Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
Sivas Numune Hastanesi kantin
Sivas Numune Hastanesi kantin ihalesi kime verilecek?
Fatih Altaylidan bomba istifa
Fatih Altaylidan bomba istifa iddiasi
Motorine bu gece yeni bir zam
Motorine bu gece yeni bir zam bekleniyor
EVET YOLLARINDA DAÐILAN BÜYÜK BÝRLÝK

EVET YOLLARINDA DAÐILAN BÜYÜK BÝRLÝK

  Bu yaz 10 Eylul 2010, Cuma 01:07:38 eklenmitir.
Yazar : Altan KAYABASI
Zindanda çile çeken kýrk çatal yürekli Muhsin vardý. Öyle diyordu Ozan ARÝF.


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Yaþýtlarýmýz sevgili yolu gözlerken biz Kýrk Çatal Yürekli Muhsin’i bekledik.Ülkü Ocaklarýnýn efsane genel baþkanýydý ve hemþehrimizdi. Gün geldi kavuþtuk Genel Baþkanýmýzla. Söz etmesine gerek yoktu  lisaný hali anlatýyordu kendini. Samimi  mümin ve büyük Türk Milliyetçisi idi .Ýnançlarýmýzý ve ülkümüzü hiçbir zaman yellere ve sellere vermedi.Biz de onu hiç terk etmedik. Milli Mutabakata çaðýrdý buradayýz dedik, Yeni oluþum dedi buradayýz dedik. Gün geldi  Her nefis ölümü tadacaktýr emri ilahisine uydu Genel Baþkanýmýz ve gerçek dünyaya göç etti. Mekaný cennettir. Biz hakkýmýzý helal ettik; biliyoruz ki ,Sen düþmanlarýna bile hakkýný helal edecek kadar büyük bir yüreðe ve Hz. Ebubekir  imanýna sahiptin.

        Giden yiðidin ardýndan bir takým cüceler,fýndýk kadar beyinleri ile Canbaza Bak Oynatmaya baþladý ÜLKÜDAÞLARIMA. Bayýldýlar, ayýldýlar, slogan attýlar. Halbuki biz kýrk kiþi idik ve kýrkýmýzda bir birimizi bilirdik.Yürekleri ,çaplarý ve cesaretleri ortada idi bu cücelerin.

     Dünya malýna ,mevkiine ,þanýna ve þöhretine davasýndan bir adým geriye atmamýþtý Muhsin Baþkan.Diyordu ki , onlarca ülküdaþýmý kucaðýmda þehit verdim(Bu þehitlere onlar þehit deðil geberdi diyen  selamet zihniyeti ile beraber EVET bayraðý sallayan gafillerin ahirette vay hallerine) buluðu çaðýna zindanlarda giren ülküdaþlarým  var.

     Hayatta iken sýrtýnda bilek güreþtirenler þimdi ise Ruhaniyeti üzerinden hareketi pazarlamaktadýrlar. BBP genel merkezi ,baþkanlarý ve yöneticileri televizyonlarý gezerek neden evet dediklerini anlatýyorlar. Aslýnda basit anlata bilirler  akçeli iþlere girdik beklim ilk seçimlerde vekil olacaðýz nefsimize dur diyemiyoruz biz bu kadar adamýz diye bilirler.Kýzdýðýmýz ve öfkelendiðimiz birkaç tane  zevatýn cezaevi anýlarýna anlatarak (bu arada anlattýklarý ile ilkokul bebelerini bile ikna edemezler) EVET oyunu istemeleri deðildir.Yedi gün yirmi dört saat yapabilirler bunu ta ki Rahmetli Genel Baþkaný alet etmesinler.Siyasal Bölücü Hareketi AÇILIM safsatasý ile hareketlendirip ,terörü azdýrýp, bölücü terörün adýný Kürt Meselesine çýkaran bir zihniyetin kendi meþruiyetini oylattýrdýðý bir referandum da  Rahmetli Genel Baþkan üzerinden Evet propagandasý yapanlar  için binlerce ülküdaþýmýz ve þehitlerimiz adýna YAÞASIN CEHENNEM diyoruz.

           Bu görünümü ile BBP ‘si ülkücülükten ve Türk Milliyetçiliðinden istifa etmiþtir.Bir gurubun ticari þirketi gibi çalýþmaktadýr. Nasýl ki  kim var diye sorulduðunda biz varýp deyip gece gündüz hareketin ihyasý için çalýþmýþ isek þimdide bu cücelerin ve yereldeki uzantýlarýnýn yer  ile yeksan olmasý için  bütün gücümüz ile çalýþacaðýz.

          Allah’a ve amentüye itikadýmýz tam.Biz bu dünyada siyaseten bu cücelerden hesap soramaz isek Adli Ýlahinin Gerçek dünyada hakkýmýzý koymayacaðýndan eminiz.Zira biz  bu cücelere hakkýmýzý helal etmiyoruz.

Selam ve Dua ile

Altan KAYABAÞI


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
muhsin sever
ne güzel
ne güzel söylemiþ sayýn avukatýmýz
m.mustafa yýldýz
selam
sayýn altanbey köyümüzden böyle okuyup ve yazanlarýn olmasý beni mutlu ediyor.sizin gibi düþünmüyor olsamda yinede evetçilere dahada fazlasýný söylemek gerekir.hani 12 eylül darbecileri yargýlanacaktý,dar aðacýný nereye kurdular acaba yalancýlar,düzennbazlar,yalan imanýn kurdudur. yalan ahlaksýzlýktýr elinde iki tarafý keskin bir silah yalanda söylese kesiyor onu açmýyorum anlýyan anlar saygýlarýmla
veli reçber
hayda
altan bey yazýnýzý yeni okudum. hayda. nereden çýktý daðýlma þimdi. adamlar durmadan kenetleniyorlar. ocak, parti sürekli aktif. evet diyerekte çýkan %58 3/1 ine ortaklar. þimdi çýkýp bu oraný %20 sibizim etki alanýmýz çerçevesinde oldu deseler aksini nasýl ispat edeceksiniz. kullanýlan oy sandýklarýnýn hepsini gözetleme þansýnýz varmý? hani hep diyordunuz kol kýrýlýr yen içinde kalýnýr diye. sizin parti mensubiyetiniz kalmamýþ. bence istifa edin. erdemli bir davranýþ yapmýþ olursunuz.
hasan
ilginç
daðýlma muhsin baþkanýn halkýna güvenip amerikalýlarý red etmesiyle baþlamýþtý biraz büyük düþünürsek muhsin baþkan abd nin hep gözüne battý hep rahatsýz etti ya iktidar olacaktý yada þehid yani bu suikastti dünyadan baðýmsýz düþünmeyin........
melikhandadas
bbp; ne akp nin nede mhp nin kuklasý olmayacaktýr.
bbp liler evet demedi.ben bbp lki olarak hayýr dedim ve de vicdanen rahatým.yalçýn topçunun bbp si ile muhsin baþkanýn bbp farklþýdýr.baþkanlýk sistemi yolunda gitmeye çalýþan tayyibin oyununa gelipte türkiyeyi iki kutuplu siyasete sürükleyenlerden olmayacagýz.sagcýlar ve solcular veya adýna ne derseniz deyin.muhalefet veya iktidar.sagý tek çatýya toplamaya çalýþýyorlar.amerikadan oldugu gibi.sosyalistler demeokratlar...bbp nin þu anki 3-5 yöneticisi bu yönde atým attý diye bbp lileri öyle deðerlendiremezsiniz.neden hayýr dedik diye mhp li damgasýyla bölmeye çalýþmayýn..........
bülent
haklýsýnýz
aðzýnýza saðlýk çok teþekkür ederim
hasan
zaten
bbp zaten daðýldý muhsin baþkan ölünce daðýldý büyük dava adamlarý ölünce arkada büyük boþluk býrakýlar bbp,ye olan ayný þeydir.........
ahmet demir
tam bir safsata...
yazý tam bir safsata. rahmetliyi hayatta iken hain ilan eden zihniyetlerin düþüncesini yansýtmýþ yazar. senin bu yazýn ile asýl öbür dünyada görüþür o bahsettiðin þahýslar.
Nizam-ý Alem
Hadi bee !!
Bana Büyük Birlik Partisinde emek harcamýþ,MUHSÝN ATA'mýn deyimiyle ''çocuklarýnýn süt parasýndan kesip''ben gibi evinin kirasýný vermeyipte Ankara yollarýna düþenlerden hangisi HAYIR cephesinde yer aldý?Büyük Birlikte olupta Hayýr diyen ki...m var.Ýçmuhalefette Yavuz AÐIRALÝOÐLU,Tuna KOÇ,Nevzat YANMAZ gibi isimler bile EVET dedi.Bbp nin daðýldýðý yok.Bu Mhp liler hala bizi payandalarý gibi gördüðü için daðýlacaz diye düþünüyorlar.Siz asýl Mhp yi kurtarýn siz daðýlacaksýnýz.Bbp bir çile partisidir,kimseden icazet almaz.EVET dedi diye AKPli olmaz,Hayýr deseydi Mhp li olmayacaktý.Biz haktan yana olduk hep.Muhsin Baþkan Ateist-solcu Ufuk URAS a dahi mecliste destek verdi.Adam haklýydý çünkü verdi desteðini.Bize kimse siyaset öðretemez.Sizin yetiþtiðiniz cafcaflý milyon dolarlýk siyaset okullarýna benzemez bizim okullarýmýz.Bir simidin 10 parcaya bölünüp musluk suyuyla yenilip þükredildiði kutlu OCAKLARDA yetiþtik biz. Birde baþlýkta ''Zindanda çile çeken kýrk çatal yürekli Muhsin vardý. Öyle diyordu Ozan ARÝF.'' sözünü kullanmýþsýnýz.Birde 93 te katýlýdðý konserlerde ''Hain Muhsin'' ''Baðbuðun köpeði olmayacaklar '' diyen Ozan ARÝF var bunuda dikkate alýn o zaman.Muhsin Baþkan ölünce hepsi deðerini anladýlar.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Altan KAYABASI Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.