Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
Sivas Numune Hastanesi kantin
Sivas Numune Hastanesi kantin ihalesi kime verilecek?
Fatih Altaylidan bomba istifa
Fatih Altaylidan bomba istifa iddiasi
Motorine bu gece yeni bir zam
Motorine bu gece yeni bir zam bekleniyor
CÜ'DE BÝLÝÞÝM VE GÝRÝÞÝMCÝLÝK RÜZGARI ESTÝ...

CÜ'DE BÝLÝÞÝM VE GÝRÝÞÝMCÝLÝK RÜZGARI ESTÝ...

  Bu haber 09 Ekim 2012, SALI 09:06:31 eklenmitir.
CÜ'DE BÝLÝÞÝM VE GÝRÝÞÝMCÝLÝK RÜZGARI ESTÝ... Cumhuriyet Üniversitesi ile Microsft iþbirliðinde Biliþim ve Giriþimcilik Semineri düzenlendi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen Seminere Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacýk, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ali Erkul, öðretim üyeleri ve çok sayýda öðrenci katýldý.

 

 

Seminerin açýlýþ konuþmasýný yapan Rektör Kocacýk, "Üniversitemiz ile Microsoft arasýnda gerçekleþtirdiðimiz görüþmeler sonucunda ilk faaliyet olarak Biliþim ve Giriþimcilik Semineri düzenliyoruz. Bunun ardýndan Bilgi Teknolojileri Akademisi kurulacak. Akademi de Uluslararasý geçerliliði olan sertifikalar verilecek. Daha sonra ise Üniversitemiz ile Valiliðimiz iþbirliðinde Halk Eðitim Merkezi'nde Biliþim Akademisi kurulmasý programý var. Aralýk ayýnda bunlar hayata geçirilecek" dedi.

 

 

Bilgi Teknolojileri Akademisi'nin öðrencilere büyük katký saðlayacaðýný dile getiren Rektör Kocacýk, "Uzaktan eðitim merkezimiz aracýlýðýyla tüm öðrencilerimize bu hizmet verilecek. Bu önemli bir geliþme. Bunu saðlayan Microsoft Kamu Ýþleri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Erdem Erkul baþta olmak üzere tüm panalistlerimize teþekkür ediyorum. Bu iþbirliðimizin sürmesini istiyoruz" þeklinde konuþtu.

 

 

Rektör Kocacýk'ýn konuþmasýnýn ardýndan Habitat Kalkýnma ve Yönetiþim Derneði Onursal Baþkaný Sezai Hazýr moderatörlüðünde Microsoft Kamu Ýþleri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Erdem Erkul, BM Uluslararasý Özel Sektör ve Kalkýnma Ofisi Direktör Yardýmcýsý Hansýn Doðan, Tobb Genç Giriþimciler Üst Kurul Üyesi Ziya Kalkavan ve Sivas Tobb Genç Giriþimciler Ýl Baþkaný Ahmet Saygýn tarafýndan verilen Biliþim ve Giriþimcilik Semineri gerçekleþtirildi.

 

 

Program sonunda Rektör Kocacýk ve Yardýmcýsý Erkul tarafýndan panelistlere plaket verildi.

 ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
ey saray erkaný...
sancak beyliði
kahinin yazdýklarý ibretlik olaylara eklenecek o kadar þey var ki icadýn kardeþi baþkan adayý oldu kendi memleketinde 3 kiþiden oy aldý. memleketinde arkasýnda duracak bir allahýn kulu var mý bir sorsunlar. bunlarda uçkur davasý ýrsi galiba kardeþi de yurt sorumluluðu yaptýðý sýra yurt öðrencisi ile(birinci sýnýf güz) iliþki kurup birinci sýnýfýn bahar yarýyýlýnda öðrencisinin üniversite kampusüne yatay geçiþini saðlayýp sarayda saltanat sürdü. yaklaþýk 5 yýldýr görev yeri ile görevi ile iliþkisi yok. akýl hastasý þüphesi ile raporlarý varmýþ. 5 yýldýr rapor üstüne rapor göreve gelmemeler bir araþtýrýlsýn. memleketinden, görev yerinden rastgele 3 kiþiye sorulsun. ne olduðu çýksýn. tabi sýrtý saðlam. aslýnda köpeksiz köyde deðneksiz geziyor derler böylelerine. eðer bunu durduran biri çýkmazsa göreceksiniz bunun akýbeti kötü(allahýndan bulacak)onca insanýn ahý var. ey icatýn kardeþi alma mazlumun ahýný çýkar aheste aheste. adamýn kazýk atmadýðý hemþehrisi, arkadaþý, dostu var mý bir sorun. böyleleri kapýya baðlanmaz. döner seni de ýsýrýr. baþýna buyruk tam sultan(sarayý da sancaðýda idare eden süper gizli güç. kimse güç yetiremez! yarýn bu zat-ý muhterem sancaða müdür olur. ey erkan-ý saray kulaklarýnýzý açýn. görün icatlarýnýzý ya da görmeyin; zaten siz destekledikçe bu icatlar baþýnýza ne dertler açacak göreceksiniz. neler neler demeli ama kelimeler yetmez. hele bekleyelim görelim...
FARYADI ÝSYAN
KAHÝNE DESTEK DALKAVUKLARA CEVAP
ACABA; KENDÝNÝ KÜÇÜK DAÐLARIN SAHÝBÝ ZANNEDEN, TOPLUMA, ÇEVREYE, ÝNSANLIÐA ZERRE FAYDASI OLMAYAN AKSÝNE ZARAR VEREREK NEMALANMAYI ÇIKAR SAÐLAMAYI ÞÝAR EDÝNMÝÞ, ELÝNE KILIÇ ALMIÞ PADÝÞAH DALKAVUKLUÐUNU EBEDÝ ZANNEDEN ÝNSAN SIFATLI MAHLUKATLAR BÝRGÜN KAZDIKLARI KUYUYA KENDÝLERÝ DÜÞMEZ MÝ ZANNEDÝYORLAR? DALKAVUKLUÐUN SAÐLADIÐI ÇIKAR, DÜRÜSTLÜÐÜN KAZANDIRDIÐI FAYDADAN DAHA FAZLA OLURSA, O ÜLKE BATMAZ MI?
PÝSYEDÝLÝ
SANSÜRCÜLERÝN DÝKKATÝNE
EGEMENCÝLER MALUMUNUZ ! " HAKSIZLIKLAR KARÞISINDA SUSAN DÝLSÝZ ÞEYTANDIR " DERLER !.... PÝSYEDÝLÝNÝN YORUMLARINA SANSÜR KOYMAYA DEVAM !... REKTÖRÜ DE ÞÝÞÝRMEYE DEVAM !... UNUTMAYINIZ KÝM NE EKERSE ONU BÝÇER !... BÝLMEM ANLATABÝLDÝM MÝ ?......
FARUK'UN EN HAS ADAMI ZAHÝR'DE YOK GÖREMEDÝM
FOTOLARDA YOK GÝTMEDÝM AMA
Faruk Hoca'nýn en has adamlarýndan, sonradan olan diyelim. oda gelmemiþ. Gerçi çok yoðun çalýþýyormuþ bu sýra. ne iþ yapýyor biliyormusunuz. Giresun'lu ya vatandaþ sivas'a deniz getirecekmiþ. Nasýl mi? Vakfa ait tüm kantinlerin önüne havuz inþa ettirerek. Bu Havuzlarýn ortalama maliyeti 20 bin tl imiþ. Bu havuz'larýn içinde alabalýk yetiþtirecekmiþ!!!! Bu Zahir'in kime yada neye hizmet ettiðini anlayamadým. Alýn size yeni bir yorum konusu. Benden bu kadar.....
Aksi
Komik Okurdu
Ödün verilmeden bu görevin alýndýðýný düþünmüyorsunuz sanýrým. Bu ekibin de ciddi vitrin sorunu var ve düzelecek gibi de görünmüyor. Ýmaj kötü, uygulamalar acemice hiç hazýr deðilmiþiz onu anlýyoruz ! Kurt bünyeyi kemirmeye ilk günden baþladý !
Aðzý Olan Konuþuyor
El insaf
Hani bir reklam vardý. Aðzý oyan konuþuyor. Tam da o durum yaþanýyor. Neymiþ efendim, panele yöneticilerden kimse katýlmamýþmýþ. Doðrudur. Ama madem yazýyorsunuz bari biraz bilgi edinin. Salý günleri Fakültelerin kurul toplantýlarý var. Dekan veya yöneticilerin iþlerinin baþýnda. Elbetteki iþlerini yapacaklar. Dýþardan biri olarak gördüðüm salonun hýnca hýnç dolu olduðu. Biraz insaf, biraz bilgi ve binaz da vicdan (varsa eðer)
MOLOZ EMÝR VERMÝÞ
GÝTMEYÝN DEMÝÞ
FARUK HOCANIN KENDÝ ADAMI OLAN BÝR DEKANI BÝLE YOKTUR YALAN MI? NEYE GELSÝNLER KÝ? HEP SAÐA SOLA TALÝMATLA ATAMALAR YAPILMADI MI O BAKANIN ADAMI O MÝLLETVEKÝLÝN YAKINI O BAKIRIN ADAMI O BÝLMEM KÝMÝN ADAMI O MOLOZUN ADAMI O OMARIN ADAMI V.S. BUNU GÖREN MOLOZ BENÝM REKTÖRLÜÐÜM SÜRÜYOR GÝTMEYÝN DEMÝÞ.....
19.30 haberlerinde yok
20.00 haberlerindede
Bu panel haberini hiç bir tvde göremedim günlük hiç bir haberi kaçýrmam önemli geliþme bir haber niteliði taþýsaydý çýkmazmýydý... DDemek ki önemsizki dekan beylerde gelmemiþler yorulmamýþlar helal olsun belkide Ali Erkula mesaj verilmek istendi!
Bilalemun temsilci göndermiþti
inkar etmeyin
Bilalemun temcilcisi olarak Ebu Hasaný göndermiþti bu giriþimi ile temsil etmiþ oldu. Kimseye haksýzlýk etmeyin ha bilalemun ha Ebu Hasan ne fark ediyor? Al birini vur ötekine bir faruk hocanýn kaç tane dekaný varki? onu önce sorgulayýn!!!! Redkitde yoktu temsilcisi olarak at kuyruðu gönderebilirdi haksýzmýyým ?Mucuk mucukkkk
yorum mu
istiyorsunuz!
Yani Cumhuriyet Üniversitesi Staj yapma yeri? Vah vah. Acemi kadrolarla iþ mi yapýlýr? Yoksa kaos mu yaratýlýr? Önce Bina deðil insan kazanalým. Sorun görünen, görünmeyen sorunlar da. Yoksa bir odada beþ kiþi de çalýþýr, bir sýnýfta 100 kiþi de öðrenim görür.

Amannn sizdeeeeeee
Ne abartýyorsunuz genç giriþimci toplantýsý deðilmi bu? Dekanlarýn, amirlerin, memurlarýn ne iþi var kardeþim gençlere yönelik bir toplantý yapýlmýþ demek ki dekanlar v.s.tuzu kuru, yada rektörlük danýþmanlarý, basýn yayýn paneli yeterince duyuramamýþtýr. Sabahta camdan izledim temel atma töreninde de kimse yoktu. Ne bir dekan nede bir amir, müdür kimse yoktu. Faruk hocanýn kadrosu acemi olduðundan bu normal. Daha ayrýntýlý yorum yapmak için erken.
Bektaþi
Þeþtaþi
Bu ne idi þimdi. Bu sempozyum Edebiyat fakültesine mi verildi?? Kaç dekan var? hadi þekil yapmaya ben buradayým diyerek Ýlyas beye oy verip gözükenler var anladýk ta!! tüm idareciler varda biz mi göremiyoruz?? Ýlyas beyin görüntülerini taa ki 4 yýlýn sonunda bakýp eleþtiriyorduk?????Herkes can yeleðini giysinn.
kahin
saraydan haberler
BU GÜN SÝZE SARAYDAN VERECEÐÝM HABERLERÝ OKURKEN ÖNCE DÜÞÜNECEK SONRA KÝMÝLERÝNÝZ GÜLECEK, KÝMÝLERÝNÝZ ÞAÞIRACAK, KÝMÝLERÝNÝZ “ZATEN BÝLÝYORDUK”, KÝMÝLERÝNÝZ “PADÝÞAH BÝLMÝYOR MU?”, KÝMÝLERÝNÝZ “BÖYLE OLACAÐI ZATEN BELLÝ ÝDÝ” VS., VS., DÝYECEKTÝR BÝLÝYORUZ AMA ANLATALIM ÝSTEDÝK. ZAMANIN BEHRÝNDE BÝR PADÝÞAHLIK VAR ÝMÝÞ!! TABÝ PADÝÞAH KAVUÐU BAÞINA TAKAR TAKMAZ BÝR TAKIM ATAMALAR YAPMIÞ. HATTA FAZLALIK OLSUN DÝYE “GÜVERCÝN, HABERLEÞME, ÝLETKENLÝK” DÝYE YENÝ BÝR ÝCADÝ ÝCAT ETMÝÞ. HANÝ GÖREVDÝR DÝYEREK ÝCATLARDAN BÝRÝSÝ PADÝÞAHIN ÝLAÇLARINI YAZDIRMAK ÝÇÝN ELÝNDE KAGID ÝLE HEKÝMBAÞI BÝR ÜSTADIN KAPISINA DAYANMIÞ!! OLACAK YA HEKÝMBAÞI ÝSE O SIRADA TOPLANTIDA ÝMÝÞ! SECRETERYA DAN HEKÝMBAÞINI DIÞARIYA ÇIKARMASINI ÝSTEMÝÞ. HEKÝMBAÞI ÝSE “SONRA” DEMÝÞ!! TABÝ YENÝ ÝCAT ANLAR MI? BÝR, ÝKÝ, SE, CÝHAR VS. EN SONUNDA HEKÝMBAÞI DIÞARIYA ÇIKIP YAPTIÐININ YANLIÞ OLDUÐUNU ANLATMAYA ÇALIÞMIÞ!! YENÝ ÝCAT ANLAR MI? YOK SENÝ KADIYA ÞÝKAYET EDECEM! YOK O MAKAM, YOK BU MAKAM SANA HADDÝNÝ BÝLDÝRÝR CÝNSÝNDEN LAFLAR ETMÝÞ!!!! TABÝÝ YILLARIN ÜSTADI HEKÝMBAÞININ CANI ÇOK SIKILMIÞ, AÐIRINA DA GÝTMÝÞ AMA ÝÞTE AMA?? TANSÝYON DAYANMIÞ 24 LEREEE!! BAKÝNÝZ BEN NE DÝYECEÐÝM.. OLÝM YANÝ OÐLUM BEN SANA VALÝ, BAKAN, YOK BAKMAYAN, DANÝÞÞMAN, YOK DANÝÞÝLMAYNNNN OLAMAZSIN DEMEDÝM KÝÝÝÝ!!! ADAM OLAMAZSIN DEDÝM ADAMM” NASIL ÞÝMDÝ BU KISSADAN HÝSSEYÝ ASIL PADÝÞAH ALSIN. NÝYE MÝ? NEDEN MÝ? ÖNCE GÝT ÝLAÇLARINI SEN YAZDIR. SONRA KAFANI KALDIR VE BU YAZIYI ÝYÝ OKU!! BU YENÝ ÝCADIN “SARAYIN SANCAK BEYLÝÐÝNDE OTURAN KARDEÞÝNÝ SARAYA ALDIRMAK ÝÇÝN SARAYIN VERDÝÐÝ ÝLANA KARDEÞÝNÝN YAPTIÐI “DOCTORA VEYA YÜCSEK LÝCANCE” NÝN KONUSUNU YAZDIRMIÞ DÝYORLAR. HANÝ KAVUÐU BAÞINA KOYARKEN ADALETTEN BAHSEDÝYORDUN?? BU YAZILANLARIN KAHRAMANLARI YARÝN ÝSÝMLERÝ ÝLE memurlar.net’ te YAYINLANINCA TÜM TÜRKÝYE COÐRAFYASINA REKLAM OLUNACAK. HAA BÝR DE YENÝ ÝCADIN TÝPÝNE, KILIÐINA BAKMADAN UCKURUNA OLAN DÜÞKÜNLÜÐÜNDEN BAHSEDÝYORLAR KÝÝÝ ÝYÝ ARAÞTIR. FERMAN SENÝN DAÐLAR BENÝMDÝR. ÝYÝ BÝLESÝN. BÝZÝM KANUNLARIMIZ DA “DAÐDA DANA KOVALIYANLARIN EVDE ANASI KOVALANIR” CÜMLE ALEM ÝYÝ BÝLE. SEN DE PADÝÞAH. BU OLAYLAR BÝZÝM TAKDIÐIMIZ KAVUÐUN GÖLGESÝNDE YAÞANMIYOR..
pisyedili
egemenciler görün bilin gardaþ
Heç bir dekan yahut müdür izlemeye gelmedi gardaþým eþittiniz mi heç böyük baþlardan kimse yoktu GARDAÞ sedece en böyük baþ bendim GARDAÞ geriden aðrý Gardaþ HERKES DOSTUNU DÜÞMANINI BÝLSÝN GARDAÞ Rektör beyimde atadýðý kadrolardan ne kadar gurur duyuyordur bilemek ama HAYIRLI OLSUN GARDAÞ


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.