Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
523 Origin Unreachable

523 Origin Unreachable


cloudflare-nginx
Eken: “YHT seferlerinin baş
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken bir basın açıklama yapa
Genç sanatçı yaşamına son
Salgın ve ekonomik krizin ortaya çıkardığı buhran, can almaya devam ediyor
Manavgat'tan acı haber: Yang
Son dakika: Manavgat'taki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yüks
İstifa ettiği iddia edilen Z
İstifa ettiği yönünde iddialarla gündeme gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya S
Pfizer/BioNTech aşısına zam
Tüm dünyada üçüncü doz aşı tartışması devam ederken Pfizer/BioNTech v
ÝTÝNA ÝLE ÞEYTAN TAÞLANIR

ÝTÝNA ÝLE ÞEYTAN TAÞLANIR

  Bu yaz 03 KASIM 2017, Cuma 17:06:03 eklenmitir.
Yazar : Osman YILDIZ


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Karamanoðlu Mehmet Bey Üniversitesi Ýslami Ýlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümüne alýnacak Yardýmcý Doçent ilanýnda ‘'Kur’an ve Sünnet rehberliðinde þeytanla mücadele edecek insan eðitimi üzerine çalýþmalarý olma'' þartý ile öðretim üyesi alýnacaðý duyurusu yapmýþ.

Ýyi ki de yapmýþ…

Benim alaným Ýlahiyat olmasa da Ýtina ile þeytan taþladýðým malumdur. 

Bu konuda edindiðim deneyimleri ve bilgileri okuyucularla paylaþarak, onlarýn arasýndan çýkacak uzman kadrolara yardýmcý olmak isterim.

Elimde eski bir yazma kitabýn bir bölümünde þeytan taþlama tarifi ile ilgili, ki þeytanýn iþine bakýn çoðu yeri okunmuyor ama olsun ben metin tamiri konusunda biraz bir þeyler biliyorum ve sað kolumun üzerindeki melekle de aram çok iyi , þöyle yazýyor:

“Ýtina ile þeytan taþlanýr. 

Þeytanýn size musallat olduðunu mu düþünüyorsunuz?Gece yataðýnýz gýcýrdadýðý için… sýcak su sarfiyatýnýz mý arttý…

Rüyanýzda bol bol halvete girip, bir yerleriniz mi kaþýnýyor…

Sokaða çýktýðýnýzda milletin giyiminden kuþamýndan dolayý abdestinizi tutamýyor musunuz?

Aðzýnýzý bozup saða sola küfürler saçýyor musunuz?...
……
O zaman bilin ki þeytan sizsiniz.”

Yazma kitabýn ilerleyen sayfalarýnda bir Þeytan taþlama tarifi var ama kitabýn yazarý da bunun etkili olacaðýndan emin deðildir. Birkaç kez ben de denedim, kafa patlatmaktan, göz çýkarmaktan baþka bir iþe yaramadýðýný tecrübe ettim. Ben kitaptaki tarifi yine de yazayým da, belki kafasýný patlatacaklarýnýz için iþe yarar:

“Önce mübarek topraklardan getirilmiþ, zemzeme batýrýlýmýþ, üç kulhü bir elham okunmuþ taþlar, þeyhinizin eteðinin altýnda uygun bir yerde mübarek üç cuma bekletilir; üç ayalara üç gün kala, bu taþlar þeytanýn bol olduðu meskuna getirilir; önce papazýn haçý çýkarýlýr, sonra hahamýn tespihi çekilir; daha sonra da imamýn salasý okunur, dualar eþliðinde henüz sünnet olmuþ bebelerin uzvu istikametinde hedefe atýlýr…

Þeytan en çok karanlýðý sever. Karanlýktan kaçýnýz, özellikle kara cahillerden imtina ediniz. Lakin þeytanlarýn en çok nefret ettikleri ýþýktýr. Mum ýþýðý bile þeytaný korkutur. Ama en etkilisi alimin ýþýðýdýr. Düz dünyanýzý yuvarlaklaþtýrýr, sizi insana yaklaþtýrýr… aðzýnýzý yumuþatýr… dilinizi tembelleþtirir… Artýk eliniz, beliniz, diliniz sizdedir.” 

Kitap istenirse Ýlahiyat Fakültelerine hediye edebilirim. 

Kitabýn içinde daha çok þeyler var, yeri geldikçe onlarý sizinle paylaþacaðým. Zaten yazdýklarýmýn çoðu oradandýr…


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Osman YILDIZ Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.