Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
Sivas Numune Hastanesi kantin
Sivas Numune Hastanesi kantin ihalesi kime verilecek?
Fatih Altaylidan bomba istifa
Fatih Altaylidan bomba istifa iddiasi
Motorine bu gece yeni bir zam
Motorine bu gece yeni bir zam bekleniyor
ÝTÝNA ÝLE ÞEYTAN TAÞLANIR

ÝTÝNA ÝLE ÞEYTAN TAÞLANIR

  Bu yaz 03 KASIM 2017, Cuma 17:06:03 eklenmitir.
Yazar : Osman YILDIZ


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Karamanoðlu Mehmet Bey Üniversitesi Ýslami Ýlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümüne alýnacak Yardýmcý Doçent ilanýnda ‘'Kur’an ve Sünnet rehberliðinde þeytanla mücadele edecek insan eðitimi üzerine çalýþmalarý olma'' þartý ile öðretim üyesi alýnacaðý duyurusu yapmýþ.

Ýyi ki de yapmýþ…

Benim alaným Ýlahiyat olmasa da Ýtina ile þeytan taþladýðým malumdur. 

Bu konuda edindiðim deneyimleri ve bilgileri okuyucularla paylaþarak, onlarýn arasýndan çýkacak uzman kadrolara yardýmcý olmak isterim.

Elimde eski bir yazma kitabýn bir bölümünde þeytan taþlama tarifi ile ilgili, ki þeytanýn iþine bakýn çoðu yeri okunmuyor ama olsun ben metin tamiri konusunda biraz bir þeyler biliyorum ve sað kolumun üzerindeki melekle de aram çok iyi , þöyle yazýyor:

“Ýtina ile þeytan taþlanýr. 

Þeytanýn size musallat olduðunu mu düþünüyorsunuz?Gece yataðýnýz gýcýrdadýðý için… sýcak su sarfiyatýnýz mý arttý…

Rüyanýzda bol bol halvete girip, bir yerleriniz mi kaþýnýyor…

Sokaða çýktýðýnýzda milletin giyiminden kuþamýndan dolayý abdestinizi tutamýyor musunuz?

Aðzýnýzý bozup saða sola küfürler saçýyor musunuz?...
……
O zaman bilin ki þeytan sizsiniz.”

Yazma kitabýn ilerleyen sayfalarýnda bir Þeytan taþlama tarifi var ama kitabýn yazarý da bunun etkili olacaðýndan emin deðildir. Birkaç kez ben de denedim, kafa patlatmaktan, göz çýkarmaktan baþka bir iþe yaramadýðýný tecrübe ettim. Ben kitaptaki tarifi yine de yazayým da, belki kafasýný patlatacaklarýnýz için iþe yarar:

“Önce mübarek topraklardan getirilmiþ, zemzeme batýrýlýmýþ, üç kulhü bir elham okunmuþ taþlar, þeyhinizin eteðinin altýnda uygun bir yerde mübarek üç cuma bekletilir; üç ayalara üç gün kala, bu taþlar þeytanýn bol olduðu meskuna getirilir; önce papazýn haçý çýkarýlýr, sonra hahamýn tespihi çekilir; daha sonra da imamýn salasý okunur, dualar eþliðinde henüz sünnet olmuþ bebelerin uzvu istikametinde hedefe atýlýr…

Þeytan en çok karanlýðý sever. Karanlýktan kaçýnýz, özellikle kara cahillerden imtina ediniz. Lakin þeytanlarýn en çok nefret ettikleri ýþýktýr. Mum ýþýðý bile þeytaný korkutur. Ama en etkilisi alimin ýþýðýdýr. Düz dünyanýzý yuvarlaklaþtýrýr, sizi insana yaklaþtýrýr… aðzýnýzý yumuþatýr… dilinizi tembelleþtirir… Artýk eliniz, beliniz, diliniz sizdedir.” 

Kitap istenirse Ýlahiyat Fakültelerine hediye edebilirim. 

Kitabýn içinde daha çok þeyler var, yeri geldikçe onlarý sizinle paylaþacaðým. Zaten yazdýklarýmýn çoðu oradandýr…


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Osman YILDIZ Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.