Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
Sivas Numune Hastanesi kantin
Sivas Numune Hastanesi kantin ihalesi kime verilecek?
Fatih Altaylidan bomba istifa
Fatih Altaylidan bomba istifa iddiasi
Motorine bu gece yeni bir zam
Motorine bu gece yeni bir zam bekleniyor
Okuyucu Köþesi ve Yorumlarý

Okuyucu Köþesi ve Yorumlarý

  Bu yaz 18 Ekim 2010, Pazartesi 02:10:40 eklenmitir.
Yazar : IGD


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

OKUYUCU KÖÞESÝ

Sayýn ÝGD      Yöneticileri,

                   Çalýþanlarý,

                   Emekçileri;

          Nihayet bu mutlu ancak mutlu olduðu kadar çetin, zor ve imkansýzlýklar içinde çýkardýðýnýz “Gazete” olayýný büyük bir sevinçle karþýladýk.

          Okuyucular olarak,

          Bu geliþmeler ve bu geliþmelere paralel oluþan olaylar, basýna gönül verenlerin yaþadýklarý ilk deneyim ve zorluklarý insanýn gözünde canlandýrýr gibi eskiye götürmelerini anýmsattý.

          Zaman yok, materyal yok, para yok,

          Ama istek var, inanç var, sevgi var!

          Peki ya bizler?

          Þimdi günümüzde geliþen olaylarýn yarattýðý belirsizlikler,

         Yarýn endiþeleri,

         Kimlik arayýþlarý,

         Çaresizlik,

         Daha neler neler!

         Size ve sizlerin gösterdiði çabalara, gayretlere çok ihtiyacýmýz var.

          Yaþanan haksýzlýklara karþý duruþunuz,

         Yazýlarýnýzda gösterdiðiniz cesaret,

         Çektiðiniz sýkýntýlar,

         Gerçekten takdire þayandýr.

         Yolunuz uzun ve zahmetli.

         Engeller çok.

          Ama yýlmayýnýz,

         Size ihtiyacýmýz var.

          Söyleyemediklerimizi söylediniz.

          Yazamadýklarýmýzý yazdýnýz.

          Burada yazacaklarýmý lütfen Türkiye’deki Ulusal basýna ulaþtýrýnýz!

        Sayýn Oðuz DEMÝRKAYA ve arkadaþlarý kimseden destek görmeseler de yanlarýndayýz.

         Basýn olarak veremedikleri destek yarýn da yine bizlerce kendilerine köstek olarak, ilgisizliðimiz olarak kendilerine yansýyacaktýr.

          Yayýn hayatýnýzda özellikle Cumhuriyet Üniversitesi Yönetimine karþý verdiðiniz haklý mücadelede baþarýlar diler, bir an önce görevinize dönmenizi gönülden temenni ederiz.

         Saðlýcakla kalýn. Okurlarýnýz…

 

OKUYUCU YORUMLARI

 29.09.2010 Tarihinde Kanal 58 TV programýnda yapýlan söyleþide,

 Dikkatle dinlenildiðinde bizlere konu Sivas ve Cumhuriyet Üniversitesi hakkýnda verilen herhangi bir mesaj olmadýðý gibi,

 Sayýn Rektöre ve Rektör beyin anýlarýný anlatmasýný isteyen Sayýn Þarkýþla’ya, özellikle sorulmasýný istediðimiz sorular þu olsa gerek;

 Ýyi ki bir Erzurum ilinden mezun olmuþlar?

Hadi bunu anladýk!

 Anlatýlan anýlara bakýn!!!

 Erzurum iline giden bir Rektör ve orada bedava yenilen yemek ve hediye edilen birkaç tespih, küpe vesaire????????????????

 Ama, Üniversitenin kaynaþmasý gerekirken býrakýn yakýnlaþmayý, gitgide uzaklaþýlan bir Sivas!!

 Güzelim Sivas’ýmýza býrakýn Cumhurbaþkanýný, Baþbakaný, Valiyi, Rektörü! Ýhtiyaçlý biri dahi gelse hiç kimse kapýsýndan boþ çevirmez.

 Eeeee, bize anlatýlan anýya bakýnýz?

 Bu þehir sizi Rektör olarak barýndýrýyor!

Sizden yemek parasý isteyen kaç Lokanta sahibi mevcut Sayýn Rektör!

 Sivas ili ile ilgili anlatacak hiç anýnýz yok mu idi de, bizlere bedava yediðiniz bir yemeðin býraktýðý izlenimleri anlatmaktasýnýz?

 Programý bizlerde seyrettik!

 Gazete yazýlarýný da okuduk!

 Sayýn Rektör ve Sayýn Programcý-Sunucu?

 Bizde bir söz vardýr!

 “Misafiri aðýrlamak deðil, asasýný eline vermek önemlidir” diye!

 Ýsterseniz hem gülerek, hem de üzülerek ama yazanlarýn haklý olduklarýný düþündüðümüz “YORUMLARI” bir kez okumanýzý önemle rica ederim sizlerden!!

 Daha sonra sizlerde ister gülün, ister üzülün ama kimin haklý olduðunu bir kez düþünün!

Bu istek ise kendimizin kendimize sizlere ulaþmasýný istediðimiz mesajý yazmamýz için yaptýðýmýz rica dýr.

 


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Metin Tatay
Sorgun Termal Zulme Bir Ýki Kalkýyorrrr!!!!
Sevgili okuyucu, Ýlimizde son zamanlarda peydahlanan, “Sorgun'da tatil kazanma þansý” palavrasýnýn gönüllü (!) maðduru olarak, tecrübelerimi sizlerle paylaþmak istedim. Kendinize eminseniz, son zamanlarda hiç caným sýkýlmýyor diyorsanýz bu çekiliþe katýlýn, ya da katýlmayýn, numaranýz yeter ki bu zevatýn eline geçsin, günü birlik Sorgun’da tatilin keyfini çýkarýn. Ama sakýn ha sakýn çocuk, yaþlý, psikolojik deli, hamile kadýn yakýnlarýnýzý bu tatile çýkarmayýn. Tatiliniz (!) zaten zehir olacaktýr da, zehir zemberek olmasýn. Size þehrimizin güzide meydanýnda yanaþýp, “Sorgun termal tesislerinde tatil” kazanma þansý sunan þahýslara, kibarca -Anam bacým ne diyorsanýz, burada deyin, yapacaðýnýz masarifi de cebime koyun, bu fukara etli ekmaðý yisin, cýbýllarda da ayakkabýsýný boyatsýn deyip, kaçýn… Sorgun Termal Tesislerinde tatilden kurtuluþumun bugün (17/10/2011 Saat:12:08) takriben 52 inci saatini kutlarken, siz sevgili okuyuculara þiddetle tavsiye ederim ki, bu dayanýklýlýk testinden geçsinler fakat hiçbir sözleþmeyi imza atmasýnlar; ayrýca verdikleri yemekler burunuzdan geleceðinden, yanlarýnda güzel þehrimin katmerinden çöreðinden yolluk alsýnlar. “Abi ben bu satýþý yapmazsam, beni iþten atýcaklar, deyyyy nirelerden buralara çalýþmaya geldim.” diyen satýþ elemanlarýna lütfen merhamet edin… “Veyyy biz biþe anlamadýk ki, bi daha çimek” diye karþý pazarlýða tutuþun ve siz de onlardan karþý merhamet bekleyin… Yanýnýza almanýz gereken en önemli þeyin kulak týkamak için pamuk olduðunu unutmayýn. Ýþittiðinizi bilmeseler de gürültülü bir tis tak arasýnda bas telden baðrýþan “aileden sorumlu” satýþ elemanlarýna sadece gülümseyin... Hülasa, Benim kendime güvenim sonsuzdu, baþtan pazarlýk edip, züðürt olduðumu söyledim. Giden arkadaþ tarafýndan sýký sýký uyarýldým. Fakat, Bir baþkadýr Sorgun Termal Zulüm…
ÝLHAN PALABIYIK
PES DOÐRUSU
Ergenekon tutuklusu Teðmen Mehmet Ali Çelebi’nin cep telefonuna; Hizb-ut Tahrir sanýðýnýn cep telefonunda kayýtlý isim ve numaralarý yükleyerek, adý geçen teðmeni bu örðüt üyesidir diye haksýz suçlama gayreti ile ilgili olarak yorum yapmayý, Bende asil türk milletinin evldý teðmenim gibi yurttaþlýk vazifesi olarak görüyorum Adý geçen teðmenin istihbarat elemaný olmadýðý halde bu iliþkiye girmesini çarpýtarak onu suçlama gayretini devam ettirenlerede, yurtaþlik bilinci konusunda sýnýfta kaladýklarýný duyurmak istiyorum. Yurtaþlýk bilinci; gerçek yurtaþlarda olabileceði, emperyalist uþaklarýnda böyle bir bilinç olamýyacaðý için bunlardan böyle bir bilinç beklemem zaten. Amacým maskelerini düþürmektir. Bir insana suç yükleyebilme amacýna yönelik olarak yapýlan bu iþlemin ne dinimizde, ne de insanlýk anlayýþýmýzda yeri vardýr. Ülkemizde ÇETE/SUÇ ÖRÐÜTÜ aranacaksa, onlar bu insanlýk dýþý iþlemi yapanlar ve onlarýn arkasýndakilerdir. Ancak bu benim çetem olduðu için iyi çetedir düþüncesi ile bunlarýn üzerine gidilmeyecekse VAY BENÝM ÜLKEMÝN BAÞINA GELENLERE. Ben bu insanlýk ayýbý suçu iþleyen suç örðütü çetenin yeterince üzerine gidileceðine inanmýyorum. Göstermelik olarak birkaç polis memuru hakkýnda iþlem yapýlýyormuþ gibi gösterilerek olay kapatýlacaktýr. BU KONUDA YANILMAYI CANÝ GÖNÜLDEN ÝSTEDÝÐÝM BÝLÝNE. Ben bu yorumu yazarken üslubumu bozmak istemiyorsamda, bu olayý bu kadar sakin karþýladýðým yanýlgýsýna düþülmesin. Yakýþan üslubu okuyuculara býrakmayý daha doðru gördüðüm içindir. UYAN EY TÜRK MÝLLETÝ UYAN. BU GAFLET VE DELALET UYKUSU ÝÇERÝSÝNDE OLDUÐUN MÜDDETÇE SONUN ÝYÝYE GÝTMÝYOR. ÝMANLI OLAN BUNU YAPARMI, DAHA DOÐRUSU ÝNSAN OLAN BUNU YAPARMI. Demokrasý ve demekratik açýlým havariliði yapanlarýn maskesinin düþürülebilmesi için daha neler yaþamamýz, görmemiz gerekiyor. Aklýmýzý baþýmýza alma, Emperyalizim uþaklarýnýn oyununu bozma zamaný gelmedimi. Lütfen bu geliþmeleri hafife almayalým. Ülkemiz en az kurtuluþ savaþý verdiðimiz günlerdeki kadar zor günler içerisindedir. BU OYUNU BOZMA YERÝ DE ÞEÇÝM SANDIÐIDIR. Gidebilecek baþka ülkesi olmayanlara, yani aziz milletime sesleniyorum. YETER ARTIK SÖZ MÝLLETÝNDÝR.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier IGD Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.