerin ücretlerini ödemeyen veya geç ödeyen firmalara yaptýrým uygulanacak. Bu tür firmalarýn kamu kurumlarýnýn ihalelerine girmesi engellenecek.

- Ýzin ve diðer sosyal haklarla ilgili de düzenleme yapýlacak. Bu haklar devlet garantisi altýna alýnacak.

 

 

 

 

 

BOÐAÇ YÜZGÜL / EGEMEN GAZETESÝ

 

 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
d
d
taþeron iþçilerine kadro açýklamasý yapýldý meclise nezaman gelecek sabrýmýz kalmadý sýnav yapýlmasýný istemiyoruz sýnav iptal edilsin döner sermaye kadrolunun hakký olduðu kadar taþeron iþçilerinde hakkýdýr artýk yeter verin kadromuzu
BEÞÝR
DENGE
EY BAÞTAKÝ ÝNSANLAR .ALLAH .CC.ÝCÝN .BÝRAZ DENGELEYÝN .YETER ARTIK .ASGARÝ ÜCRET .YETERLÝ OLMUYOR EL ÝNSAF .HAHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
sinan
adalet
Hukumet calmaktan zaman bulamiyoki bizimle ilgilensin.taseron kole gibi calistiriliyo akp nin umrundami sanki arkadaslarim.
cengiz þanalan
biz insan gibi yaþamaya hakýmýz yokmu
biz toþron temizlik personeline kadro yokmuþ öbürlerine varmýþ onlar insanda biz insandilim 1 bizim hakýmýzý neden taþrona veriliyo zengini tam zengin yapýlýyo fakir ise tam fakir oluyo esas iþi yapana kadro verecekmiþ hastanenin bütün bisliði bizim üstümüzde adam baþý taþrona 2500 veriyosanýz bize 1500 verin 1000 lirada devletin cebine kalsýn köleyiz gelen vuruyo giden vuruyo ist bir yerde kira veremiyoz fatura geriye birþey yok allahýn adaletine uyun allah sorar bunlarý sen lüks hayat yaþarken ben borcla savaþýyom milli gelir 10 bin dolar hani nerde tabi zengin dururken ben neden alayým kim olursa olsun bu dünyada olmasa öbür dünya da iki ellimizde yakanýzda adamgibi kiramýzý faturalarýmýzý ödeyip gecinmek istiyoruz kapýmýzda icra cý istemiyoz 10 yýlda maaþým 1000 lira buyrun harca harca bitmez allah yarve yardýmcýmýz olsun hakýmýzý yiyenlerede yedirmesin istanbul bakýrköy devlet hastanesi :hamile haliyle eþim iþe baþladý: üyesi olduðum parti akp ben bu parayla ev sahibi olmayý düþünüyom ne dersiniz ama yine destekleceðim parti akparti:ne yapam
hasan
kadro
Arkadaþlar vermeyin verdikçe bizi görmeyecekle ben 3 dönemdir veriyorum ama biz taþeron iþcisine lafla kandýrýyorlar
umut
moderin kolelik
Yillardir bunlara oy veren kisiler olarak utaniyorum gozumuze bakabaka yalan soyluyorlar cunku 13 senedir hastanede calisiyorum asil isdiyprlar asgariucretle ayniisiyapan yanomdaki arkadas 3 binalir bizde kolelik yapariz .allahtankorkun
dede
taþeron
12 yýldýr bunlarýn hangi sözlerei gerçek bunlar kesinlikle kadro vermez çünki bunlar bagýrdý bi oy vedik ozaman bu adamlar dogruyu bulamazlar
dede
taþeron
bunlaýn oylarý düþmedigi sürece bunlar kesinlikle ayýgmazlar 280 le gidiyorlar
dede
taþeron
yeter allahta korkun arkadaþlar sakýn oy vermeyi
AHMET
DAYI'olmasý nasip meselesi imiþ öyle dedi müslüman ?partililer...
KPSS ÝLE ALIM YAPILIYOR SÖZDE MÜRACAT ETTÝM ÝLK 125 TEYÝM 350 KÝÞÝ ALINACAK 15 BÝN MÜRACAT ARASINDA BEDENSEL MÜLAKATIDA GEÇTÝM ADAM SÖZLÜ MÜLAKATTA SADECE ADIMI SORDU LÝSTEDE ADIN YOK BURDA NE ÝÞÝN VAR DEDÝ ALINACAKLARIN LÝSTESÝ PARTÝDEN GELDÝ DEDÝ VE ELEDÝ HÝÇ UTANMADAN 2009 DA ÝSTANBUL ÝTFAÝYE ERÝ ALIMLARINDA HAKKIM ZEHÝR ZIKKIM OLSUN
admin
yazýklar olsun
Herkez ak parti'ye yükleniyor bütün suç onlarýn mý hayýr ben onlarý suçlamýyorum bütün bu yapýlanlara karþýlýk halen onlara oy verenlere kýzýyorum yeter artýk arkadaþým gözünüz körmü takmýþsýnýz at gözlüklerini habire harmanýn etrafýnda dolanýyorsunu binek atý gibi yeter biraz insan yerine koyun kendinizi Ne demiþ
hayrettin
önce
Önce kadro sonra oy yoksa vermeyin zaten sürünuyoruz dahasý gelen de sorundur ur varmý dahasý biz alýþtýk siz kaybedersiniz paralel yapý vb.. gibiler sizi ne yapar onu bilmem ama gönlüm sizin surunmenizi istemiyor sizin elinizde ya %50 yada%30 artýk
HAYALET
yalan
bu ülketi yöneten bütün büyüklere sesleniyorum. yeter be bu kadar insanýn günahýný almaya diyer dünyada nasýl can vereceksiniz merak ediyorum. yeter artýk bir ton maaþ alýyosunuz ama taþeronu düþünmüyosunuz. yazýk 1000 tl asgari ücret zaten mutlaka bir icramýz oluyo 300 tl düþ kalan 700 tl gelin o parayý ben size verem bakalým nasýl geçiniyosunuz yeter artýk bu kadar yalan allaha havale ediyor herkes devlet hastanesi teþoron SAÐLIK TEÞORON ÝÞÇÝLERÝ sayýn baþbakaným ve sayýn bakýným bizleri artýk ne kahdar kötü oyunlarýnýzla birlikte sürükleyebilirsiniz yeter arýk kandýrmaya karnýmýz tok ama þunu bilmenýzý ýsterýmký belediyeciler insalnda bizler köpek muamelesi görmekten usandýk yeter baþbakaným yeter allahtan korkmuyormusun rahat yatabýlýyorsunuz rahat evýnde yemek yýyebýlýyorsunuz ama býzler saðlýk teþoron iþçileri olarak 700 mýlyon parayla 4 çoçuk ve evin gecýmýný zor yapan býrýyým ýnsan olduðum haldemý býzlerý kandýrmanýn hýc bý anlamý yok eðer verýlmýycekse yeter kandýrmayalým býzlerý ha sunuda sýzlere solemek ýsterým baþbakaným býz saðlýk teþoron fýrmacýlarý olabýlýrýz ama hep akp yanýnda olduðumuzuda unutmayalým ama bole yaparak býzlerýde kaybetmeye mahkum olma sevgýlerýmle
HAYALET
tAÞERONA YAZIK
devlet kurumlarýna görev yapan taþeron þirket personeline neden hep yalan yalan söylenerek bekletiliyo yazýk deðilmi niye diyeceksiniz. mesala yýllarýdýr hastanelerde ve diger kurmlarda bilgisayar kullanan evrak düzenleyen personele kadro verilmiyo niye ayýp deðilmi ne yapmaya çalýþýyosunuz. hep yalan yalan 10 yýldýr tamam kadro da vermeyin 4-c verin maaþ 1800 2000 tl maþa verin kýdem tazminatý verin haklar verin bi kuru maaþ hep borç borç nereye kadar memur 3000 tl maaþ alýyo milletvekili dünyanýn maaþýný alýyo adam iþçi akþama kadar oturuyo akþama kadar zama gelince bir seferde 1000 tl yaada 300 veya 400 tl durama göre deðiþiyo adama göre þirket personeline asgari ücrete 30 yada 40 tl zam yakýþýyomu kurumlarda çalýþan her kes her yönden eþit olsun maddi mmanevi herkes çalýþsýn bu ülke geliþsin mesala biz taþeron iþçiler þirket personelleri akþama kadar milletle ugraþ bilgisayar ýn baþýnda yorul gelecek yok hak yok nereeye kadar bide mecmuri emeklilik niye çýkarmýyosunuz. gençlerin önü açýlsýn ülke geliþsin yalaný býrakýn çalýþma bakaný yasayý halledip taþeron gelecek olacaktý nerde artýk söylenecek bisey yok bakalým ne olacak ama bu iþin sonu patlar
ÜZEYÝR
TAÞOREN
BU HUKUMET AKP DAHA NEZAMANAKADAR TAÞOREN ÝÇÇÝLERÝN HAKKÝNÝ YEMEYE DEVAM EDECEK KURSAKLARÝ PATLAYACAK MÝLLETÝN HAKKÝNÝ YEME AKP EÞÝTLÝK SALA SENDE KAZANÝRSÝN BÝÞEY KAYBETMESSÝN MÝLLET AÇ HUKUMETÝN KURSAKLARÝ PATLÝYO AHÝRETTE PATLAYACAK ONCAHARAM MÝDEYE GÝRERSE VAY HALÝNÝZE AKP HUKUMETÝ
nevzat
bo
önce bizi düþünün bizde secimde sizi düþünelim
garip
uyanýn arkadaþlar
bu ülkeyi ayakta tutan kiþiler unutmayýnki askeri ve taþoran þalýþanlardýr hiçbirine hakkýmýzý helal etmiyoruz
taþeron
Sýnavsýz Memurlar
Belediyelere sýnavsýz yüzlerce memur alýndý biz kpss yle uðraþalým adamlar iki günde memur oldu hakkýmý helal etmiyorum eskði öðrencim bile benden önce sýnavsýz memur oldu yazýklar olsun
hayalet
hým
çok komik hep gülüyorum artýk memleket yalanlarýn ve yalancýlarýnda elinde kalmýþ yazýk
hayalet
taþerona kadro
10 yýl oldu kamu kurumlarýnda çalýþan taþeron þirket personelinin sonu ne olacak hep kadro haklar torba yasasý hep yalan yalan karnýmýz doydu bütün arkadaþlara söylüyorum. yeter artýk dinlemeyin ayaklanalým. en geç ocak ayýna kadar bekleyecek ondan sonra eylem yapacaz. niye seçimden önce bunlar hep ezecek bahane yalanlarla çok insanýn caný yanacak herkes iþten çýkarýlacak akýllý olalým beyler hanmýmlar bu ak parti arýk hiç bir þey yapamýyo hep yalan yalan inanmýyoruz. tamam kadro da istemik sözleþme yapsýn maaþlar eþit olsun yada asgari ücret 2000 tl olsun niye yapmýyolar milletvekiline 1000 tl iþçiye 350 veya 400 tl ve memura 300 veya 400 tl zam yapýyo da asgari ücretliye niye 25 tl zam yapýyolar para yok niye yok çalýyolar o yüzden yok artýk ayýk olalým. hakkýmýzý istiyolar herkese bu lafým millet vekilerine baþbakana cumhurbaþkanýna çalýþma bakaný sana diyoruz hakkýzý helal etmiyoruz. bu ülke bizim hepimizin sahip çýkalým hani torba yasasý hani her þey düzene binecekti. kurumlara düzen verin mecmuri emeklilik çýksýn emekliliði dolanlarý gönderin yeni taze beyinler alýn kurumlarýnýzda çalýþana hakklar verin hani artý af olacaktý ceza evlerinde yatanlara yazýk deðil bakalým bu yorumlardan sonra elinizi vicdanýnýza koyup bunlarý yapacakmýsýnýz gerçi parti olarak hiç bir þey yapamazsýnýz. gücünüz yok zayýf bir partisiniz. yapýn görelim yapýn millet sizi daha çok sevsin gücünüzü ortaya koyun bilelim anlayalým. her þeyi yapýn ama ama kimsenin hakkýný yemeyin arý kimseyi ekmeðinden etmeyin anlayýn artýk be
HAYALET
YALANLARA KARNIMIZ TOK
NE OLACAK BU TALÞERONUN SONU 10 YILDIR HEP AYNI YALANLAR DOLANLAR YAKIÞIYOMU DEVLET BÜYÜKLERÝNE BIRAKIN BE BUNLARI BU DEVLETE YAZIK BE BU MÝLLETE YAZIK 1000 TL YE ÇALI.ÞIYOSANIZ GELÝN ÇALIÞIN GÖREM SÝZÝ YA MEMURA 300 350 TL ZAM DÝYERLERÝNE 500 TL ZAM TAÞERONA 20 VEYA 25 TL ZAM AYIP AYIP GELÝN O PARAYI BEN SÝZE VEREM ALLAHAIN HUZURUNDA NASIL CAN HESAP VERECEKSÝNÝZ.....................? ANLAYIN ARTIK SÖYLEYECEK LAFIM YOK
osman
taþeron çalýþanlar hakkýnda
eðer kadroya geçmek istiyorsanýz KPSS sýnavýndan gerekli puaný almalýsýnýz bunun baþka çýkar yolu yok eðer herkes kadroya atanacak olsaydý bu sýnava gerek kalmazdý.

çerkez
4 Yýllýk Üniversite mezunuyum...asgari ücretle çalýþtýrýlýyorum.bütün memurlardan daha fazla iþ yapýyorum.Belediyenin ihalesi sonucu kalan þirketinde 5 senedir çalýþýyorum. sözleþmelerimiz 10 aylýk oluyor.2 ayda ücret alamýyoruz.gücü yetenler sözleþmeye geçti.ardýnda kadro aldýlar.Bizlerde kadro istiyoruz..Buna can dayanýr mý?
harputlu
görürsün 3 ün 1 ini
1997 den beri asgari ücretle çalýþýyorum ben birþey görmedim bu saatten sonra kýnayý müsait bir yerlerinde kullansýnlar
yahya
godabanlara eþek lazým kusura bakmayýn.
Aziz nesin ne demiþ.bu milletin yüzde sekseni aptaldýr diye bence yüzde doksaný aptal.size müstehak arkadaþlar yorumlarý okudum.hepside akp li yola devam
maðdur
yarýn kadro var
800 tl maaþ alan arkadaþlar bu hükümetin avkatlýðýný neden yapýyorsunuz
isimsiz
isimsiz
4 yýllýk biyoloji bitirdim taþeron olarak çalýþýyorum artýk kadro gelsin
ali
hiç bir zaman
baþbakan .bakanlar milletvekilleri taþeron bu ülkede daha sana hak verirlermi uyanun artýk
ibrahim
herseçimde aynýsý
belediye seçimlerinde salladýlar þimdi sýra c.baþkanlýðý seçimine yinen gündeme getirdiler ama hiç birþey vermeyecekler sürekli kandýran bir hükümet var akrþýmýzda artýk buna dur demenin vakti gelmiþtir
murat
belediye taþorona hayýr kadro istiyoruz
belediye þirket iþçisiyim 6 senedir tüp 32 iken girdim tüp 75 tl ama maaþ ayný bu zülüm neden isyan isyan isyan allah var yukarda rabbim büyüktür ev kira elektirik su kimsenin umrunda degil gelin 780 ile siz geçinin bakalým verin kadromuzu bizimde çocugumuz ailemiz var periþanlýk müslümana
ALÝ
BEDDUA
EÐER SEÇÝMDEN ÖNCE VERÝLEN SÖZLER TUTULMASSA TUTUMUÞ OLDUÐUMUZ ORUÇLAR YÜZÜ SUYU HÜRMETÝNE ALLAH SÝZÝ KAHHAR ÝSMÝYLE KAHRETSÝN
MUSTAFA ZORLUKOL
HÜKÜMETE GÜVENÝYORUM
ÖNCELÝKLE HERKESE SLM ARK FAZLA KARAMSAR OLMAYIN BU AKP HÜKÜMETÝ YENÝ DÜZENLEMELERLE TABÝKÝ ALLAHIN ÝZNÝYLE BU SORUNA BÝ ÇARE BULUCAKTIR BENDE TAÞORON FÝRMADA ÇALIÞMAKTAYIM 15 SENEDÝR AMA ÜMÜDÝMÝ YETÝRMEDÝM SABIRLI OLUP GÖRECEZ
tekin çimen
yeterartýk bu çektirdiðiniz çile 770.tl bozdur bozdur harca
artýk saðlýkta taþöreni kaldýrýn allah rýzasý için çocuklarýmýn yüzüne bakamýyorum taþören belsý gitsin artýk 13. yýldýr bitim artýkkocaeli ünüversitesi hastanesinde hizmet veriyorum oturan para alýyor terleyen aç olurmu mubarek ramazan ayý hüzürmetine üçtanede yetim evladýma bakýyorum baþbakaným rabimden dileðim en kýsa zamanda bayrama biter inþallahdualarýmla amin
TASÔREN ZEKAI
PALAVRA PALAVRA HEPSI PALAVRA
Secîmlerde bulusmak ûzre saygilar tasôrennîn hakkini ahîrette nail ôdeyeceksînîz saying calisma bakanim skin ôlmeyîn tûmbu însanlarin hakkini ôdeyemessîniz ben sîzî allaha havale ettîm
amhmet
temizlikcicamiyasý
temizlikcideyilimsankikedidimihizmetlisannediyorum
taþören köpeði
sahtekarlar
hep ayný yalan hep ayný yalan 200 bin kamuda çalýþan taþeron iþçisi var yýllardýr ezilerek kaný beþ para etmez adamlarýn aðýz kokusunu çekerek evinin kirasýný elktriðini suyunu tlfnunu yiyeceðini içeceðini giyeceðini yakacaðýný karýsýný çocuðunu anasýný babasýný sadece 850 liraya bakmak zorunda buyur kardeþim gelde isyan etme böyle adalete böyle iktidara bukadar insanýn hakkýný nasýl verecekler Allaha nasýl hesap verecekler çok merak ediyorum kim kimin hakkýný yiyorsa Allah ondan bin mislini çýkarsýn
seyfullah
köle
koyu bir akp liydim seçimde görusuruz
yalçýn
kadro
sayýn baþbakanýmýz bizi neden kandýrýyorsunuz ilkin kadro sonra iyileþtirme dediniz bumu allahýn hakký koyu akp liyim ve üyeyim ama hep bizi yalnýz býrakýyorsunuz sözünüzde durmadýnýz yazýk bizde memurlarýn iþini yapýyoruz bizede yazýk seçim geliyor siz bizi hatýrlayýn bizde herzaman arkanýzdayýz bizim desteðimizle orda oturuyorsunuz karslý yalçýn saygýlarýmla 05373365384

taþeron
hep milleti avutuyorlar kadro verilecek diye kadro filen yok unutun kadroyu oyda yok akp ye
yeliz
hastane taseronu
Þu mubarek Ramazanda hakkýmýzý verin artýk
zeliha
yalan olan kadro ve iyileþtirme
artýk kimse bu oyalamalara kanmýyor.modern dünyada hala kölelik sistemiyle insanlar sömürülüyor.
mahcubum
emek
Ben COK iyibir AKP liyim herkonuda hukumetimi destekliyorum tek tasôren îsînde desteklemîyorum neden basimizdakîler bankadaki para faiz haram diyen insanlar bakiyorum tasôren elîni suya sauna degdirmeden be den fazla para kazaniyor sirtimizdan oparayi calisana verse araciyi cikarsa olmazmi our he de COK gûzel our oy patlamasi yasanir haydi saying bakanim yapin bîrhamle yûzde alt is la îktîdar garantî kul hakki fena bîlesiniz
yener
YALANLA ÝNSANLARI OYALAMA
AKEP SÝSTEMÝ ÝÞÇÝ EZME SÝTEMÝDÝR ÝÞÇÝNÝN KARNINI DOYURMAZ DUYMUYORMUSUNUZ AYAKLAR BAÞ OLURSA KIYAMET KOPAR DÝYOR ÇAPULCU HERÞEY BÝZE DÝYOR
ismail
bunlar palavra bakaný
siz palavra bakanýsýnýz siz yalancýsýnýz siz sahtekarsýnýz sizzz bu ülkeyi soyup soðana çevien deccal ordularýsýnýz bugüne kadar hangisi bu ülkeye ileri derecede hizmet vermiþ ki siz vereceksiniz yanlýz ben size suç bulmuyorum suç bizim saflýk bizim milletimizin napalým baþka parti kalmamýþ bi bilmiþler akp akmý karamý yiyin anasýný satayým ama var yaa allahtan korkunuz yoksa eðer allahý hiçe sayýyorum diyorsanýz size biþi diyecek sözüm yok bilmem anlatabildimmi
akp esiri
taþeron
tek umudumuz bdp ya arkadaþlar iþimizi çüzecek aslýnda tek parti var oda bdp.dir denemesý bedeva gelin bu dönem oylarý bdpye top yekun verelim gürün bakalým adalet nasýlmýþ bakýn bakalým asagari öcret 2.5 tl oluyormu.
cenk
iþallah bakaným
Büyükþehir belediyesinin taþeron firmasýnda su ve kanal iþlerinde yýllardýr severek hizmet ediyoruz. Bir þehir için en önemli hizmetlerden biri olan su ve kanal iþlerinde ustalaþan ve emek veren taþeron firmada çalýþan arkadaþlarýma daimi hizmet olanaðý saðlarsanýz size minnettar oluruz.saygýlar sunarým
taþeron
taþeron
arkadaþlar kadro iþini unutun biz kimiz'ki kadro alalým devlet hizmetlisi bile 2000 tl alýyor en azý bu bizler köle yerine kullanýlýyoruz allah yüzümüze baksýn inþ oy zamaný görüþürüz
TAÞÖRÖN
TAÞÖRÖN ÝÞCÝ KARDEÞLER, U,KAYSERÝLÝ UZMAN ÇAVUÞ AÇLIK GEREVÝNDE,
TAÞÖRÖN KARDEÞLER, **TAÞÖRÖN SORUNU EKÝMDE MECLÝSTE ÇÖZÜLECEK. ***EMEKLÝLÝKTE YAÞA TAKILDIÐI ÝÇÝN AÇLIK GREVÝNE BAÞLAYAN KAYSERÝLÝ UZMAN ÇAVUÞ HASAN SAÐLAM MAÐDUR DURUMDA, PRÝM YAÞ DOLDUR, YAÞA TAKILDIK DÝUYYOR AÝLEM MAÐDUR, ÇOLUK ÇOÇUK AÇ MAGDUR DÝYOR UZMAN ÇAVUÞ HASAN SAÐLAMIN TEL:0 544 288 78 93 KOCASÝNAN KAYSERÝ. BU YASA ESKÝ, ÇALIÞMA BAKANI YAÞAR OKUYAN TARAFINDAN IM DAYATMASI ÝLE ÇIKARILDI,I F YOK. BODRÇ ÖDENDÝ,BU YASANIN MÝLATI DOLDU, ESKÝ ÇALIÞMA BAKANI YAÞAR OKUYAN 36 YAÞINDA EMEKLÝ OLDUÐU SÖYLENÝYOR, EGEMEN GAZETESÝ YETKÝLÝLERÝ HASAN SAÐLAMLA GÖRÜÞÜRMSÜNÜZ.
muhi fettah
slm
ya hikaye eþit iþe eþit ücret diyor mademki ayný maaþý vereceksin ozaman mali açýdan sýkýntý yok demektir .buda kodra verebilirsin anlamýna geliyor .sen iyileþtirme yok efendim yýllýk izin falan fiþtan diyerek oyalýyorsun bunun adýna bizim oradad sahtekarlýk deniyor .
erbaa lý
neyin peþindesiniz
sayýn bakaným taþerona özluk hakký diyosunuz onuda vereceginiz mecul ama kadroyla ayný hakký veriyosanýz neden kadroya almýyosunuz her sene kredi cekiyorum gittikce batýyoruz biz aldýgýmýz maaþ 1000 tl elimize kalan 100 tl bir ay ne yiyip içelim biz þimdi cekmeseydin kredi diyebilirsiniz gelin 6 ay asgari ucretle gecininde birde sizi görelim biz ben bekarým evli ve cocuklu olanlarýn allah yardýmcýlarý olsun artýk bulun bir care býcak kemige dayandý
enayi koleler
kole tasaron
Secim gldi arkadSlar hitleri orda tutun ac atiyor ustalik cagi ya ardaslari baknlri yalnci usak ya eeee bizde kolyik la olu. Kndinize gelin yemeyin unlarin yalarini bizi. Gbi enayi kole olmayinca kim bu isler i yapcak memur ici yatyor biz koleler islerini yapiyoru arZi parasi mesaiyi onlar aliyor oh neala memleket iste tayip hitler usagi celik yeter be yikti niz haytimizi yok ucret bu olcak bu haki alcaksiniz nerde sene sonunda hepimizi kapi disari edecekler devlet hala yalan sikiyor ne gunlere kaldik 4arkadasi icten cikardi mutahit mudut kendi adamlarini getrdiler sene sonundada bizi ppstaliyacaklar bakn hala palvralarda
murat
taþörona üçün biri
belediye çalýþanlarý olarak taþöron firmaya satýlýdýk sayýn çalýþma ve sosyal bakaný çelik senin aldýðýn milletvekili maaþýn yüzüne gözüne dursu yemek nasip olmasýn sana ve diðerlerine ALLAH bunun hesabýný soracak size yandaþ taþöronler bizim sýrtýmýzdan suya sabuna deðmeden trilyonlarý götürüyorlar bizler se sürünmeye devam akp açýlýmý adalet ve kalkýnma partisi nerede adalet nerede kalkýnma daha beter sürünüyoruz taþörona vereceðin peþ keþ çektiðiniz paralarý belediyedeki iþçilere verseni o da olmaz size oy yerine üçün biri al sana çelik oy nah alýrsýnýz...
eski dilde hýzmeker yeni ismim taþaron
umutla bekleyiþ
taþaronlarý bu kadar düþündüðünüz icin sizleri secimlerde bekliyoruz saygýlar sayýn akpli bakaným
mehmet
teþeron
yalancý çalýþma bakaný yalancý baþbakan valla ben bu kadar derim yýllardýr taþeronda iyileþme taþerona sözleþme taþerona kadro v.s v.s yýllardý yüzbinlerce bu tür haberler çýktý sonuç ne ben taþron iþçiyim asgari ücret alýyorum yýllardýr 1 lira bile fazla almadým sonuç bu yýllardýr yalan faso fiso. artýk bu hükümede gram güvenim kalmadý kadroda verse 10000 lira maaþta verse bir tane oyum olursa bunlara yazýklar olsun bana. kiiii biþey yapamacaklýrý adým gibi biliyorum
hasan
kadro
insanlar heb umutlu ya bunun tersý olusa millet ayaklanýssa ozaman necevap verecekler bunun sýkýntýsýný halk cekerse cevabý agýr verir devlet bunu heseb etmýyomu acaba binlerce calýþan iþci var taþaron devlet iþinde tabiki cözmeli surunu
URFALI
TAÞERON ÝÞÇÝSÝ HAKKI
KAMU MALINI NASIL KORUYUP KOLLADIÐIMIZI BÝR GÖRSE DEVLET O ZAMAN KADROYU KÝMÝN EN ÇOK HAKETTÝÐÝNÝ ANLAYACAKTIR. *** AÇIK KALAN (ELEKTRÝK,SU KAPI, CAM, BAHÇE VS.) *** KENDÝ MALIMIZMIÞ GÝBÝ TASSARUFLARDA BULUNMAK. BAÞKALARIDA DEVLETTEN ÇALSIN BÝZDE DEVLET MALI ÝÇÝN HER GÜN ÜZÜLELÝM. ALLAH GÖRÜYOR TEK UMUDUMUZ BÝR GÜN HAK YERÝNÝ BULACAK.
Serdar
malesef
Arkadaslar sanirsam yapilmicakmis, akp icinden bir arkadasimdan ogrendim,bende artik oy vermiyecegim bunlara yetti be!
taþeron
yazýklar olsun
Sayýn Bakaným bizim iþ kanununda zaten senelik izin ve tazminat hakkýmýz var.lakin bunu kullandýrmayan ki o da sizin sayenizde.Çünkü nasýl bir açýk kapý býraktýysanýz kullanýyorlar.bu haklarýmýz olduðu halde kullanamýyoruz..anlayamadýðým þu: Burda bir emek sömürüsü var diyorsunuz burda insan haklarýna aykýrý bir durum var diyorsunuz..Benim emeðimi sömüren insanlara hesap soracaðýnýz yerde uzlaþma yolu arýyorsunuz..Gerçekten yazýklar olsun..ALLAH inþallah bunlarýn hesabýný sorsun sizden Syn. Faruk ÇELÝK..ya kamuda taþeron iþçi çalýþtýrmayýn,bizde gidip ekmek paramýzý baþka yerde arayalým,ya da insan gibi çalýþtýrýn..biz dilenci deðiliz sizden bir þey dilenmiyoruz da yalvarmýyoruzda..HAKKIMIZI istiyoruz..!
SERSENÝÞ
SERSENÝÞ
8 YILDIR KAMU HASTANESINDE TEMIZLIK ISCISI SIFATIYLA ECZANEDE CALISTIRILIYORUM.3GUNDUR COCUKLARIMLA KURU FASULYE YIYORUZ.BUGUN MASAYA OTURMADIM GELDIM SIZE BEDDUA ETMEYE.ALLAH bu durumdan sorumlu herkesýn COCUK COCUGUNUZDAN CIKARSIN NE DIYIM.
turan
tasoren
sizden bi cacýk olmaz akp sizde maden meclistekinleri tasoren yapýn sizin yaptýnýz zaten iþcinin haklarý kendi haklarýmýzý kendimi ze nasýl veriyor sunuz 10 yýl önce aklýnýz nerdey di tasörenin hakký yeniyor diye yenimi aklýna za geldi yardým dilek leri inþ.lah kazamaz sýnýz sayýn basbakaným siz o maasý bakana verin
aydýn eken
Allah belasýný versin bu taþeronluk sistemini çýkaranlarýn
RGS, ISS gibi tanýmadýðým þirketlere kaðýt üzerinde çalýþýyoruz.adamlar çalýþmadan bizim çoluðumuzun çocuðumuzun ekmeðini çalýyorlar.Adamlar çalýþmadan maaþýmýzdan çalýyorlar.Bence bu hýrsýzlýðýn ta kendisi, kanunlarlada devlet destekliyor bu þuça devlette ortak oluyor.
ahmet demir
......
iyi b.k yiyorsunuz oy vermekle.. alýn size maaþ, oy vermeye devam edin. haklýya oy vermeyin, gidin sizi aðlatanlara oy verin
garip b
köle
ben 13 yýl özbelsanda çalýþýyorum hemde eþekler gibi ama karþýlýðý bir hiç hemde akpliyim aldýðým ücretle ancak gýda fatura kira neyseki kira düþük vb. gibi þeylere gidiyor þimdi bizim yaþamaya hakkýmýz yokmu evden dýþarý çýkamýyoruz para yokki.
ali
saðlýk sektöründe taþeron olarak çalýþan iþçiler
bunca yýl akp' ye oy verdim. akp' ye oy vermemim tek nedeni sayýn baþbakaným recep tayyip erdoðaný çok sevmemdir. ama önümüzdeki seçimlerde sayýsý 500 bin bulan taþeron iþçilere kadro gelmezse ciddi anlamda söylüyorum akp'ye oy vermicem. anam babam ben ve kardesým toplam 4 oy yapýyor. anlayacaðýnýz artýk ekmek aslanýn aðzýnda.. BAÞBAKANIMM DUYUNN ARTIKK SESÝMÝZÝÝ!!
TEKNÝKER
ADELETSÝZLÝK
BEN TEDAÞ ADINA HÝZMET VERE TAÞERON ÝÞÇÝYÝM BEN 7 YILDIR BURADA ÇALIÞMAKTAYIM.TEKNÝKER PERSOLEÝM ANCAK KURUMUZ BÜTÜN RESMÝ YAZIÞMALARI BEN YAZAR ÝMZAYI ÝLOKUL MEZUNU ÞEBEKE AMÝRÝM ATMAKTADIR YANÝ O ÝÞÞÝ ÞEBEKE AMÝRÝ YAPMIÞ OLUR .KURUMDA PROJE ÇÝZMESÝNÝ BÝLEN OLMADIÐI ÝÇÝN PROJELERÝ BEN ÇÝZERÝM BAÞKALRI KENDÝSÝ YAPIÞ GÝBÝ ÝMZA ATARLAR.SONUÇ OLARAK LAFA GELÝNCEDE SÝZ TAÞERON ÝÞÇÝSÝNÝZ YAPMAK ZORUNDASINIZ DENÝR.BEN 1100 LÝRA MAAÞ ALIRKEN BENÝM YAPTIÐIM ÝÞLERE ÝMZA ATAN SAHIÞLAR 3500 LÝRA MAAÞ ALIRLAR.BEN VARDÝYADA ÇALIÞ ONLAR HAFTA SONLARI SORTLA GELÝP MESAÝ GÝRÝÞ YAPARLAR EVLERÝNE GÝDERLER GÜNLÜK YEVMÝYESÝNÝN 4 KATI YANÝ HAFTA SONU 350 LÝRA ALIRLARA ÇOK GÜZEL TAKÝP EDÝYORLAR....HELA PARA KAZANIYORLAMIÞ
ali mert
yeter artýk
ARKADAÞLAR OY YOK YOK DÝYORSUNUZ AMA SANDIK BAÞINA VEYA BÝR ERDOÐAN MÝTÝNGÝNE GÝTTÝGÝNÝZDE TÜM HALK AÐZIMIZ AÇIK KALIYOR ÜSTELÝK TEZHURATTAN SESÝMÝZ KISILIYOR ALKIÞ ÇALMAKTAN ELLERÝMÝZ ÞÝÞÝYOR ODA YETMEZMÝÞ GÝBÝ BÝRDE RÜYALARIMIZI SÜSLÜYOR SYN.RTE.
taþeron
TAÞERON ÇÝLESÝ
AKP TAÞERONA SAHÝP ÇIK SÝZ ÇIKMASANIZ BÝZLERDE BAÞKALRININ OYLARINI TAVANA YÜKSELMESÝNÝ BÝLÝRÝZ ZATEN SAYIN ÇELÝKTEN UMUDUMUZU KESTÝK ALSIN CEKEDÝNÝ ÇIKSIN BOÞLAFLARA KARNIMIZ TOK CHP BÝLE KENDÝ TAÞERON ÝÞÇÝSÝNE KADRO VERDÝ SÝZ BU HÜKÜMETTESÝNÝZ AKP SÝZ KENDÝ PARTÝLÝNÝZE SAHÝP ÇIKMIYORSUNUZ YILLARCA SÝZLERE OY VERDÝK DEGERÝMÝZ BUMU BUNDAN SONRA OY VERMEYECEGÝZ AKP EVLENMEKTEN KORKUYORUZ NEDENMÝ 830 MAAÞLA SEN KARNINI DOYURAMAZSIN DÝYORLAR BÝZ SANA KIZIMIZI VERMEYÝZ DÝYORLAR BÝZLERÝN ELÝNDEN TUTACAK BÝR PARTÝ YOMU MECLÝSTE KAVGA EDERSÝNÝZ TAÞERON ÝÞÇÝSÝNÝN KADROSUNU VERMEZSÝNÝZ ARTIKYETER BÝZLERDE GÜNEÞE BAKALIM UFKUMUZA BAKALIM GELECEGÝN AYDINLIK OLMASI ÝÇÝN TAÞERON ÝÞÇÝLERÝNE KADRO VERÝLSÝN
murat
taþeron iþçi
ya kardeþim sandýkta görüþcez bunlarla yerel seçimde oylarý düþmezse bi halt yok düþerse genel seçmlere kadro var bunu bilesiniz sürünmeye devam arkadaþlar kanunen zaten var kýdem tazminatý yýllýk izin daha neyi düzeltecekler bunlar anlamadým ki
melek
akp kadro hayal taþerona çile
sayýnçelik acaba taþeron iþçisinin haklarýný verecek düzenleme modülünü belirleyecekmi yada nasýl olsa bunlarýn oylarý bana diyerek taþeron iþçilerini sadece kulaktan duyma vaadlerle inandýracakmý brak akp belediye seçiminde dahi oylar size vermeyecegiz bunca zaman peþinizden koþtuk neoldu belediyeniz akp olarak kimseyi almadýlar kapýdan içeri almadýlar chp daha iyi bir partidir oraný gün geçtikçe taþeron iþçisinden oylarý katlýyor taþeron iþçisinin halini chp anlar
Köle
Taþeron
Oylar CHP'ya Bizim için en doðru seçim olacaktýr. Yoksa Akp'nin Bizi oyalamaktan baþka hiç birþey yapmadýðý gün gibi ortada. CHP için çalýþalým belki muhakkafiyetimiz bu yönde olacaktýr. Þimdiden herkese iyi çalýþmalar.
ucuz köle
taþören iþçisi
Boþuna ümitlendirmeyin sayýn agalar beyler zaten vermeyeceksin hiç birsey umut tacirliði yapmayýn ki adam delikanlý gibi vermeyeceðim dedi diyelim kývýrmak yakýþmýyor
taþoron ömür
köleden bi farkýmýz yok
çok biþey istemiyoruz insan gibi yaþamak hakkýmýz deðilmi elinizi vicdanýnýza koyun varsa vicdan tabiki akp ye oyumu vermicem okadar
taþoron ömür
köleden bi farkýmýz yok
çok biþey istemiyoruz insan gibi yaþamak hakkýmýz deðilmi elinizi vicdanýnýza koyun varsa vicdan tabiki akp ye oyumu vermicem okadar
alper
köleleliðe devam
kendilerine gelince 1 günde yasayý deðiþtiriyorlar bize gelince yýllarca kadrodan geçtik iyileþtirme bile yapamýyorlar
osman
taþeron
ne olacak çocuklara yalancý çýkmaktan býktýk kadrolu 2500 maaþ taþeron þirket 750
yaLanCýLar
inSanmýSýnýz ?
aRKaDaþLar Bu Þerefsizlere Ýnanýpta Kanmayýn. BunLarýn Ruhu yaLan 2 Tane Oy için Her yaLaný aTarLar ÞeReF Kalmamýþ onLarDa inSanLýktan ÇýkmýþLar .
TAÞÖREN CALISANI
taþören firmasý
ne zaman gelecek bu taþören firmalarýna ANCAK SOYLUYORSUNUZ AMA HÝC BÝRSEY YOKKKK LÜTFEN BÝRSEYLER ACIKAYIN ARTIK YAHU
adil
zulmetmeyin
sayýn baþbakan 774tl ile geçim olurmu allahaþkýna elinizi vicdanýnýza koyun 2çocuk babasýyým evim kira eþim ev hanýmý bari taþeron kamu iþçilerini sözleþmeli iþçi yapýn isteseniz yaparsýnýz bizimde dualarýmýzý alýrsýnýz
erkan
sezsiz durmayalým !!!
yazýklar olsun size yýllardýr kanýmýzý emip durdunuz . ha iyileþtirme gelecek diye diye . açlýk sevalet içinde sürünüyoruz yeter artýk sabrýmýzý taþýrmayýn sokaklara bir dökülürsek bu dünyayý size zindan ederiz GÜÇLÜ BÝZÝZ HAKLI BÝZÝZ !!!
AHMET ÞAHAN
ÇALIÞAN
Biz aðýr þartlar altýnda çalýþýyoz bizde taþeron firmasýndayýz bizim haklarýmýzý ne zaman verecekleRR
taþron
.......
memura sýcak ofis rahat koltuk salla baþý al maaþý, sigara molalarý saatlerce laklak muhabbetler, öðle arasý iki saat yemek molasý, resmi tatiller bayram izinleri, yarým saat iþe geç gelip erken iþten ayrýlmalar, taþarona sürekli tehdit, yemek molasý dahi yok evinde yesin yemeðini kardeþim o taþaron soðukta çalýþsýn dursun ama hasta olmasýn niye oluyor kardeþim! rapor alsýn maaþýndan kesilsin yetmedi mi iþten kovulma tehditi alsýn! burasý Türkiye
faruk çelik
taþaron iþçiler
kandýrdým sizi iþte anlayýn artýk.güvencede yok zamda güle güle.
AHMET YALÇIN
ÇÖZÜMÜ VAR
BURADAN DEVLET BÜYÜKLERÝNE SESLENMEK ÝSTÝYORUM TABÝ BENÝ DUYMAZLAR AMA NEYSE.ÝYÝLESTÝRME DIYONUZ HANÝ,KADRO DÝYONUZ HANÝ.TASERON DA ÇALÝSANLARA YÜKSEK OKUL LÝSE ORTA ÖGRETÝM OLARAK SINIFLANDIRALIM.KAC YILDAN BERÝ CALISIYON KARDESÝM 2 SANA ORTALAMA 250 TL ASGARÝ ÜCRET HARÝCÝ AYLIGINA ZAM YAPIN .BUNUN GÝBÝ BÝR SURÜ ORNEK YAPALIM HANGÝSÝ UYGUN GÖRÜLÜR SE KABUL DERSENÝZ BAKALIM VE BENDE BÝ ÇOK DAHA ÇÖÖZÜM FORMÜLÜ VAR.TEL 541 517 97 43 ARAYIN
murat
taþeron
inþallah duzelecek dualarým sizinlekadroya geçeriz
taha
ne zaman
akp yalan atýyor garibi oyalýyor yalancý bunlar hiçbir icratlarý yok
adnan
yalancý akpliler
nezaman satacaksýnýz taþaron iþçilerini ne kadar nezaman satacaksýnýz yýlardýr satýlýyoruz bunda sonra akp ye oy veren serefsizdir
pala
taþeron
sayýn bakan peynirci zeytinci peynir zeytin in fiyatýný buldunmu görecegiz okulda çalýþan hizmet alýmý taþeron iþcileriz seçimde erzincanda görüþürüz
TAÞERON
DÖNERSERMAYE VE KADROMUZU VERÝN
sayýn çelik senin BAKANLIGIN NEZAMAN BÝTÝYOR NASIL OLSA BAÞARISIZSIN YILLARDIR TAÞERON ÝÞÇÝSÝNÝ OYALADIN TABÝ SENDE MEMURSUN SÝZLERÝN YANINDA ÇALIÞAN TAÞERON ÝÞÇÝLERÝ VAR HERÞEYÝ YAPIYORLAR ODA AKP ÝÞÝNE GELÝYOR MEMURU TUTAN ÝÞÇÝYÝ YIPRATAN BÝR BAKANSIN
süleyman
TAÞERON
TEMÝZLÝK ÞÝRKETÝ ADI ALTINDA ALIYORLAR ÞÖFORLÜK MEMURLUK TEKNÝSYENLÝK ÇAYCILIK BOYACILIK TEMÝZLÝKTEN BAÞKA HER ÝÞÝ YAPTIRIYORLAR KADROLU ÝÞCÝYE MEMURA 2000-3000TL MAAS SÝZ ÝYÝ YATIN TAÞERONA ASGARÝ ÜCRET ADELET NERESÝNDE BU ÝÞÝN
yorgun
ne zaman
700bin çarpý 3 eþittir ikimilyonyüz seçmen yapar bizim onlara deðil baþtakilerin bize ihtiyacý var kadro ver oy al......
murat
....
durmadan konuþursunuz zaten icraat gösterin kardeþim sandýkta yine birinci parti çýkacak bunlar
taþeron
kim bize günaydýn diyecek
yýllardýr uyuyoruz seçimden önce vaadler seçimden sonra balýk hafýzasý unutuluyor herþey seçimden önce masaallar seçimden sonra öpücük iyi uykular böyle gelmiþ böyle gider alýþmýsýz inanmaya mecbur býrakýlmýþýz daha doðrusu asiller ve soylular bide taþeron çalýþan köþleler sistem ayný isimler farklý zengin zengin fakir fakir altta kalanýn caný çýksýn bu ülkede yaþamanýn kumardan farký kalmadý þans umut vs vs
bülent
oy yok
ben okulda çalýþýyom 3 ay tatilde sigorta ve maaþ vermiyolar biz ne olacaz tazminat alacakmýyýz sakaryalý
rakip
sahtekarlar
bunlarýn alayý palavracý ya bakan kendi paþalar gibi kalkmýþ birde diyor ki 800 lira çok para diyor gel geçin o paraylada gören seni .......
rakip
boþ sözler
bu devlet biz milleti salak yerine koyuyor bu millet vekilleri hiç mecliste taþeron olayýný kaldýrrmý ya sahipleri onlar zaten ama olsun oy yerine ...... alsýnlar
hasan
geç bunlarý
geç bunlarý anam babam geç bunlarý.her seçimde olduðu gibi boþ vaatlerde bulunun bakalým arkasýnda milletvekili olan TAÞERON larý zor kaldýrýrsýnýz 15 senedir bir babyiðit çýkmadý
cennet
yalan
yeter artýk yalanlarýnýz kimse size inanmýyor bakan bey!seçimlerde görürsünüz siz
kahraman
taþeron
aradaki kan emicileri kaldýrdýklarý vakit bizlerin sýkýntýlarý bitecek...
masalllll
bir varmýþ bir yokmuþþ
masallara inanana inanan bu hale geldik.kamu da çalýþýyorum hani þu meþhur taþeron varya ondan.saðlýk sektörü hemde acildeyim. beþ kiþinin iþini yapýyorum neden çünkü ben taþeron iþçiyim memur deðilim.memur yatar biz çalýþýrýz. ha birde hizmetlisinden tut arþiv memurundan daha doðrus hastanede ne kadar çalýþan memur varsa onlarýn da havalarý o biçim sayýn devlet büyükleri gelin bir gün normal bir vatandaþ gibi herhangi bir hastanenin acil kýsmýna bakýn bakalým kim çalýþýyor kim yatýyorrrr.hak hukuk neymiþ o zman görünn. haram olsun hakkým her kimde ne varsa....
taþeron
döner
arkadaþlar bizler burda kendimizce kýzýyoruz yorum yapýyoruz ama nafile çünkü çalýþma ve sosyal güvenlik bakanýmýz syn:Faruk ÇELÝK'beyefendinin emrinde çalýþan 5 bin den fazla iþçisi var bu adam onlara 800 lira yerine 1500 lira verirse zarar etmiþ olacak dolayýsýyla taþeron iþçiye kesinlikle kadro vermez. ben 8 yýldýr ameliyathanede çalýþýyorum bu zamana kadar devleti düþünmeyen hemþire arkadaþ döneri kesilecek diye kaðýt çöpleri týbbý atýk çöpüne attým diye tartýþtý benimle bende dedimki madem devleti bukadar düþünüyosun baþa yanan ýþýklarý kapatta anlýyayým kendini deðilde devleti düþündüðünü. uzun lafýn kýsasý sürünmeye devam
mehmet
taseronluk sistemi
bütün iþi biz yapýyoruz.kadrolu iþCiler mesai saatinde disarida dolaniyor 3bin 5 bin tl aliyorlar.milli gelire zarar.
konsey
iþci
avrupa sýtan dartlarýna uydurun þu taþaron iþini sayýn agalar secim geliyooo bizi bitirdiniz ya kýz vermiyolar 800yüze yaaa milett borc icinde yüzüyo on dan sonra hýrsýzlýk cogaldý cogalýr tabi askeri ücreti haklarý düzeltinnde görelim secim gelmeden bu iþ bitsin yok sa karýþcak ortalýk
boþver
iki ünitesite okuduk ne oldu
Devlet hastahane sinde 8 yýldýr bilgi iþlem iþi yapýyorum taþeron olarak. Saðlýk meslek lisesi okudum dediler git bi iki yýl meslek yüksek okulu oku .okudum sonra dediler ki biz bi yasa bi kanun çýkarttýk son oluduðun bölümden gireceksin saðlýk alanýndan çýktýn sen. Ýyi dedik madem öyle bide 4 yýl iþletme fakültesi okuyalým hepten hapý yuttuk.þimdi saðlýk sektörü hayal oldu memur olarak. Taþeron olarak çalýþmaya devam.eðer bi kadro gelirse öyle bunaldým ki adak adadým. Hem iki üniversite oku hem saðlýk oku hem 8 yýl hastanede çaliþ bi kadro verin de bizimde yüzümüz gülsün.
serdar
yoksulluk
benim gibi nice fakirler varki siyasetten anlamayan taþerona kadro var heeeee seçim de var þurda ne kaldý tekrar bir yasayla geri alýrlar tüm haklarý nede olsa ne muhalafat var nede allah korkusu 6 (altý) vakit namaz kýlarlar biri geçmiþe dönük olur kul haký derler biz kul deyiliz biz insan deyiliz 5 milyon askari ücretli vatandaþýmýz var bunlarýn oyu 20 milyon eder tabi iyileþir sözde iyileþen iyi tabi ne bilim bizde ha bire þikayet ediyoruz ama yine çalýþýyoruz artýk iþmi yok bizmi bizler baþka iþte çalýþamazmýyýz akýl olsa ilk okul biri beþ sene daha okusam sýnýfý geçecektim gerçi .................... dert bitmez.
serdar
taþeron
ben 7 senedir bir devlet hastanesinde taþeron iþçisiyim sekis senedir köle gibi çalýþýyorum benim aldýðým maaþ yatarak maaþ alan memurlarýn dönerinin yarýsý bide bu adamlarýn çoðunun emekliliði gelip geçeli 15 sene kadarcýk bunlarýn yerine genç nesil geçerse iþler daha düzenli olacaðýndan emeklide olmuyorlar çünkü bu adamlar geçinemiyor 3 (üç) binlirayla bizler 750 lirayla ev geçindiriyoruz (evlerde kira )çocuk okutuyoruz bilmiyrum bizmi tokuz yoksa 750 lira yetiyormu yetiyorsa memurlarada 750 lira versinle valla bizim yaramýzýn iyileþeceði yok çünkü bizim yaralarý saracak hekim yada devlet büyüklerimiz yok
MAHMUT
ALLAH BELANIZI VERECEK
EVET BENÝM ÇOK DEÐERLÝ VEKÝLLERÝM TAÞERON DEDÝÐÝNÝZ NEYSE KÝM BEN BUNU ÇOK MERAK EDÝYOM HANGÝNÝZÝN CAN DOSTU HANGÝNÝZÝN KARDEÞÝ YADA HANGÝNÝZÝN ESKÝ OKUL ARKADAÞI BUNU AÇIKLAYIN BUDA YETER BANA SÝZ SAYIN VEKÝLLERÝM TAÞERON KARDEÞÝNÝZÝ BIRAKIPTA BENÝM ÜNÜVERSÝTEDEKÝ YAVRUMUN OKUL HAÞLIÐINIMI YADA YAKIT PARASINIMI DÜÞÜNECEK TARTIÞACAKSINIZ BANA BÝRAZ KOMÝK GELÝYOR SAKIN HA ALINMAYIN SAYIN VEKÝLLERÝM CANIM YANIYOR ONDAN KONUÞUYOMMADURÝYETÝ BÝLÝRSENÝZ ANLARSINIZ SAYIN VEKÝLLERÝM
ramo
taþeron kandýrmayýn
seçimler yaklaþtý vaatler çogaldý sayýn akp alýrsýn oyyerine havaný sen bu milleti kandýr allahda seni kandýrsýn hakkým sizlere zehir olsun
kübra
haklarýmýzý helal etmiyoruz.
bizi yýllardýr kandýrdýnýz. hakkýmý size helal etmiyorum. biz çalýþtýk döner diye memur yedi. biz çalýþtýk þirket kazandý. biz çalýþtýk devlet kazandý allah büyük elbet hesabýný birgün verirsiniz.
ibrahim
hadibe
ben 11 senedir hastanede taþoron olarak calýþiyom devletin memurlarý yatar taþoron yapar baþtakilerde ayný devlet memuru yatsýn taþaron kole caliþsýn donere gelince aman eksýk sanký hak ettýler bizim rýzkýmýzý dener dýye eve gotururler ama haram biz caliþiriz onlar yer ama allah buyuk sayýnnnn bbbbuuuuyyyyuuuukkkklllleeeerrrrýýýýmmmm duyunnnnnnn.
kerem
köle olmak istemiyorum
merhaba 13 yýldýr kamu hastanesinde taþeron da çalýþýyorum þirketlerin sahibi ayný ama 6 þirketi var hep onlar kazanýyor aldýðýmýz maaþ 850 memur 2 500 belediyeler kapandý hastaneye gelen iþçi 2 500 artý 3 ayda bir 2 500 ikramiye onlar yan gelip yatýyor bizler köle gibi 3 kiþinin yaptýðý iþi yapýyoruz bunun adalet neresinde biri bana çýkýp anlatsýn kurum ayný adalet nerede lütfen sesimize kulak verin insan gibi yaþamak istiyoruz bankalar kapýmýzda kurtlar gibi bekliyorlar lütfen bizleri bu dertten kurtarý
köle
yazýk
bugüne kadar iþçi taþeronun kölesi oldu bir iþi yaparken 3 iþ birden yapmamýz istendi anlayacaðýnýz bu devlette adelette yook hak hukukta ondan sonra bahsederler türkiye sayýlý ülkelerden biri oldu diye doðru iþçi çalýþsýn 3 kuruþa siz satýn bilmem kaçbin dolara sistem belli iþçi üretir yukardaki domuz yer ekmek kaç para desen emin ol bilmez
DEDE
YALANLARA ALIÞIGIZ
KADRO MU NERDE :) ABÝ BUNLAR KOMÝK ADAMLAR YA MEMURLARA YANÝ KENDÝLERÝNE HER 2 AYDA BÝR ZAM VERMEKLE MEÞGUL ARKADAÞLAR DÖNERÝM EKSÝK YATARMI ACABA DÜÞÜNCESÝNDE BUNLAR HA BÝDE BUNLAR EMEKLÝ OLUNCADA DÖNER ÝSTER AÇ ABÝ ADAMLAR DOYMAMIÞ KÝ.ALLAHA HAVALE EDÝYORUM.BENÝM RIZKIMI NASIL OLURDA KENDÝ CEBÝNE ATAR GÖZ GÖRE GÖRE
köle
iþçi
bakýnýz arkadaþlar hükümetim þimdiki planý nedir biliyormuzun daðdaki terörüstü silah býraktýrýp para ve kamuda iþ imkaný vaadet ediyor olaçak þey mi bizler köle niyetine çalþip duralýp bunlar vatan haini pkk iþbirliði yapýyorlar
gariban
peynir zeytin
iþi yapan yine biz oluruz döneri paylaþan memur olur vay anam vay

yeter artýk acým ac
ben yeni evliyim yakýnda çoçuðum olacak belediyenin birinde taþeron iþçi olarak talýþýyorum her iþi yapýyorum ama biz taþeren iþçileri köle muamelesi yapýyorlar aldýðým maaþ 770 evkirasý 300 su 40 elektirik100 iþyerine ullaþým aylýk 150 ve daha cok saymakla btmz ben bu 770 lira geçinirim diyorsanýz sayýn faruk çelik bakan ben size bu parayý baðýþlamak istiyorum zeytin peynir bile yiyemez oldum
moderem köle
masalarýna karnýmýz tok
sayýn baþbakan ve sayýn bakan bizleri artýk ne kahdar kötü oyunlarýnýzla birlikte sürükleyebilirsiniz yeter arýk kandýrmaya karnýmýz tok ama þunu bilmenýzý ýsterýmký belediyeciler insalnda bizler köpek muamelesi görmekten usandýk yeter baþbakaným yeter allahtan korkmuyormusun rahat yatabýlýyorsunuz rahat evýnde yemek yýyebýlýyorsunuz ama býzler saðlýk teþoron iþçileri olarak 700 mýlyon parayla geçne biliyorsa alýn benim maaþýn size sadakam olsun
ahmet
sayýn milletin vekilleri
sevðili vekillerimiz size yürekden ALLAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH C.C "diyorum bu bize cektirdiðiniz zulmü ahþretde iki elimiz yakanýza yapýþarak alacaðýzz
zaza
30 kupon
30 kupona satmayanlar nerede cýk yok onlardan
mehmet
teþaron yalanlarý
yalanlarý dinlemekten ve yazmaktan usandýk bari açýk açýk yalan söyleyipte bizleri oyalamayýn zaten kaderimize boyun eðmiþiz.umutlandýrmayýn.teþekkürler
taþeron üvey evlat..
ah ahh..
biz hep bu iktidarý suçluyoruz haklýyýz da peki muhalefet partilerine ne demeli hangisi çýkýp bir görüþ sundu, hangisi bir çalýþma yaptý bu taþeron iþçiler hakkýnda. sanki biz Ýsrail vatandaþýyýz. her hakkým varsa hiç birini helal etmiyorum..
yalan
dogumgununuz olum gununuzdur
bunlar bos taþören iþçilerini hayvan yerýne býle koymuyorlar artýk ýnsan bosver hayvan yerýnde býle olmýyon taþören iþçilerine kredý býle vermýyor hýcbýr banka itsin it taþören degýlll bunlarda 16 tý yýldan bahsedýyorlar
HÝKMET
TAÞERON ÝÞÇÝLERÝ-GARÝBAN ÝÞLER
SAYIN BAKANIM YETER ARTIK 15 SENE ÇEKTÝÐÝMÝZ ÇÝLE BÝTSÝN KAÇ YILDIR BÝZ BUNU HALLEDECEÐÝZ BUNU YAPACAÐIZ BÝZLERÝ UYALAMAYIN BU SÖZLERE BÝZE ACIMAZSANIZ ÇOCUKLARIMIZA AÇIYIN ÇOCUKLARIMIZ SABAH OKULA GÝDÝNCE BABA PARA KIZIM BUGÜN YOK YARIN VEREYÝM DÝYORUZ BU NEREYE KADAR BAKANIM LÜTFEN BÝÇARE BULUN BU TAÞERON ÝÞLERÝNE
bayram.
taþoron
eskide.köle.satirdi.þimdide.zavali.taþoron.k.satýlýyor.6.caliþtýrýlyor.ve.atilyor.bu.nasýl.býr.haktýr.
soner
satýlmýþ ,peþgeþ cekilmiþ kurumlar
baþýmýzda bu bakan olduktan sonra bizler avucumuzu yalarýz rüyada görürüz kadro nasýlsa memurlarýn þahsý hizmetlerini yapýyoruzsýkýysa yapma benim memuruma karþýgelme derler onlar sendikalý bizler haranlýyýz
mustafa
modren kölelik
arkadaslar ben 16 yildan beri üniverside caliþmaktayim taseron firmada nezaman secim zamani gelse bizler akillarina geliriz neden cünku garibaniz biz bunlara vaat verelim secimden sonra unuturuz nerde sendikalar ne yarlar bunlar yaziklar olsun simdi anayasa paketini hazirliyorlar icinde nevar asgari ucret koy iki tane yalan kanun basin evete 12 yildan beri iktidarsiniz neyaptiniz simdi kiymete bindik ama onlarin suriyeli secmenleri var biz versektehos vermese,kte hos arkadaslar sapkanizi onunuze koyup 3 kere dusunun iktidarin gozunde sink kadar yokuz akp nin de yüzde sifirlarinaltina inecegi gunler yakindir verdigim oylar haram ziikkim olsun bukadar aciz bir mualefet daha cikmaz ama bizlerede iyi oluyor chp kadro vaadi verdi ama oylar akpeye atildi iste bizim sectigimiz millet vekili maasi 17 bin tl utaninnnnnnnnnnnnn
köle isaura
yalaaan palvra hepsi...
çalýþtýðým hastanede ya temizlik iþi yaparsýn yada iþten çýkarsýn baskýsý yapýldý arkadaþlarýma.çogu katlandý bu duruma çünki el mahkum çoluklarý çocuklarý var.yeni taþeron kendini güvence altýna alsýn diye biz güvencemizden olduk hepimize istifa ettirdiler.kadroymuþ iyileþtirmeymiþ yalan bunlarýn hepsi palavra.agýzlarýmýza bir kaþýk bal sürüp oy bekliyorlar haram zýkkým olsun oylarýn hepsi size. baþýmýza bize eziyet edin diye seçilmediniz.herkez koltuk sevdalýsý olmuþ çýkmýþ.bizi dinleyen yok aman koltuðum salmasýn derdinde hepside o çok güvendiðiniz koltuðnuzu bizim beddularýmýzla RABBÝM sallasýn inþallah...
kapýcý olcam
palavra:)))
belediyede taþoren iþciyim benim hedef belli eylül 2013 yaptý yaptý yok biþey olmadý.kapýcý yeri bulcamm.süper kadrolu arkadaþlar ev kirasý elektrik su yakýt yok..sil süpür bak iþine.sevgiler:)))))
pala
taþeron
arkadaþlar neden boþýna umut baglýyoruzki öle biþe olmaz çünki biz suriyeli degiliz bunu neden anlamaktan güçlük çekiyorsunuz ki dtp lide degiliz ya bakacagýz yeter uyuduk uyuttular bizleri
YAHYA
ADALETSÝZLÝK BU
BEN ÜNÝVERSTE OKUYAYIM TEMÝZLÝK YAPAYIM DÝGERÝDE BELEDÝYEDEN GEÇME KADRO ALSIN ODATEMÝZLÝK YAPSIN VE ÝLK OKUL MEZUNU BU VE SEN DEVLET OLARAK ONA 1900 VER BANADA 800 SENÝN ADALETÝN KAALKINMAN PÝSYASA MALI PARTÝNDE ÖVÜNSÜN BEN BUNU YAPTIM DÝYE
VEYSEL KILIÇ
ÇALIÞMA
MAÞALLAH ÇALIÞMAKTAM HÝÇ VAZ GEÇMÝYORLAR AMA BÝR TÜRLÜ NE ÝÇÝN ÇALIÞTIKLARINI ANLAÞILMIYOR ADAMAIN AKLINA HER ÞEY GELÝYOR ACABA PKK YA ÇIKARTILACAK OLAN AFFIMI BEKLÝYORLAR ONLARI ÖNCE ÝÞE ALIP SONRA ONLARIN YÜZÜ SUYU HÜRMETÝNE BÝZLEREDE BÝR TAKIM HAKLARI VERECEKLER
aslan
daha yutmuyoruz bu hikayeleri
eyyyyy yavrum hey. oy biter yine iþ biter.. alýrsýnýz oy bekleyin taþeron çalýþanlarýnýn ailelerinden. daha oy moy yok aðalr size. önce kadroyu verin bi görek hele
ali
yalan
bunlar insanlarýn agzýna bal sürmeyi çok iyi biliyo her zaman ayný tiyotro sadece oyuncular farklý yaparýz diyorlar kaç senedir yapacaklar ama bizim milletimiz de suç herkez oy yok diyor gene oy çok gene iktidar biz önce kendimizi düzeltmeliyiz diyorum bunlar hep ayný senoryo yalan hep yalan
kader
NE ZAMAN ÝNSALLAH ZOR GÖRÜRÜZ GÝBÝ GÝBÝ
TAÞERON CALISMASI DÝYOLAR HER GÜNDEME GELMESÝNDE BÝSEY ATIYOLAR ORTAYA CALISMA DEVAM EDÝYO DÝYÝP DURUYOLAR NE ÇALIÞMA NE SON BULACAGI TARÝH YOK ALLAH ASKINA GÜNLÜK GAZETELERDEN TAKÝP EDÝYOM NETTEN EDÝYOM BÝR DEGÝSÝKLÝK HÝC YOK ÇOCUK GÝBÝ OYALIYOLAR BÝZÝ GÖZÜNÜZÜ AÇIN ARKADASLAR HEP AYNI ÞEYLER ADAM 3000 TL MAAÞ ALIYOIR SEN 1000 TL YE OLMADIK ÝÞLERÝ YAPIYORSUN AYNI ÝÞÝN KAT KAT FAZLASINI YAPIYORSUN TARÝH ACIKLASINLARDA GÖRELÝM SANKÝ ULUSLAR ARASI YAZISMA YAPIYORLAR GÝZLÝ SAKLI ALLAH CÜMLEMÝZE SABIR ÝHSAN ETSÝN ÝNÞAALLAH
ibrahim
taþoren
ben karayollarýndan sendýkaya imza attým dýye çýkartýldým iki yýl oldu sendýkann açmýþ olduðu bütün davalarý kazandýk yartýtay onayladý halendaha dýþarda beklýyorum 2 yildýr hep takip edýyorum sayýn çýkacak dýyo baþka býþey demýyo nekadar zormuþ bu kann halbuký gece yarýsý çýkannlar vardý 23 sefer çýkan ýhale kanu çýkaranlar rizede yapýlan anketler 100 45lere gelýledý iþkurun aldýðý 2oo kýþýlýk beledýye için 10000 kýþý müracat ettý sayýn baþbakan ülkemýzde ençok issýzý olan býr memleketýn neyý beklýyon apo kurtarmak için yasa çýkarýyon sonu hazýrladýðýnýzýn farkýnda olun artýk
yavuz
sorun
icraatýnýzý görelim sayýn bakan lafla olmuyor bu iþler.
EMEKCÝ
umut
Sayýnbakanýmýz Faruk Celik iþci ailesinden geldiði icin taþeron iþçilerin durumunu iyibilir kadrolu elemanýn oturduðu çok yoruldugunu söylemesi taþeronund makina ðibi calýþmasýný düþününüyor sayýn bakanýmýz taþerona verdiði sözleri unutmamasý,baþbakanýmýzdanda taþeronlarý hatýrlamalarý isteriz .BÝTSÝN BU ÇÝLE
yahya
taþiron
tayýp baba iþini býlýr yoruma gerek yok
Mehmet
Taþören bitsin bitmezse akp gitsin
Taþörene yok size çok deðilmi vekillerim ama bu dünyanýn öbür tarafýda var allaha havale ediyorum sizi diyecek birþey yok
sami aksoy
oyyy yokkk
sayýn bakan bir sürü yalan uyduruyosunuz baþka biþey yok sizde lütfen istifa edin
hakan
taþeron düþmaný akp
akp 10 yýldýr hükümette seçim yaklaþýyor taþeronlarýn oyunu istiyor.komþusu aç içen tok yatan bizden deðildir.yani kendilerine bir günde % 100 zam yaptýlar taþerona para yok.kadro yok yazýk bu taþeronda koyun gibi gider yine oyunu verir.taþeron köle sistemi olmasa iþverenler aç kalýr
seçim sonrasýna kalýrsa
taþeronu oyalama yöntemi
arkadaþlar yine bu oy alma yöntemi bizim için kölelik hiç birzaman bitmez
aslan
yorum
bakýn arkadaþlar bende taþeron olarak çalýþýyorum 3 yýlldýr bu hükümet çözecez diyor halen çözwecekler herþey çözüldü taþeronu çözemediler bunlar hepsi boþ laf seçimde iyi düþün bu ðünleri ona göre ver oyunu arkadaþ,
kubilay
radyasyon
heryýl dosya ver heryýl saðlýkraporu ve göðüs filmi veriyoruz ve radyasyona maruz kalýyoruz.
enver
taþeron
çalýþma 2011 den beri sözde tamamlanacak bu iktidar kime hizmet ediyor allah aþkýna. seçim zamaný öbür seçimde olduðu gibi yine chp ye oyumu verecem. sendikalar ne zaman ayaklanacak.
lokman
kadro verecekler desemde inanmayín
Arkadaslar bizimkisi bu hükümete karsì platonik bir ask gibi bu adamlar askìmìza hiç karsilik vermediler vermezlerde bende 7 senelik bir taseron isçisiyim.
erkan
daha ne kadar
çalýþma bakaný taþeronlar için ne yapacaðýný ve ne zaman yapacaðýný net bir tarih vererek açýklamalý insanlarda bu göre yaþantýsýný planlamalýdýr. milletvekillerine gelince bir gecede her þey tamam asgari üçretliye gelince oyala babam oyala pes doðrusu.birde medya bu taþeron meselesini gümdemde tutsa hayýrlý bir iþ yapmýþ olur
can
böyle yaptýkça kimse size bi þey vermez
sabýr edelim iþallah muaradýmýza ereceðiz
hüseyin
böyle devam edin
iki camide görün,dört fakirin evine git,bir þehit cenazesinde göz yaþý ,insanlarýn beynini uyuþturmaya devam edin, ey millet ne zaman uyanacaksýn,taþeron iþçiye bu akp den bir yol olmaz çalýþma bakanýnýn ne söylediði bile belli deðil iki kelimeyi bir araya getiremiyor bile, bu yazý benden,yorum sizin
yorgun
oy yok
bizleri arkadaþlar akp iktidarý kandýrmýyor biz kendimizi kandýrýyoruz bu partiyi secen kim bizleriz kim yýkar bizler hep elele hep beraber oy yo yýkalým bu viçdansýzlarý secim zamaný
güll
týbbý sekreter
mrb ben týbbi sekreter olarak bir hastanede 6 yýldýr taþeron olarak çalýþýyorum . her yýl giriþ çýkýþ yapýlýyor izin rapor tazminat hakkýmýz yok resmen köleyiz lütfen buna bir çözüm getiin yoksa asandýkta belli olacak að kyun kara koyun yeter artýk yeter týbbbbiiiiiiiiiiiii sekreterrrrrrrrrrrrrrrr alýmý yapýn yazýk bize çol çocuk aç bekler .
TEDAÞ TAÞERONU
YÝNE SEÇÝM STARTI
BEN BU ÝKTÝDARIN DÜNDEN BUGÜNE TAÞERON ÝÇÝN NE YAPTIÐININ HANÝ BÝLMESSEM DÝYECEMKÝ ÇOK BÜYÜK ÝCRAATLERÝ OLDU BUNLARIN HEPSÝ DALAVERE SEÇÝM STARTI VERÝLDÝMÝ BOÞ VAATLETLE BEYÝNLER YÝNE UYUÞTURULACAK
alýrsýnýz bekleyin
mezarda
ya bakýyorum yorumlara,ama gülmektende kendimi alamýyorum.nedenmi?yav arkadaþ burada sýzlananlarýn yarýsýndan fazlasý hükümete oy verenler.yani kendi menfatleri uðruna 3,5 kuruþa kendilerinin geleceðini ve hatta evlatlarýnýn geleceðini satanlar sýzlananlar.þimdi çoðusu diyorki ellerimiz kýrýlsaydý da oy vermeseydik.bende diyorumki elleriniz kopsada paramparça olsada faydasý yok.giden gitti.þu bir gerçektir.1 dönem acemilik,2 dönem kalfalýk,3 dönem ustalýk.varýn hesabýný siz yapýn adamlarýn acemilik döneminde alamadýðýmýz iyileþtirme leri ustalýk dönemindemi vercekler.sadece bir yerimle gülerim.çok beklersiniz.umut fakirin ekmeði.fakire umut vermesini çooook iyi biliyorlar.ne diyelim allah allah hakkýmýzda hayýrlýsýný versin.bu tarafta olmazsa öbür tarafta alýrýz hakkýmýzý :))))
köle
bakan bey
sayýn bakan bizi sallayýn bakalým 2,3 senedir çözecez diyosunuz þimdide bu yasama yýlýnda diyosunuz öyle diyosunuz böyle diyosunuz uyuttugunuzu sanýyosunuz bu seçimde inanýn size oy yok iyleþdirme yaptýgýnýz memurlarýnýz versin size oyu tabi yerirlerse siz onlarý iyleþdirmeye devam edin onlar sövmedik bitarafýnýzý býrakmýyor buda size kapak olsun
beni tanýyormusun
adýmýz sabýr oldu
bizler belkide milyonlara ulaþan çalýþtýðý kurumun deðil oradaki memura amire hediye edilenleriz yani onlarýn çalýþaný olduk tabi bu kölelerin birde ücreti olacak dimi ona da asgari ücret deniyor üzerimizde kaç patron var ben sayamýyorum hýým 14 senedir çalýþmaktayým nasýl olsa bir gün azat edileceðim çünkü yaþlanýyorum artýk bu arada 2 çocuk sahibi kirada oturan soba yakan ve ayný odayý paylaþan sen doyduðuna bak diye aþaðýlanan asgari bir aileyim anlatabildimmi sayýn aðalarým
caner z
anket
akp anket yapardý anlatýrdý yükseliyoruz derdi iþte size anket yorumlarý gördünüz kaç yýldýr iktidarsýnýz halen kendi milletinize yaptýklarýnýza bakýn- suriyeden kaçanlara 800 TÜRKLÝRASI vereceðinize kendi insanýnýzla ilgilenseniz olmazmý?
ferdi
yalan vaadler
nezaman biter arkadaþ bitmez bu bizim çilemiz hep atýp tutuyoz ama yine bunlar alýyor bitsin artýk
yaþar
taþeron
taþeron kelimesinden nefret ettim sayýn bakan ne zaman iyileþtirme olacak lütfen bizi duyun artýk size bütün kalbimizle inanýyoruz allah aþkýna yeter artýk
dadaþ
taþron firma
aramýzda sadece bir perde var kaldýrýn taþron firmanýn patronlarý sýrtýmýzdan para yiyorlar
tarýk
SANDIKTA GORUSURUZ
KAMUDA TASERON CALISANIYIM 7 YIL OLDU HALA GIRIS CIKIS YAPILIYOR.TAZMINAT HAKKIMIZI ELIMIZDEN ALIYOR BU HUKUMET.2014 SECIMLERINDE AKP YE OY YOK.BIRDE AKP DE DELEGEYIM.YAZIKLAR OLSUN HAKKIMI HELAL ETMIYORUM BENIM YAPTIGIM ÝÞÝ YAPAM KADROLU ARKADASLARIM 2100 TL MAAS ALIYOR BENDE 807 TL.BUNUN HESABINI SANDIKTA SORACAGIZ AZ KALDII.HARAM OLSUN OYLARIMIZ.YAPACAGIZ EDECEGIZ DEDINIZ OYLARIMIZI ALDINIZ.BUNDAN SONRA OY YOK.KADRO YOKSA OYYYYYYY YOKKKKKKKKKKKKKK.
karadayý
taþrono bulut kadroyu unut
sevgi saygý dolu kardeþlerim biz 15 yýldýr aha bugün olur aha yarýn olur dedik aç tavuk rüyasýnda mýsýr tarlasýnda görürmüþ kendini bizim hikayemiz bu biz iþ býrakýp ayaklanmadýgýmz zaman yunrugumuzu masa vurmadýgýmýz zaman bu hükümet biz kadro vermez ayaga kalk sayýn iþçim
konyali
hani adalet vardý
arkadaslar 2012 agustosta ayný muhabbet vardý ver emzýgý cocuk sussun hesabý kýmse bel balamasýn iþine sahýb cýksýn
serhat
akp viçdansýz yetim hakýyyor
akp rte çalýþan iþçileri kandýrmasýný çok iyi biliyor rte nedemiþti endüþük askeri üçret memur maaþýna eþit olaçaktý neoldu yalan söyledi en düþük memur maaþý kaç para 1800 askeri üçret kaçpara 700allah belanýzý versin
ramazan
akp yazýklar olsun viçdansýzlarrr
yahu bu akp varya iþçiye zam yapmaz boþuna yorum yapýyoruz çünkü askeri üçret 770 allah una kutandan beter etsin akp lileri feç etsin yuhhhhh yetim hakkýyiyor akp sonrada allah deyor viçdansýzlarrrr
ramazan
allah
AKP ALLAH BELANIZI VERSÝN ARKADAÞLAR AKP KESÝNLÝKLE ASKERÝ ÜÇRET ZAAMM YAPMAZZZ AKP ÝÞÇÝYÝ VE ASÜÇRETLÝYÝ SEVMEZ LÜTFEN AKPYE OY VERMEYELÝM 700 LÝRA ASKERÝÜÇRET ÖLÜM VE ZULUM ÜÇRETÝ
ali
vay taþeron iþçilerin haline
taþeron iþçileri modern dünyanýn! sümürülen modern iþçileridir. Yuh yazýklar olsun üvey evlat muamelesi yapanlar.Vaadlere kanmayýn
mehmet
taþeron iþçileri
taþeron iþçileri böyle gelmiþ böyle gider.
ARAS
TAÞARON
ALLAH AÞKINA YETER ÞU TAÞARON KÖLELÝÐÝNÝ KALDIRIN YETER BÝZÝ KANDIRDIÐINIZ SANDIKTA AÝLEMLE BERABER OY YOK SÝZE BU KADAR OLMAZ YETERÝN ARTIK
amet kaya
gene secim geliyor ya
her secim dönemi ayný vaatler ama sonuc yok askeri ücre 1 simit parasý mazlum ezilir gerisi malý götürür ,millet vekilleri kendilerine bir gecede yarý yarýya zam ama askeri ücretliye.simit.ye ,millet vekili milyarýnan gecinemiyor,askeri ücret yarý ac gez,,taþeronsun sonucta sese cýkartma bak iþinden olursun..
amet kaya
gene secim geliyor ya
her secim dönemi ayný vaatler ama sonuc yok askeri ücre 1 simit parasý mazlum ezilir gerisi malý götürür ,millet vekilleri kendilerine bir gecede yarý yarýya zam ama askeri ücretliye.simit.ye ,millet vekili milyarýnan gecinemiyor,askeri ücret yarý ac gez,,taþeronsun sonucta sese cýkartma bak iþinden olursun..
ismail
taþeron iþcisi
arkadaþlar ben bu hukumete bir þey beklemiyorun cukcu agzýmýza bir þeker atýyorlar hadi oyalaným diyor hani ne oldu o vergi kalkacaktý ne oldu hic gundende yok akp boþ bizi kandýrýyorlar zakp halen zengini zengin yapiyor kimse iþciyi sormuyorlar bu halimiz ne olacak allah yardýcýmýz olsun arkadaþlar
sedat
ne saygýsýý
Dilerim Yüce rabbimden siz kendilerini büyük görüp saygý bekliyen asgari ücreti belirliyen. bizleri köle edip annýmýz terini vermiyen yemeðimizi kýrsýtlýyan .Öle bi dert raabim versnkii hem bu dünyada hem ahirette.Her gün dua ediyorum sizin gibi insanlar yüzünden Cocuklarýmýza karþý mahcub oluyoruz.ahiretee okada malý götürmeyimi düþnüyorsnuz.Allah belanýzý versn
kadir
yeter
bu hükümetede tokat vurmanýn vakti geldi. 7 YILDIR TAÞERON OLRAK ÇALIÞIYORUM HEP AYNI MASAL. MUHALAFET YOK YAZIKLAR OLSUN
melisa
taþeron iþçisinin gözyaþý
taþeron iþçisini magdur ettiniz haklarýný vermek yerine seçime sürükleyici bir tavýr vartaþeron iþçisi hakkýný aramasý suçmu buna çözüm getirmek yerine zorlaþtýrýyorsunuz bir hadis vardýr zorlaþtýrmayýnýz kolaylaþtýrýnýz diyor sayýn çelik taþeron iþçinin hak ettiði haklarý siz verdirecekmisiiz yada baþka bir parti baþa geldiðinde sizin yerinizi alacak kiþiyemi devredeceksiniz taþeron iþçisinin sorununu iþçi çýkarma yok diyorsunuz okadar kiþiyi dýþarda býraktýnýz hani bunun adaleti verin kadroyu hekes nefes alsýn sizlere yalvarmak degil amacýmýz bizler hakalrýmýzý alamadýgýmýz için zordayýz ALLAH yardýmcýmýz olsun birgün birgül bir gül kadar bir gün bir gülümseme kadar yakýn olsun
Aslýtoprak;
Ýstifa
Hizmet alýmý artýk soygun ve sömürünün aracý olmuþtur. Bakanýn bunu kaldýrmasý, yapamýyorsa istifa etmesi gerekir.
sultan suleyman
devletýn uvey evlatlarý
býzlerý ýyýlertýrme sozlerýyle avutmayýn hak ettýgýmýz kadroyu artýk vermelýsýnýz bu artýk sýzlerýn boynunuzun borcudur
sultan suleyman
devletýn uvey evlatlarý
sýzler sozlerýnýzý duymaz unutursanýz býzler 2014te sandýk basýnda hatýrlatmasýný býlýrýz
ismail
kadro
inþaah dilerim allahtan kadro müjdesi verir devletimiz devlet dairesinde çalýþan taþeron iþçilere
ahmet
verilen söz
sayýn baþkaným siz söz verdiðiniz zaman yapan bilensiniz biz asgari ücretle çalýþan kamu taþoreniyiz bize simit parasýna çalýþmak yok dediniz yýllar geçti hala deðiþen birþey yok verdiðiniz sözü size hatýrlatmak dileði ile iyileþtirmeyi en kýsa zamanýnda yapmak dileði ile saygýlar
öznur
taþeron
yýllardýr taþeron olarak çalýþmaktayým ama her yýlýn ilk haftalarýnda iþten çýkarýlýyoruz ve yeniden aramalarý için resmen telefonun baþýnda bekliyoruz.normal memurun yaptýðý iþin 2 katý çalýþýyoruz belkide ama aldýðýmýz maaþta sadece yarýsý kadar yasal izin hakkýmýz yok.Lütfen artýk sesimiz duyulsun.
þennur
birlik
arkadaþlar hepimiz resmi köleyiz yorum atmakla sesimizi duyuramayýz gelin birlik olalým 5000 kiþi toplanýp baþbakana gidelim derdimizi anlatalým
deniz
köleyiz
Ben 9 yýldýr hastanede çalýþýyorum.Yeter artýk insan muamelesi görmek istiyoruz.Hiçbir hakkýmýz yok.
ALÝCAN
TAÞERON SIKINTILARI
her taþeron iþçisi gibi ben de yýllardan beri sýkýntý çekiyorum.5 senedir.saðlýk ta tþr.olarak çalýþýyorum.artýk halimize bir çare bulun.saygýlarýmla
baran
taþeron
ne zaman bu taþerona kadro ve ya güvence verilecek
devlet hastanesi teþoron
SAÐLIK TEÞORON ÝÞÇÝLERÝ
sayýn baþbakaným ve sayýn bakýným bizleri artýk ne kahdar kötü oyunlarýnýzla birlikte sürükleyebilirsiniz yeter arýk kandýrmaya karnýmýz tok ama þunu bilmenýzý ýsterýmký belediyeciler insalnda bizler köpek muamelesi görmekten usandýk yeter baþbakaným yeter allahtan korkmuyormusun rahat yatabýlýyorsunuz rahat evýnde yemek yýyebýlýyorsunuz ama býzler saðlýk teþoron iþçileri olarak 700 mýlyon parayla 4 çoçuk ve evin gecýmýný zor yapan býrýyým ýnsan olduðum haldemý býzlerý kandýrmanýn hýc bý anlamý yok eðer verýlmýycekse yeter kandýrmayalým býzlerý ha sunuda sýzlere solemek ýsterým baþbakaným býz saðlýk teþoron fýrmacýlarý olabýlýrýz ama hep akp yanýnda olduðumuzuda unutmayalým ama bole yaparak býzlerýde kaybetmeye mahkum olma sevgýlerýmle
taseron
ne zaman
taþeronlar birleþelim ve güzelleþtirme yoksa oy vermeyelim arkadaslar. birlikten kuvvet doðar.. ve seçim yaklasýyo
KADÝR
ÝNAN
YEDÝ YÝL OLDU HALA BEKLÝYORUM ÝYLEÞTÝRMEYÝ ÖLME EÞEÐÝM ÖLME YONCALAR ÇÝÇEK AÇACAK
serkan
özelleþtirilen tedaþta çalýþan taþeron iþçilerinide bu çalýþma kapsýyormu
mrb ben tedaþý 49 yýllýðýna satýn alan özel bir firmada taþeron iþçisi olarak çalýþmaktayým maaþlarýmýz gününde ödenmiyor ve maaþýmýzý tam olarak alamýyoruz bu yasayý duydum bi ümit bekliyorum bizim gibi enerji sektöründe çalýþan taþeron iþçilerini kapsayýp kapsamadýðýndanda bi haberim yok yaptýðýmýz iþ risk taþýyan bi iþ sektörü emeðimizin karþýlýðýný artýk istiyoruz
sudenaz
bekliyoruz umutla
merhaba ben 11 senem bitiyor ama busene izin kullandým vermediler önceden neden þirket elamanýyýz gercekten 3 kiþinin iþini yapýyorum niye ihhiacým var bunubiliyolar yükledikce yüklüyolar sabýrla bekliyorum biz övey evladýz duyun bizi memerlar yatýyor biz kadroluyuz diyolar haksýzlýk
mehmet
taþerona iyileþtirme
yýlan hikayesi
kerem
seçimde
bu taþerona yapýlacak iyileþtirme,2013 yerel seçimlerde yapýlacak.buna inanýn ve bekleyin.
MELEK
NE ZAMAN
SON BÝR KAÇYILDIR AYNI SÖZLERLE KANDIRILIYORUZ EN AZ 3 MEMUR ÝÞÝ YAPIYORUZ.YETER ARTIK NE YAPILACAKSA BÝR AN ÖNCE YAPILSIN


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.