Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Sivas Baskanlar Kurulundan inc
Sivas Baskanlar Kurulundan inceleme
Benzine de tarihi zam
Benzine de tarihi zam
Sivas Numune Hastanesi kantin
Sivas Numune Hastanesi kantin ihalesi kime verilecek?
Fatih Altaylidan bomba istifa
Fatih Altaylidan bomba istifa iddiasi
Motorine bu gece yeni bir zam
Motorine bu gece yeni bir zam bekleniyor
Omurga Rahatsýzlýklarý Çekmemek Ýçin Dik Durmak Þarttýr!!!

Omurga Rahatsýzlýklarý Çekmemek Ýçin Dik Durmak Þarttýr!!!

  Bu yaz 03 Subat 2021, Carsamba 21:38:55 eklenmitir.
Yazar : Yurdal Epsileli


12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Boynu  sürekli eðik tutarak  yaþamak ilerleyen zamanlarda omurga problemleri  yaþanmasýna neden olabilir, Bu nedenle Dik durmak gerek daima, hayata olaylara yanlýþlara ve yandaþlara kýsacasý yanlýþ gördüðümüz herþeye ve herkese karþý..

Omurgalý olmanýn gereðidir bu Allah biz dik duralým diye omurgalý yarattýysa neden kullanmaktan imtina edelim sorarým sizlere? 

Hatýrlarsanýz bir zamanlar gençlerimiz baþörtüsü kullandýklarýndan dolayý  aþaðý baktýrýlmaya zorlanýyordu  þimdi yine gençler atanmýþ bir rektörü  kabul etmediði için aþaðýlara bakýlmaya zorlanmakta!!

(Elbetteki burada gösterileri provoke eden terör yanlýsý gösteriler deðil kastýmýz)

Sonrada bu gençlerimizden dönüp ülkemiz için çalýþmalarýný fedakarlýk yapmalarýný vatansever olmalarýný bekliyoruz beyin göçüne karþý çýkýyoruz ama elimizdekilere sahip çýkmak yerine onlarý ötekileþtirecek etiketleyecek herþeyi yapmaktanda geri durmuyoruz ve ne acýdýr ki sonrada kapý kapýda aþý dileniyoruz!!!

Bir adým ileriye gidemeyen ülkemde  yýllardýr olaylar ayný zulüm ayný

senaryo ayný sadece oyuncular deðiþik...

Þimdi neden geliþemediðimizin  neden bir  adým öne geçemediðimizin  sebeplerini herhalde çok daha iyi anlayabiliyoruz!!

Ve ne kadar acýdýrki  kendi  gibi düþünmeyen herkesi terörist ilan ederek ötekileþtirerek etiketleyerek geliþme yerine gerilediðimizinde farkýnda olmuyoruz!!

Üniversiteler özgür düþüncelerin yeþertildiði fikir özgürlüklerinin hayat bulduðu,sorgulayan ,araþtýran  yerler olmasý gerekirken neden siyasetin ,yasaklarýn , istibdatvari rejimlerin yuvasý olmaya devam etmektedir!!!

Böylesi  bir ortamda bilimsel çalýþmalar dan söz edilebilirmi yada  muasýr medeniyetler seviyesine ulaþabilmekten..

Sahi Özgürlükten neden korkuyoruz ki biz bu kadar ?

Bakýyorsunuz bir tarafta siyasilere ve basýn mensuplarýna  diðer bir görüþü eleþtirdiði  için darp neredeyse haklý gösterilmekte diðer yandan cumhurbaþkanýna hakaretten pek çok davalar açýlmakta bir tarafta kayyum rektör atamasýna karþý çýkan öðrenciler karga tulumba gözaltýna alýnmakta bir tarafta ekranlarda  tehditler  savurulmakta... acaba diyorum bazen ; bizim bilmediðimiz kurallar kanunlarmý var bu ülkede?

Mesela Demokratik hukuk devletinde, herkesin yürüyüþ, protesto hakký yokmu ?

Terör gruplarý tarafýndan miletin inancýna, tarihsel,toplumsal deðerlerine saldýrý varsa polis onlarý göstericilerin arasýndan  alarak ayrýþtýramazmý?

Devlet hepimizin deðilmi ?

iktidarý eleþtirmek,devleti eleþtirmek anlamýndamý ?

Ýfade özgürlüðü bu ülkede yasaklandýda haberimizmi olmadý?

Sevgili okurlar; bizler üniversitelere çocuklarýmýzý gönderirken baþlarý daima dimdik dursun kimseye boyun eðmesinler haklarýný savunmayý ,sorgulamayý,cesareti ,hukuka uygun davranmayý, vatanlarýna sahip çýkmayý öðrensinler  diye göndermiyormuyuz ?

Ünlü filozof Sokrates’in baþý sitenin deðerlerini tenkit etmesinden dolayý derde girmiþti hani bilirsiniz, Sokrates sitenin çok tanrýlýlýðýna karþý çýkarak site deðerlerini eleþtirdiði ve gençleri yoldan çýkardýðý gerekçesiyle yargýlanmýþ ve idama mahkum edilmiþti. Þüphesiz, bugün Sokrates’i herkes bilmekte ve anmaktadýr, ama onu yargýlattýranlarý ve yargýlayýp mahkum edenleri kimse hatýrlamamakta ve hatýrladýðýnda da hayýrla yad etmemektedir. Tarih bu tür örneklerle doluyken hala neden özgürlüklerden ifade hürriyetinden yana olmak yerine korkuyoruz ki bunlardan ?

Gençler ; sizlerin haklý davanýzýn savunucusu olmanýz gelecekte omurga problemleri yaþamamanýz açýsýndan elzemdir.Çünkü siz bu gidiþatý deðiþtirecek coþkusunuz güçsünüz !!!                               Sizler  bu devletin nadide evlatlarýsýnýz. 

Devlet te kimsenin malý deðildir!!!

Devlet hepimizindir!!!


Baþýnýz daima dik, ufkunuz açýk ,

gözünüz yükseklerde  olsun!!!

 Bu vatan Bizim

 GELECEK gençlerin...


Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 

Dier Yurdal Epsileli Yazlar
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
sanalbasin.com üyesidir
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.